Książki

Kultura – media – społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 ss. 541.

Artykuły

Rozwój kultury pogranicza – zarys problematyki. W: Kultura pogranicza – pogranicze kultur. Red. A. Bobryk. Siedlce-Pułtusk: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, WSH im. A. Gieysztora 2005 s. 11-17.

Konstrukcja rzeczywistości a kultura popularna. W: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Red. B. Myrdzik, M. Karwatowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005 s. 49-58.

Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 17-28.

Tożsamość w procesie zmiany: obraz własny społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. W: Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie. Red. L. Zieliński, M. Chamot. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG 2007 s. 385-401.

Doświadczenie/przeżycie w kulturze współczesnej. W: Kultura – media – społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 163-176.

Ekspertyza rynku pracy w województwie lubelskim. W: Ocena rynku pracy. Ekspertyzy. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 2007 s. 61-110.

Czynniki tożsamości kulturowej Polaków na Wileńszczyźnie. W: Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia. Red. A. Bobryk. Siedlce: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach 2007 s. 219-229.

Ewaluacja projektów. W: Zarządzanie projektami społecznymi. Red. B. Rożnowski. Lublin: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw 2007 s. 151-162.

Pamięć zbiorowa i mit jako czynniki lokalności. W: Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce. Red. M. Szyszka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 189-200.

Tożsamościowa funkcja polskich mitów narodowych. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 423-438.

Wydawnictwo KUL

Ewaluacja projektów B+R. W: Podstawy naukoznawstwa. Skrypt dla studentów studiów licencjackich. Red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 304-326

Mitologie lokalne jako współczesna postać nostalgii. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T. 3. Tradycja w kontekstach społecznych. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 235-248.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012, godz. 18:23 - Krzysztof Jurek