Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych zajmuje się obsługą wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL. Do zadań Sekcji w szczególności należy:

 

1. Obsługa programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” projekty KA103 i KA107 (umowy bilateralne, wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy/przyjazdy na praktyki, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, działania wspierające organizację wymiany studentów i pracowników, promocja i informacja);

 

2. Organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów, doktorantów, pracowników w ramach innych programów wymian międzynarodowych;

 

3. Poszukiwanie i współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wymian;

 

4. Przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących wymian studentów i pracowników ("Mobilność Studentów i Pracowników" w ramach Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego, "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER));

 

5. Opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach wymian, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

 

6. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w języku angielskim o Uniwersytecie (Guide for Erasmus+ Students, courses in English);

 

7. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne, MENiS, BUWiWM, rankingów, itp.;

 

8. Informowanie o zmianach zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Proces Boloński, ECTS, etc.)