Sekcja Mobilności Akademickiej

e-mail: erasmus@kul.pl  

 

 

Zadania Sekcji:

 

1. Obsługa programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” projekty KA131 i KA171 (umowy bilateralne, wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy/przyjazdy na praktyki, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, działania wspierające organizację wymiany studentów i pracowników, promocja i informacja programu);

 

2. Organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów, doktorantów, pracowników w ramach innych programów wymian międzynarodowych (Środkowo Europejski Program Studiów Uniwersyteckich CEEPUS, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA - Programy im. Iwanowskiej, im. Bekkera, im. Ulama, stypendia Funduszu Wyszechradzkiego, Adams Fellowship Program – Nanovic Institute, stypendium Fulbrighta, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD);

  

3. Przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących mobilności studentów i pracowników ("Mobilność Studentów i Pracowników" w ramach Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego, "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER));

 

4. Opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach mobilnościach, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

 

5. Obsługa projektów bilateralnych;

 

6. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne np. Narodowa Agencja, MEiN, NAWA, rankingów, itp.;