Zasady pisania (formatowania) tekstu do „Myszliciela”

 1. Czcionka tekstu: Times New Roman 12, odstęp pojedynczy.
 2. Tytuły artykułów: wyraźnie oddzielone (jednym enterem) od pozostałej części tekstu.
 3. Śródtytuły: obligatoryjne w przypadku dłuższych tekstów (2 strony A4), fakultatywne w przypadku tekstów krótszych. Należy zaznaczać je poprzez pogrubienie tekstu, umieszczenie go w oddzielnym wersie oraz oddzielenie śródtytułu jednym enterem z przodu (tj. jedną wolną linią przed śródtytułem).
 4. Lead: każdy tekst musi posiadać zachęcający wstęp, zajawkę, lead (1 – 4 zdania).
 5. Tytuły książek w tekście: zaznaczamy wyłącznie kursywą (bez cudzysłowu). Tytuły czasopism zaznaczamy kursywą i bierzemy w cudzysłów.
 6. Autor tekstu: imię i nazwisko powinno być umieszczone na górze przed tytułem, napisane czcionką tekstu (patrz pkt.1)
 7. Łącznik, czyli krótką kreskę (bez spacji przed i po kresce) dajemy w połączeniach międzywyrazowych, gdy oba człony są określeniem jednego desygnatu (np. parasol-laska).
 8. Myślnik, czyli długą kreskę (spacja przed, spacja po kresce, a jeśli nie następuje przedłużenie kreski należy postawić, choć na chwilę, spację po wyrazie za myślnikiem) dajemy, gdy człon po myślniku ma być objaśnieniem, dopowiedzeniem itp. członu poprzedzającego.
 9. Znaki interpunkcyjne: spację wstawiamy jedynie po znaku interpunkcyjnym, nie zaś przed.
 10. Nawiasy: przed nawiasem otwierającym dajemy spację, treści wewnątrz nawiasu nie oddzielamy spacjami od znaków nawiasowych, po nawiasie zamykającym także dajemy spację.
 11. Cytaty umieszczamy w cudzysłowie (po otworzeniu cudzysłowu nie dajemy spacji, tak jak przed zamknięciem cudzysłowu – por. pkt.10).
 12. Cytując źródła obcojęzyczne bezwarunkowo podajemy ich tłumaczenie w przypisie.
 13. Przypisy dolne [wstaw -> przypis -> przypis dolny]. Nie oddzielamy indeksu od treści przypisu dodatkowa spacja. W tekście: przypis wstawiamy po słowie, ale przed znakiem interpunkcyjnym. Chyba że jest to cytat: wtedy kolejność jest trochę inna: cudzysłów, fraza cytowana, cudzysłów, przypis, znak interpunkcyjny.
 14. Zwroty obcojęzyczne (z cyklu: ad rem, ex definitione) piszemy kursywą.
 15. Cudzysłowy: należy pamiętać o tym, aby cudzysłów wyglądał następująco: „”. Inne formy, np. ‘’ są niedopuszczalne. W przypadku cudzysłowu w cudzysłowie można zastosować (przy tym wewnętrznym): «». Wstawiamy go z menu: Wstaw > Symbol i wybieramy go z listy. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym przypadku nawiasów ostrych: << lub >>.
 16. Dopowiedzenie zawierające imiesłów przysłówkowy (imiesłowowy równoważnik zdania) wydziela się dwustronnie przecinkami nawet, jeśli jest ono jednowyrazowe. Przed dopowiedzeniem zawierającym imiesłów przymiotnikowy nie stawia się przecinka, chyba że ma mieć ono charakter zdania wtrąconego.
 17. Długość tekstów: w przypadku, gdy tekst ma się zmieścić na jednej stronie A4 (bez ilustracji) ilość znaków ze spacjami (nie licząc tytułu oraz imienia i nazwiska autora) wynosi ok. 5100 znaków. Jeśli obok tekstu ma znaleźć się ilustracja, tekst musi byś odpowiednio krótszy, tj. ok. 4800 - 4900 znaków. W przypadku tekstów większych ilość znaków powiększa się proporcjonalnie.
Autor: Elżbieta Drozdowska
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 23:45 - Elżbieta Drozdowska