Targi Edukacji i Pracy

W Centrum Edukacyjno – Kongresowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim 24 kwietnia br. po raz drugi odbyły się Targi Edukacji i Pracy. W tegorocznej edycji targów wzięło udział 33 wystawców – kilkunastu pracodawców z Tomaszowa Lub. i powiatu tomaszowskiego, agencje pracy, różnego rodzaju szkoły publiczne i prywatne oraz instytucje zajmujące się rynkiem pracy, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Okręgowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie targów odbyło się z udziałem Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego i Jerzego Wereszczaka - Wicestarosty Tomaszowskiego. Z targowej oferty licznie skorzystali uczniowie tomaszowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Zapoznając się z ofertami edukacyjnymi, ofertami pracy, praktyk i staży, uczestnicząc w prezentacjach i szkoleniach oraz konsultacjach z doradcami zawodowymi. Organizatorami targów byli: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, 3-4 Hufiec Pracy w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL i Tomaszowski Cech Wielobranżowy.

 

 

 

 

 

 

 


targi_edukacji_i_pracy_24_kwietnia_2018

Targi edukacji i pracy 24 kwietnia 2018 roku


Bezpieczny senior

W Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL 22 lutego br. odbyła się debata społeczna zatytułowana „Bezpieczny senior”. Celem debaty było zdiagnozowanie i określenie potrzeb seniorów z powiatu tomaszowskiego związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Na otwarcie debaty policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim z Komisarzem Szymonem Mroczkiem I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji na , przedstawili grupie około 70 seniorów reprezentujących m.in. kluby seniorów z gmin Telatyn, Susiec, Jarczów, Ulhówek oraz tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Następnie seniorzy obejrzeli film prewencyjny zatytułowany „Oszustom stop”, w którym wstępują seniorzy – autentyczne ofiary przestępstw popełnionych metodami „na wnuczka”, „ na policjanta”, na wyłudzenie mieszkania”. Po filmie seniorzy w ramach otwartej debaty zgłaszali policjantom spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa w ich miejscach zamieszkania. W kolejnym punkcie spotkania funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikacji „ Moja Komenda”. Policjanci demonstrowali seniorom użycie aplikacji „Moja Komenda” na telefonach komórkowych i pokazywali jak ta aplikacja może być pomocna nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również podczas podróży po Polsce. Na zakończenie debaty seniorzy wypełnili anonimowe ankiety, w których dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w mieście i powiecie, jak również wyrazili oczekiwania w stosunku do policji i jej działań.

JZ

 

 

 


 

Dzień Otwarty KUL w Tomaszowie Lubelskim

 

Msza Święta w Kościele Zwiastowania NMP z kazaniem ks. dr hab. Mariana Pokrywki, prof. KUL kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej rozpoczęła

12 grudnia 2017 r. Dzień Otwarty KUL w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszowską młodzież, nauczycieli, dyrekcję szkół, tomaszowskich radnych i przedstawicieli tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powitali w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL: Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, dr hab Elżbieta Rydz, prof. KUL Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, Anna Waszak Dyrektor Uniwersytetu Otwartego i Jerzy Zarębski Dyrektor Centrum Edukacyjno – Kongresowego. Uczestnicy dnia otwartego z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów dr hab. Maciej Munnicha, prof. KUL - „Starożytny Egipt wiecznie żywy” oraz dr Agaty Celińskiej – Miszczuk „ Sukces niejedno ma imię … nadaj mu Swoje. O sile charakteru człowieka”.

Po wykładach zaprezentowano zebrany ofertę edukacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 


 

Zapraszamy na Dzień Otwarty KUL w Tomaszowie Lubelskim

files/1065/kul_plakat_2017_uo_tomaszow_dzien_otwarty.pdf


Po raz trzeci w Tomaszowie

 

WSCHODNIE FORUM

 

Trzecia edycja Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego odbędzie się w dniach 6 –7 października w Tomaszowie Lubelskim. Udział w forum zapowiedzieli między innymi Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU S.A., Paweł Piotrowski – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz ok. 150 samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców z Polski i Ukrainy.

 

Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy” tak brzmi tytuł III Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, które odbędzie się w dniach

6 – 7 października w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim.

W trakcie forum odbędą się sesje plenarne i panele dyskusyjne poświęcone następującej tematyce: „Wsparcie współpracy terytorialnej - prezentacja programu Polska -Białoruś-Ukraina jako szansy rozwoju współpracy trans granicznej”,” Internacjonalizacja przedsiębiorstw impulsem rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej”, ” Problemy współpracy transgranicznej – co nas łączy, co nas dzieli?”, „Wykorzystanie transgranicznego rezerwatu biosfery „Roztocze” w rozwoju turystyki przygranicznej”. Forum tak jak w poprzednich edycjach będzie zarazem polem twórczej dyskusji, jak i wymiany poglądów, doświadczeń, opinii reprezentantów samorządów, biznesu i nauki z Polski i Ukrainy.

 

Organizatorami forum są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Miasto Tomaszów

 

Lubelski, Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego. Wsparcia w organizacji

 

tego przedsięwzięcia udzielają: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

 

Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,

 

Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Roztoczański Park Narodowy. Partnerem

 

strategicznym III Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego jest Krajowa Spółka

 

Cukrowa S.A.

 

 

 

 

 

Program_III_Wschodnie_Forum_Samorzadowo-Gospodarcze_6-7_października_2017_roku.pdf

 


Bezpieczny i Aktywny Senior

  Z udziałem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dr Elżbiety Bojanowskiej oraz prawie 250 uczestników w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim, 18 września br. odbyła się Wojewódzka Konferencja „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Patronat nad tym wydarzeniem sprawowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska i Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Poza wiceministrem w konferencji jako uczestnicy lub goście udział wzięli między innymi: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, w imieniu wojewody lubelskiego, Agnieszka Skubis – Rafalska - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody, Inspektor Robert Szewc – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszy inspektor Artur Deryło - Komendant Powiatowy Policji, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin, Katarzyna Fus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Jerzy Wereszczak – Wicestarosta Tomaszowski, Marzena Czubaj – Gancarz -Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Roman Miedziak – Wójt Gminy Rachanie, Janusz Bałabuch – Wójt Krynice, Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu i organizacji seniorów z całego województwa. Konferencję śpiewająco rozpoczął chór „Tomaszowiacy”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Obrady konferencji prowadził Zbigniew Skawiński członek rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednocześnie Przewodniczący Rady Seniorów w Tomaszowie Lubelskim. Merytoryczną część konferencji otworzyła Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiając prezentację – „Kierunki polityki społecznej wobec osób starszych 2030”. Jak mówiła minister Bojanowska Polska się starzeje wynika to m.in. z wydłużania się przeciętnego trwania życia. W 2015 r. przeciętne trwanie życia mężczyzny wynosiło 73,6 lat, kobiety 81,6. Drugi czynnik, który powoduje te zmiany to niski poziom dzietności, który powoduje brak zastępowalności pokoleń. Kolejny negatywny czynnik, który może doprowadzić do tego, że w 2050 roku, co trzeci, co czwarty Polak będzie miał więcej niż 65 lat, to wyjazdy z kraju ludzi młodych. Tym niekorzystnym zjawiskom ma przeciwdziałać program „ Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.” Jego zasadniczym założeniem jest ukierunkowanie polityki senioralnej do dwóch grup osób samodzielnych i niesamodzielnych. Dla tych grup program przewiduje szereg obszarów działań. Jednym z elementów tego programu jest poprawa sytuacji materialnej osób starszych, wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz kombatantów i weteranów wojennych. Jednocześnie ministerstwo w celu poprawy sytuacji ekonomicznej osób starszych analizuje, takie rozwiązania jak : coroczny jednorazowy dodatek – tzw. 500+ dla emerytów, wyższa waloryzacja emerytur, zwiększenie dostępności usług społecznych osób starszych. Obecnie MRPiPS prowadzi takie działania służące seniorom jak programy „Senior +”, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Program „Senior +” na lata 2015 -2020 służy wsparciu seniorów poprzez rozwój sieci placówek Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Z kolei Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. W edycji 2017 z tego programu w województwie lubelskim dofinansowano 30 projektów, obejmujących wsparciem 2269 osób, na kwotę ponad 2,7 mln zł. Natomiast kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” służy podwyższeniu świadomości polskiego społeczeństwa na temat bezpieczeństwa i aktywnością osób starszych. Pani minister zaapelowała do samorządów i organizacji pozarządowych o składanie wniosków do programów „Senior+” i na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Poseł Sławomir Zawiślak przedstawił aktualne kierunki prac Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Między innymi we wrześniu komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia, rozpatrzyła i przyjęła odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderaty w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Poseł stwierdził także, że naszego województwa trafia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bardzo dużo dobrych wniosków na projekty dla seniorów finansowane przez ministerstwo. Wystąpienie wojewody zatytułowane „ Sytuacja osób starszych w województwie lubelskim” zaprezentowała Agnieszka Skubis – Rafalska - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody. Gospodarz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski omówił rozwiązania polityki senioralnej wprowadzone w naszym mieście. Wspomniał między innymi o finansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych, a realizowanym w Tomaszowie projekcie „Aktywny senior, to zdrowy senior”. Inspektor Robert Szewc - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawił działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poziomu bezpieczeństwa seniorów. Komendant mówił o akcjach informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa seniorów, a prowadzonych przez komendę, w formie ulotek, spotów radiowych i telewizyjnych. Stwierdził, że w 2016 roku w województwie lubelskim ponad 2800 osób w wieku 60 plus było ofiarami przestępstw, w tym roku takich osób jest już ponad 1700. Seniorzy są najczęściej ofiarami wyłudzeń pieniędzy tzw. metodą „ na wnuczka”. W ubiegłym roku tą metodą wyłudzono ponad 2 mln zł. Komendant powiedział także, że seniorzy stają się co raz częściej ofiarami przestępstw drogowych. Na zakończenie inspektor Szewc zaprezentował spot telewizyjny pod tytułem „ Nie daj się oszukać”, w którym co ciekawe wystąpili seniorzy – ofiary przestępstw metodą „na wnuczka”. Następnie Jadwiga Skawińska Kierownik filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim w wystąpieniu „Aktywny Senior” omówiła między innymi aktywną działalność tomaszowskiej filii UTW oraz statystykę aktywności seniorów w zależności od osiągniętego wieku. Z kolei Dyrektor TVP 3 Lublin Ryszard Montusiewicz mówił, o tym co do zaoferowania seniorom ma lubelska telewizja. Nie ma co prawda w jej programie audycji poświęconej tylko seniorom ale niewykluczone, iż taka audycja powstanie. Obecnie tematyka osób starszych pojawia się w licznych programach TVP Lublin, jak choćby w cyklach reportaży: „ Kreatywni”, „Szczęśliwe historie”, „Zwykłe, niezwykłe”, czy programach prozdrowotnych i informacyjnych. Na zakończenie Katarzyna Fus Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przekazała zebranym życzenia i list od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Konferencję zakończyła degustacja potraw przygotowanych Roztoczańską Radę Kół Gospodyń Wiejskich…. Wszyscy chętni uczestnicy konferencji w wieku 60+ otrzymali od organizatorów Ogólnopolską Kartę Seniora. Konferencja była elementem kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych oraz uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi>

 

 

 files/1065/plakat_18.09.2017.jpg

 

 

 


Spotkanie z sąsiadami

 

    Dyrektor Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim spotkał się 23 czerwca br. z burmistrzami, wójtami, reprezentantami samorządów oraz stowarzyszeń samorządów z Rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie , Obwód Lwowski.

Licząca 29 przedstawicieli grupa ukraińskich samorządowców wysłuchała informacji o roli i zadaniach Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL oraz potencjalnych możliwościach podjęcia współpracy pomiędzy CE-K, a samorządami z sąsiadującego z Polską rejonu Ukrainy.

    Dyrektor zaprezentował gościom z Ukrainy również cele działalności Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego, w tym informacje o współorganizowaniu przez fundację Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, które w tym roku odbędzie się w dniach 6 – 7 października. Ustalono, że kontakty pomiędzy CE-K, a przedstawicielami samorządów Rejonu Żółkiewskiego będą kontynuowane. Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu, a jego zasadniczym tematem będą możliwości wspólnego aplikowania z projektami do programu Polska – Białoruś – Ukraina.

 

 

 

 

 


Srebrny Gryf w Centrum

 

Gala XII edycja wyróżnienia „Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” gościła 14 czerwca br. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Srebrny Gryf'”, to wyróżnienie przyznawane corocznie firmom i osobom, które wykazując się przedsiębiorczością i kreatywnością znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy powiatu tomaszowskiego. Z wnioskiem o nagrodzenie wyróżnieniem „ Srebrnego Gryfa” występują do kapituły osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.

Kapituła składająca się z: Teresy Chrastiny - przewodniczącej rady powiatu, Jana Kowalczyka – starosty tomaszowskiego, Józefa Marynicza – dyrektora wydziału integracji europejskiej, rozwoju gospodarczego i promocji starostwa, pracowników starostwa, przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów poprzedniej edycji „Gryfa” - oceniając wnioski decyduje o przyznaniu wyróżnienia w danym roku. Laureaci mają prawo używania tytułu „ Laureat wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” we wszystkich działaniach promocyjnych i reklamowych.

W tegorocznej edycji „Gryfa” kapituła przyznała dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały je :

Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” - Anna Kuśmierczak – Kuceł, Antoni Kuśmierczak, Ireneusz Kuśmierczak oraz Tom – net PPHU - Jan Koper z Tomaszowa Lubelskiego.

Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” zajmuje się hodowlą ryb przede wszystkim karpia, którego smak znany jest w całej Polsce. Jednak w ich stawach pływają również: sumy, sandacze, amury, szczupaki, tołpygi, a ostatnio pstrągi tęczowe i jesiotry. Rocznie gospodarstwo produkuje ponad 100 ton ryb. Poza hodowlą ryb zajmują się także prowadzeniem karczmy o jakże charakterystycznej nazwie „Karpiówka”. Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” rozpoczęło prace związane z budową małej przetwórni ryb. W swej działalności gospodarstwo niejednokrotnie posiłkowało się środkami unijnymi.

Drugi laureat - Tom – net PPHU - już prawie 15 lata świadczy usługi telekomunikacyjne oraz realizuje inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjna na obszarze powiatu tomaszowskiego. Między innymi zapewnia dostęp do internetu drogą radiową oraz poprzez światłowody . W miejscach gdzie firma stworzyła sieć światłowodową jest także dostawcą: telewizji cyfrowej, internetu oraz telefonii stacjonarnej. Tom – net świadczy także usługi serwisu komputerowego, konserwacji sieci oraz doradztwa telekomunikacyjnego. Firma stale się rozwija podnosząc kwalifikacje pracowników i korzystając ze środków unijnych na inwestycje.

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe miasta – burmistrz Wojciech Żukowski i powiatu: przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Chrastina, starosta Jan Kowalczyk, wicestarosta Jerzy Wereszczak, radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

 http://www.kul.pl/gala-srebne-gryfy-powiatu-tomaszowskiego,art_75509.html


Przekazanie księgozbioru KUL na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim


http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/index.php?id=107,106&zoom=6149

 galeria   http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/index.php?id=103&c=393

 

 


Relacja - Targi Edukacji i Pracy na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

 

 

    Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL 30 marca br. było zarazem współorganizatorem i gospodarzem Targów Edukacji i Pracy. Targi zostały zorganizowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osobach poszukujących zatrudnienia, planujących zmiany w karierze zawodowej oraz pracodawcach. W auli Centrum oferty zaprezentowało 26 wystawców , miedzy innymi firmy, takie jak Żabka Polska S.A., SVZ Tomaszów Sp. z o. o., WSK Tomaszów Lub. Sp. z o. o., „Roztocze” ZUP, FHUP „Krawpak”, restauracja „Tabasco”, Bank Pekao S.A. oraz szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe.

Targi odwiedziło kilkuset przede wszystkim młodych gości planujących edukację i ścieżki kariery zawodowej. W ramach targów odbyły się warsztaty zawodowe dla młodzieży - „Czas na przedsiębiorczość” i „Jak znaleźć się na rynku pracy” oraz indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. W trakcie targów odbyło się także spotkanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP z przedsiębiorcami i samorządowcami z obszaru powiatu tomaszowskiego na temat perspektyw współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Targi odwiedził także Piotr Olszówka Poseł na Sejm RP .

Organizatorami Targów Edukacji i Pracy były : Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Tomaszowski Cech Wielobranżowy oraz Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim.

autor: Jerzy Zarębski


 

Targi Edukacji i Pracy

 

    Już kilkanaście różnorodnych podmiotów i instytucji zadeklarowało udział w Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 30 marca br. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL, ul. Lwowska 80, w Tomaszowie Lubelskim, w godzinach od 10.00 do 13.00.

    Targi są organizowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osobach poszukujących zatrudnienia, planujących zmiany w karierze zawodowej oraz pracodawcach. Mają być miejscem gdzie będą prezentowane oferty pracy, praktyk i staży zawodowych. W ramach targów, między innymi, odbędą się konsultacje dla pracodawców z zakresu refundacji wynagrodzeń dla pracowników młodocianych oraz warsztaty zawodowe dla młodzieży - „Czas na przedsiębiorczość” i „ Jak znaleźć się na rynku pracy” oraz indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi.

    W programie targów przewidziano także spotkanie Komendanta Wojewódzkiego OHP z przedsiębiorcami i samorządowcami z obszaru powiatu tomaszowskiego na temat perspektyw współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

    Organizatorami Targów Edukacji i Pracy są : Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Tomaszowski Cech Wielobranżowy oraz Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim.

    Wszyscy zainteresowani udziałem w targach mogą kontaktować się w tej sprawie z tomaszowskim Hufcem Pracy – ul. Lwowska 120, tel. 84 664 71 86.

files/1065/targi_edukacji_i_pracy_tygodnik_zamojski_24_marca.odt


 

 

 

Mimo krótkiego okresu działalności Centrum było organizatorem lub współorganizatorem kilku ważnych wydarzeń:

 

 

  

dzien otwarty tomaszówJak wygląda oferta edukacyjna KUL, ale także jak zdawać, żeby zdać? można było się dowiedzieć podczas Dnia Otwartego KUL w Tomaszowie Lubelskim, który odbył się 8 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL. Wydarzenie było jednym z elementów obchodów 98 rocznicy powstania Uniwersytetu.

W programie Dnia Otwartego oprócz prezentacji oferty edukacyjnej znalazły się ciekawe wykłady. Można się było dowiedzieć "Jak zdawać, żeby zdać?", "Co wspólnego ma Darwin z miłością?", a także "Czy życie powstało w kominie?". Towarzyszyły im występy zespołu ReTune (zwycięzcy konkursu Open Stage).

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w Kościele pw. Zwiastowania NMP, podczas której homilię wygłosił Dziekan Wydziału Teologii ks. prof. Slawomir Nowosad.

 

Fotorelacja

 


 

Miejsce Seniora w Nowoczesnej Polsce

 

     W auli Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim, 24 listopada 2016 r., odbyła się II Konferencja Wojewódzka „ Miejsce Seniora w Nowoczesnej Polsce”. Jest to cykliczne wydarzenie będące platformą do dyskusji o roli i miejscu seniorów we współczesnej Polsce, które angażuje: seniorów, przedstawicieli ochrony zdrowia, pracowników nauki, parlamentarzystów, urzędników rządowych i samorządowych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Ksiądz Profesor Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP.

W tej edycji konferencji prelegentami i dyskutantami byli między innymi Stefan Kołucki - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Sławomir Zawiślak – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, prof. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiciel Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Rafała Sapuła - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, doradca Sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej. Konferencję zakończyło uroczyste przystąpienie miasta Tomaszów Lubelski do programów: Ogólnopolska Karta Seniora oraz Miasto Przyjazne Seniorom.

Organizatorami konferencji byli: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Lublinie Filia w Tomaszowie Lubelskim, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim, Rada Seniorów w Tomaszowie Lubelskim. Patronat medialny nad konferencją przyjęły: TV Lublin, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Rewizje Tomaszowskie.

 

Jerzy Zarębski

 

 

 


Wschodnie Forum Samorządowo-GospodarczeCentrum Edukacyjno – Kongresowe  było gospodarzem II Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, które odbyło się w dniach 8 – 10 czerwca 2106 r. Podczas Forum naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy rozmawiali o m.in. o możliwych formach współpracy gospodarczej między oboma krajami, a zwłaszcza nad prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE.

 

W trakcie sesji panelowych uczestnicy Forum dyskutowali m.in. o:

  • wpływie reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich,
  • zadaniach administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej,
  • odnawialnych źródłach energii.

Uczestnicy sesji poświęconej odnawialnym źródłom energii wzięli udział w wyjeździe studyjnym „Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu” w czasie, której odwiedzili farmę fotowoltaiczną i wiatrową.

 

Program

 

 

 


duże pieniądze dla małych firm23 maja 2016 r. w Centrum odbyła się konferencja „ Duże pieniądze dla małych firm”.  W trakcie spotkania Norbert Kisiel z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawił informacje o zbliżających się naborach do konkursów na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw chcących rozwijać swoją działalność lub dokonać jej dywersyfikacji.

Z kolei dr inż. Kajetan Kościk, doradca energetyczny z Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, omówił praktyczne aspekty inwestycji w odnawialne źródła energii. Były to praktyczne porady dla przedsiębiorców myślących o inwestycjach w branży tak zwanych OZE.

Natomiast Ewa Czerniak, Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA w Tomaszowie Lub.,w swojej prezentacji, wskazała na możliwości wspierania przedsiębiorców w ubieganiu się o środki unijne poprzez preferencyjne finansowanie inwestycji małych i średnich firm w Banku Pekao S.A.


W Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lub. na przełomie kwietnia i majawykład br. odbyły się wykłady dla słuchaczy filii Uniwersytetu III Wieku w Tomaszowie Lubelskim.
Kilkudziesięciu słuchaczy miało okazję uczestniczyć w wykładzie dotyczącym problematyki schorzeń i chorób układu pokarmowego wygłoszonym przez dra Ryszarda Piaseckiego, wieloletniego Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Z kolei Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zaprezentował słuchaczom wykład poświęcony zagadnieniom związanym z powołaniem do życia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Obszar projektowanego rezerwatu ma wynosić ponad 317 tys. hektarów położonych w Polsce i na Ukrainie. W naszym kraju rezerwat obejmowałby swoim zasięgiem tereny powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskim oraz lubaczowskiego w województwie podkarpackim.

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 14:11 - Iwona Pisklak