Formy pomocy dla niepełnosprawnych studentów

Pomoc materialna

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjo narnych bez względu na wysokość dochodów),
 • stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od wysokości dochodów),
 • zapomoga - w razie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych,
 • pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne,
 • informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacja toku studiów

 • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów (w uzasadnionych przypadkach),
 • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów,
 • dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych oraz nauka języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących.

Likwidacja barier architektonicznych

 • przystosowanie większości pomieszczeń do sprawnego funkcjonowania studentów niepelnosprawnych (podjazdy, windy, toalety)
 • transport na zajecia dydaktyczne dla studentów mających trudności z
  poruszaniem się

STUDENCI NIEWIDOMI

Orientacja przestrzenna - pomoc w zapo znaniu się z planem budynków oraz w samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni.
Niewidomym studentom Uczelnia zapew nia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych (podręczniki, konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej oraz (w ograniczonym zakresie) możliwość korzy stania ze sprzętu specjalistycznego np. słowniki dźwiękowe, komputery z syntezatorem mowy, linijka brajlowska, drukarka brajlowska).Organizujemy pomoc w doborze i obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

STUDENCI SŁABOSŁYSZĄCY I NIESŁYSZĄCY

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oferuje pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń.
Pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta.
Niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multime dialnych oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris.

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:21 - Sylwia Bogusz