wykład monograficzny 2007/8:

Hermeneutyka (H.-G. Gadamera) w polskich publikacjach

            Od połowy XX wieku hermeneutyka filozoficzna, dystansując się od wcześniejszej hermeneutyki humanistycznej i metodologicznej, zajmuje – m.in. w postaci filozofii hermeneutycznej – ważne miejsce w dyskusjach filozofów europejskich oraz Ameryki Północnej (USA i Kanady). W ostatnich latach również w Polsce ukazało się wiele prac, w tym kilka monografii, poświęconych filozoficznej hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera (1900-2002) i ogólniej problemom z nią związanym.

            Wykład ma na celu stwierdzenie, co w tekstach polskich filozofów jest oryginalnego a co tylko próbą przyswojenia sobie i polskiemu środowisku filozoficznemu pierwotnej myśli Gadamera i poglądów jego obcojęzycznych komentatorów.

            Wykład rozpocznę od uwag ogólnych na temat problemów, jakie rodzi każde czytanie –  interpretowanie i rozumienie – tekstu filozoficznego. Następnie przedstawię krótko dzieje hermeneutyki do Gadamera, by na tym tle scharakteryzować osobę i filozoficzne dokonania samego Gadamera. Zasadniczy trzon wykładu stanowić będzie lektura i analiza wybranych tekstów polskich autorów, zajmujących się problematyką z zakresu filozoficznej hermeneutyki.

 

[1] 

wybrana literatura:

Ablewicz Krystyna, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo UJ 1994.

Andrzejewski Bolesław (red.), Fenomenologia. Dialetyka. Hermeneutyka, Poznań: UAM 1996.

Bal Karol, Jadwiga Wilk (red.), Gadamer i Wrocław. Gadamer und Breslau, Wrocław Wydawnictwo UWr 1997.

Bal Karol, Jadwiga Wilk (red.), Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w „Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland”, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Autut 2006.

Bartnik Czesław S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin: KUL 1994.

Brejdak Jaromir, Słowo i czas. Problem rozumienia Innego w hermeneutyce i w teorii systemu, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US 2004.

Dybel Paweł, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Universitas 2004.

Grondin Jean, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłumacz: Leszek Łysień, Kraków: WAM 2007.

Grondin Jean, Hans-Georg Gadamer. Biografia, tł. pol. Jadwiga Wilk, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007. AB1

Kuligowski Paweł, Humanistyka jako hermeneutyka, Wrocław: Wydawnictwo Atut 2007. AB2

Lorenc Włodzimierz, W poszukiwaniu filozofii humanistycznej: Heidegger, Lévinas, Foucault, Rorty, Gadamer 1998.

Lorenc Włodzimierz, Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa: WN Scholar 2003.

Milerski Bogusław, Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Łódź: Wyd. Ewang. św. Mateusza 1996.

Nowaczyk Adam, Poławianie sensu w filozoficznej głębi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006.

Przyłębski Andrzej, Gadamer, Warszawa: Wiedza Powszechna 2006.

Przyłębski Andrzej (redakcja naukowa), Dziedzictwo Gadamera, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2004

Przyłębski Andrzej, Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań: Wydawnictwo UAM 2005.

Przyłębski Andrzej (red.), Oblicza hermeneutyki, Poznań: UAM 1995.

Przyłębski Andrzej (red.), Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Poznań: UAM 1997.

Rosner Katarzyna, Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa: PIW 1991.

Sołtysiak Marek, Rozumienie i tradycja w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków: WN PAT 2004.

Sowiński Grzegorz (red. i tł.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków: PAT 1993.

Studia z filozofii niemieckiej, t. 1, 2, 3, 4

Szulakiewicz Marek, Filozofia jako hermeneutyka, Toruń: Wyd. UAM 2004.

Szulakiewicz M., Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998.

Woroniecka Grażyna, Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Waszawa: Oficyna Naukowa 2003.

Zakrzewska-Manterys Elżbieta, Hermeneutyczne inspiracje, Warszawa: Oficyna Naukowa 1998.

 


 [1]1) zacznij od uwag na temat czytania tekstu filozoficznego

Jak czytać: interpretować i rozumieć teksty filozoficzne?

Nowaczyk Adam, Poławianie sensu w filozoficznej głębi, Łódź: Wydawnictwo Uniwerytetu Łódzkiego 2006.

 

2) charakterystyka dziejów hermeneutyki do Gadamera

3) daj charakterystykę osoby i dokonań Gadamera

 

pełna bibliografia

D:ZAJE_WLASNEWYKLADYhermeneu_biblio_07_08.wpd

 

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2007, godz. 22:29 - Andrzej Bronk