Do zadań Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową należy m.in.:

 

  • monitorowanie wykorzystania infrastruktury lokalowej i podejmowanie działań w celu zapewniania infrastruktury lokalowej adekwatnej do potrzeb poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych,
  • koordynowanie systemu przydziału pomieszczeń poszczególnym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz monitorowanie ich działań w zakresie wykorzystania pomieszczeń,
  • opiniowanie wniosków o przydział pomieszczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji dla Prorektora ds. studenckich i Dyrektora Administracyjnego w zakresie zarządzania infrastrukturą lokalową,
  • informowanie władz Uniwersytetu o stanie i wykorzystaniu infrastruktury lokalowej Uniwersytetu, w tym cykliczne opracowywanie raportów oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z analizy wykorzystania infrastruktury,
  • planowanie działań logistycznych związanych z przemieszczeniem jednostek organizacyjnych, w szczególności wskutek zmian organizacyjnych, prowadzonych inwestycji i remontów
  • monitorowanie aktualizacji systemu informatycznego stosowanego na KUL w zakresie przydziału pomieszczeń oraz charakterystyki pomieszczeń,
  • współpraca w zakresie opracowywania oferty dotyczącej komercjalizacji posiadanych zasobów lokalowych, prowadzenie działań promocyjnych w zakresie najmu i sprzedaży lokali oraz pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych;
  • współpraca z organizatorami konferencji wewnątrzuniwersyteckich w zakresie: rezerwacji pomieszczeń, przyjmowania formularzy zgłoszeniowych konferencji, rozliczania kosztów udziału uczestników w konferencjach oraz zawierania umów cywilnoprawnych związanych z obsługą konferencji.
Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 14:39 - Wiesława Chibowska