Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II

Materiały zawarte w niniejszym tomie pozwolą Czytelnikowi zapoznać się z problemami psychologicznymi związanymi z odbiorem mediów audiowizualnych. Zarówno w artykułach przeglądowych, jak i referujących wyniki własnych badań eksperymentalnych znajduje się wiele ważnych i ciekawych informacji, m.in. na temat: perswazyjności obrazu, psychologicznych mechanizmów obrony przed perswazją, relacji między przemocą w życiu i w mediach, a także dotyczące problematyki nabywania języka filmowego przez dzieci, motywów oglądania telewizji, torowania intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych oraz wpływu różnych elementów struktury przekazu (np. jego emocjonalności, redundancji audio-wideo, rodzaju i miejsca logo stacji telewizyjnej na ekranie czy cięć montażowych) na zapamiętywanie, rozumienie i ocenę jego treści.


Spis treści
Przedmowa 5

Dobrosław B a g i ń s k i, Magia obrazu 9

Paweł F o r t u n a, Perswazyjne oddziaływanie telewizji - możliwości obrony 23

Robert S z w e d, Mitologizowanie przemocy ekranowej 79

Magdalena S z u b i e l s k a, Uwaga i rozumienie w odbiorze przekazu audiowizualnego przez dzieci 99

Jarosław K l e b a n i u k, Psychologiczne funkcje odbioru telewizji 133

Anna S z a l k o w s k a, Piotr F r a n c u z, Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: w kierunku rozumienia narracji 165

Piotr F r a n c u z, Ivan S h e r s t y u k, Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: efekty asymilacji i kontrastu 193

Magdalena S z u b i e l s k a, Piotr F r a n c u z, Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym 219

Maciej P o p ł a w s k i, Piotr F r a n c u z, Poziom redundancji i rodzaj ekspozycji materiału audiowizualnego a rozpoznawanie informacji telewizyjnych 245

Robert M a c k i e w i c z, Dominika G o ł ę b n i a k, Emilia K o w a ls k a, Ocena programu telewizyjnego w zależności od miejsca logo stacji 277

Wojciech C w a l i n a, Ewa D z i e n i s, Wpływ źródła przekazu na odbiór i ocenę telewizyjnych programów informacyjnych 293

Piotr F r a n c u z, Magdalena S z u b i e l s k a, Czego możemy nauczyć się o naszej pamięci na podstawie analizy rozpoznawania treści słownych i obrazowych umieszczonych w materiale audiowizualnym w pobliżu cięcia montażowego? 333

Noty o autorach 351

Contents 355
Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2006, godz. 22:04 - Piotr Francuz