Dyrektor Instytutu Psychologii KUL

Piotr Francuz został wybrany na dyrektora Instytutu Psychologii na kadencję 2012-2016.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2012, godz. 17:49 - Piotr Francuz