ZAPROSZENIE

 

Katedra Socjologii Kultury i Religii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
we współpracy z
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

Mają zaszczyt zaprosić Państwa na
VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE
Pomiędzy cynizmem a naiwnością
Ku kulturze zaufania
10 kwietnia 2019 r.

 

 

W kontekście współczesnych społeczno-kulturowych przemian spowodowanych m.in. rozwojem elektronicznych mediów rysuje się przed nami świat nie tyle zglobalizowany, ile w wysokim stopniu nieprzejrzysty, przypominający bardziej „kłącze” niż globalną wioskę. Analogia „kłącza” zakłada w pewnym stopniu stan permanentnego zagubienia. Jednak, nieodżałowanej pamięci Clifford Geertz, zwykł powtarzać, że mówić „jak jest” jest wysoce wątpliwe. Warto stąd zadać pytanie, czy w społeczeństwie współczesnym, ukierunkowanym, jak się wydaje, bardziej na zaspokojenie indywidualnych, partykularnych potrzeb niż na budowanie wspólnot opartych na kulturze zaufania, rację mają pesymiści czy optymiści kulturowi – a może jedni i drudzy. Pesymiści sądzą, że w tego rodzaju społecznościach brak jest miejsca na sentymentalne związki z przeszłością – liczy się bowiem „zimna”, „cyniczna” kalkulacja i orientacja na praktyczne, wymierne cele. Natomiast optymiści uważają, że ani nie jesteśmy „cynikami”, ani „naiwnymi optymistami”, a kultura zaufania nie jest fikcją, ale „rzeczywistością rzeczywistą” - ukształtowaną na różne sposoby tak, jak różne są sfery życia. Zatem w polu naszych zainteresowań będą m.in. następujące zagadnienia:
◆ wyobrażenie Prawdy w kontekście zaufania - odsłanianie czy kreowanie
◆ zaufanie w czasach postprawdy i społeczeństwa informacyjnego
◆ zaufanie osobiste i zaufanie pozycyjne
◆ zaufanie komercyjne, technologiczne, instytucjonalne i systemowe
◆ zaufanie do religii i zaufanie do systemów ideologicznych.

lsa_viii_zaproszenie

formularz_zgloszeniowy_viii_lsa_19 

***

page-1

page-2

formularz_zgloszeniowy_vii_lsa_18

***

Katedra Socjologii Kultury i Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

we współpracy z

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

oraz Zakładem Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

 

VI LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE Antropologia narracji we współczesnej kulturze Od zniewolenia do zbawienia

10.05.2017 r.

 

vi_lsa_2017_-_zaproszenie

***

Polecamy publikację "Nowe otwarcie" antropologii. Wyzwania i zagrożenia, której redaktorem jest prof. Adam A. Szafrański.

Kliknij, aby zamknąć...

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Adam A. Szafrański)

Grzegorz J. Kaczyński
Kontakt kulturowy jako trauma sakralna. Kontrapunkt epistemologiczny

Joanna Bielecka-Prus
Zaangażowanie antropologa w proces badawczy

Michał W. Kowalski
W stronę zaangażowania: wojna i antropologia wojenna

Paweł Balewski
Antropolog zaangażowany w rytuał. Przykład eksperymentalnej etnografii Paula Stollera

Katarzyna Kolbowska
Obszary kontestacji. Pluralizm, esencjalizm a kontrhistoria Czarnych w Europie

Andrzej Radomski
Badanie kultury w informacjonalizmie - w stronę antropologii cyfrowej


VARIA

Ewa Albińska
Współczesne rozumienie istoty społeczeństwa

***

Polecamy książkę dra Krzysztof Jurka

 

Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP


TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTEM REFLEKSJI NAUKOWEJ

1. Tożsamość w perspektywie doświadczeń jednostki
1.1. Tożsamość osobista jednostki
1.2. Tożsamość społeczna jednostki
2. Tożsamość zbiorowości
3. Tożsamość etniczno-kulturowa i jej funkcje


TOŻSAMOŚĆ I MIGRACJE

1. Migracje międzynarodowe a kwestia tożsamości imigrantów
2. Strategie i modele integracji z nowym społeczeństwem
3. Migracje a kultura i tożsamość społeczeństwa przyjmującego


METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA RESPONDENTÓW

1. Założenia badawcze
1.1. Postawienie problemu
1.2. Wskaźniki tożsamości etniczno-kulturowej imigrantów oraz wskaźniki ich wchodzenia w polskie społeczeństwo
1.3. Hipotezy badawcze
2. Procedura badawcza
2.1. Metody i narzędzia badawcze
2.2. Kryteria doboru próby badawczej i charakterystyka terenu badań
2.3. Sposób opracowania zebranego materiału
2.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów


UTRZYMYWANIE WIĘZI Z KRAJEM POCHODZENIA

1. Kontakty z rodziną i pobratymcami
2. Podtrzymywanie języka ojczystego
2.1. Szkoły z rodzimym językiem nauczania
2.2. Problem przynależności językowej imigrantów
3. Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w kraju pochodzenia
4. Stosunek do świąt narodowych


RELIGIJNY WYMIAR TOŻSAMOŚCI IMIGRANTÓW

1. Więź ze wspólnotą religijną
2. Stosunek do wybranych praktyk religijnych
3. Kultywowanie świąt religijnych
3.1. Symbolika religijna
3.2. Zwyczaje religijne


"SWOI I OBCY" W ŚWIADOMOŚCI IMIGRANTÓW

1. Postrzeganie Polski i Polaków
1.1. Postrzeganie Polski
1.2. Polacy w oczach imigrantów
2. Stereotypy cudzoziemców w Polsce w świadomości badanych
3. Uprzedzenia i zachowania dyskryminacyjne wobec imigrantów
4. Obraz Białorusinów a obraz Ukraińców
4.1. Obraz Białorusinów
4.2. Obraz Ukraińców
5. Polskie media a imigranci


WEJŚCIE W POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO

1. Powody emigracji do Polski
1.1. Motywy wyboru Polski jako kraju docelowego migracji
1.2. Przygotowania do wyjazdu
2. Znajomość języka polskiego
3. Życie zawodowe w Polsce
3.1. Ocena zarobków
3.2. Relacje w środowisku pracy
4. Życie społeczno-kulturalne imigrantów w Polsce
4.1. Relacje z bezpośrednim środowiskiem społecznym
4.2. Spędzanie wolnego czasu
4.3. Znajomość polskiego dziedzictwa kulturowego
5. Ocena emigracji


Z ODMIENNĄ TOŻSAMOŚCIĄ ETNICZNO-KULTUROWĄ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 

 

***

 

V LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE „Clifford Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja?”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI CLIFFORDA GEERTZA

 

W ramach dyskursu antropologicznego nad kulturą, my antropolodzy pytamy, wychodząc bądź to z konkretnej egzystencji ludzkiej, bądź to z doświadczenia społecznego, na ile ludzkie zachowania można tłumaczyć czynnikami wewnętrznymi, a na ile kulturowo skonstruowanymi. Tradycyjna antropologia odpowiadała na tzw. „big questions” tworząc tym samym „wielkie teorie”. Antropologia spod znaku Clifforda Geertza pochylona była nad szczegółem, kreując „lokalną wiedzę”. W 2016 roku będziemy obchodzić 10 rocznicę śmierci Clifforda Geertza. Był on, zdaniem Ryszarda Nycza, największym autorytetem antropologii interpretatywnej lat osiemdziesiątych XX wieku. Posiłkując się semiotyczną koncepcją kultury dokonał przesunięcia antropologii w kierunku literatury i sztuki. Tym samym zainicjował dyskusję nad ich wzajemnymi odniesieniami, podkreślając rolę ramy znaczeniowej przy interpretacji konkretnych elementów kulturowych. Był jednak „ostatnim modernistą pod obstrzałem”. Nie sądził, tak jak jego adwersarze, m.in. Tyler, że kultura, religia, sztuka, prawda to jedynie puste zawołania. Można chyba zgodzić się ze stwierdzeniem, że jeszcze dla Geertza „żaden problem nie był ani zbyt duży, ani zbyt skomplikowany by nie można było od niego wyjść” (Charlie Brown). Kultura, religia były dla Geertza realnymi całościami, ale już przykład S. Jensena rzuca nowe światło, np. na ujęcie religii. Przestaje być ona całością, stając się zbiorem jedynie elementów – a odczytania tych ostatnich zależą od ramy znaczeniowej (kontekstu). Wyobrażenia, np. życia po śmierci, przedstawiane w trakcie trwania rytuału i te „podsłuchane” przez antropologa w ramach obserwacji uczestniczącej pozwalają uchwycić różnicę w treści, jakie z sobą niosą (Rita Astuti). Czy jest to przykład rozwinięcia dyskusji na temat geertzowskiego modelu „for” i „of”, czy raczej „realny kawałek życia” w hybrydowej wersji? Proponujemy by nasza dyskusja nad antropologią współczesną oscylowała wokół m.in. następują- cych zagadnień: - jeden opis „gęsty” czy wiele opisów „gęstych”, - relatywizm a etnocentryzm – skąd wiemy co jest prawdą, - od emic do etic – od „odkrycia” do „kreacji”, - kultura i religia – interpretacje „życia po życiu”, - dawniej „rytuał”, dzisiaj „wzory działań” – od rytuału mocy do seansów terapeutycznych.

 

 Karta zgłoszeniowa:

Formularz_zgloszeniowy_VLSA16_3

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, godz. 15:21 - Krzysztof Jurek