Cuius regio eius religio?
Zjazd Historyków Państwa i Prawa
Lublin, 21-24.IX.2006 r.


Informacje organizacyjne:
 

1. Termin Zjazdu: 22-23 września 2006 roku (piątek i sobota).

2. Miejsce zakwaterowania: hotel VICTORIA w Lublinie.

3. Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz sale konferencyjne Hotelu VICTORIA.

4. Koszty uczestnictwa: 450 zł. od osoby za cały pobyt. Koszty te obejmują:

   a) trzy noclegi w Hotelu VICTORIA: 21/22.09–22/23.09–23/24.09; Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych dla pracowników samodzielnych oraz dwu- i trzyosobowych dla pozostałych uczestników,

   b) trzy posiłki dziennie w Hotelu VICTORIA, w dniach 22 i 23 września oraz śniadanie w dniu 24 września,

   c) koszt wszystkich materiałów konferencyjnych, w tym wydanej książki.

5. Wpłata kosztów uczestnictwa: uprzejmie prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

Wpłat prosimy dokonywać na następujące konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Bank Pekso SA III O/Lublin
59124023821111000039262147
z dopiskiem: Cuius regio eius religio?

6. W przypadku konieczności wystawienia faktury, uprzejmie prosimy o możliwie szybkie zasygnalizowanie nam tego i przekazanie wszystkich niezbędnych danych.

7. Na dzień 24 września 2006 roku planowana jest wycieczka obejmująca: Kozłówkę (rezydencja Zamoyskich)–Kazimierz Dolny–Janowiec. Planujemy również biesiadę na zamku w Janowcu z konsumpcją pieczonego świniaka. Skorzystanie z tej dodatkowej atrakcji będzie kosztowało 50 zł. Warunkiem realizacji tego punktu Zjazdu jest deklaracja uczestnictwa przynajmniej 35 osób. Uprzejmie zatem prosimy, o przekazanie takiej deklaracji, najpóźniej wraz z opłatą konferencyjną ( w tej sytuacji prosimy o wpłatę 500 zł.) Faktury zostaną wystawione z uwzględnieniem dodatkowej opłaty.


 
Proponowany ramowy program wystąpień:


I dzień (piątek)
22 września 2006 roku9.00 – 9.30  Otwarcie Zjazdu 

•Prof. dr hab. G. Górski (KUL)
•Prof. dr hab. A. Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL
•Prof. dr hab.  S. Wilk, Rektor KUL

9.30 – 13.00  I sesja plenarna (Aula na X piętrze)

• Prof. dr hab. W. Uruszczak (UJ)
Rola Kościoła w rozwoju parlamentaryzmu w średniowiecznej Polsce.

• Prof. dr hab. T. Maciejewski (UG)
Wpływ Reformacji na przemiany ustroju miast pruskich w I połowie XVI wieku.

• Prof. dr hab. A. Zakrzewski (UW)
Wielkie Księstwo Litewskie wobec problemów wyznaniowych  w XIV-XVIII w.

• Prof. dr hab. M. Kallas (UKSW)
Miejsce religii i Kościoła Rzymskokatolickiego w polskich aktach konstytucyjnych.

• Prof. dr hab. M. Pietrzak (UW)
Francuska ustawa o rozdziale kościoła i państwa z 1905 r.

• Prof. dr hab. A. Lityński (UŚ)
O pojęciu praworządności socjalistycznej w Polsce Ludowej.

13.00 – 15.00  Obiad

15.00 – 18.30  Obrady w Sekcjach (hotel Victoria)

Sekcja I

15.00     Dr Jacek Wiewiorowski (UAM)
Uprawnienia gubernatora późnorzymskiego w sprawach religijnych.

15.20     Dr Rafał Wojciechowski (UWr.)
Ne Christianum mancipium Iudaeus habeat.

15.40     Mgr Maciej Jońca (KUL),
Reskrypt cesarza Hadriana w sprawie prześladowania chrześcijan.
 
16.00     Mgr Aldona Jurewicz (UWM)
Swoboda religijna niewolników w Rzymie.

16.20     Mgr Adam Świętoń  (UWM)
Państwo Rzymskie a religia żydowska w świetle Kodeksu Teodozjańskiego.

16.40     Dr Monika Wójcik (KUL)
Relacje Państwo - Kościół w czasach Justyniana Wielkiego.

17.00     Mgr Paulina Święcicka (UJ)
Wybrane zmiany fragmentów dotyczących odpowiedzialności akwiliańskiej dokonane w okresie poklasycznym i justyniańskim, których przyczyną mogła być doktryna chrześcijańska – czy rzeczywiście była?    
                
17.20  Dyskusja
                                                              
Sekcja II   

15.00     Dr Leszek Ćwikła (KUL)
Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolite w XV-XVIII wieku.

15.20     Mgr Anna Karabowicz (UJ)
Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej za czasów Stefana Batorego w świetle        ustawodawstwa sejmowego.
                                     
15.40     Prof. dr hab. Marian Ptak (UWr.)
Pokój Augsburski na Śląsku.
           
16.00     Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (UŚ)
Prawo karne a religia w Rzeczpospolitej szlacheckiej.
            
16.20     Dr Jerzy Kolarzowski (UW)
Bracia polscy zwani arianami wobec konfliktów politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1573–1638.
            
16.40     Mgr Magdalena Wilczek–Karczewska (UKSW)
Kościół Rzymskokatolicki a prawo oporu wobec króla w Pierwszej Rzeczypospolitej.
              
17.00     Dr Izabela Lewandowska-Malec (UJ)
Spór Akademii Krakowskiej za panowania Zygmunta III i Władysława IV Wazów.
           
17.20     Mgr Małgorzata Janiszewska (UAM)
Próby upaństwowienia sądownictwa kościelnego w Polsce w XVIII wieku.

17.40  Dyskusja
       
Sekcja III

15.00     Dr Mariusz Mohyluk (UwB)
Poglądy Kościoła katolickiego w II RP na temat prawa radzieckiego.

15.20     Dr Józef Koredczuk (UWr.)
Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego.

15.40     Dr Maciej Marszał (UWr.)
Pakty laterańskie w polskiej myśli politycznej i prawnej okresu międzywojennego.
        
16.00     Dr Ewa Kozerska (UO)
Sytuacja Kościoła katolickiego w faszystowskich Włoszech w latach 1922-1939.

16.20     Dr Tomasz Scheffler (UWr.)
Kościoły w Trzeciej Rzeszy wobec reżimu hitlerowskiego.
        
16.40     Dr Tomasz Kotliński (WSZ w Jarosławiu)
Sprawy wyznaniowe i narodowościowe w adwokaturze polskiej..

17.00     Mgr Michał Gałędek (UG)
Kompetencje administracji rządowej w kwestiach związków wyznaniowych w województwach północno-wschodnich i na Wołyniu w latach 1920–1939.

17.20     Dr Andrzej Drogoń (UŚ)
Niektóre problemy polityki wyznaniowej Sejmu Śląskiego (1922-1939).

17.40     Dr Wojciech Organiściak, (UŚ)
Kościół w poglądach Wincentego Skrzetuskiego.

18.00    Dr Marcin Zaborski (KUL)
Ustrój adwokatury w Polsce w latach 1944-1963. Zarys problematyki.

18.20  Dyskusja

19.00  Kolacja

II dzień (sobota)
23 września 2006 roku

7.30 – 8.45  Śniadanie

9.00 – 13.00  Obrady w Sekcjach  ( hotel Victoria)

Sekcja I

9.00    Mgr Piotr Michalik (UJ)
Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim.

9.20     Dr Mirosław Sadowski (UWr.)
Wczesnoislamska koncepcja władzy państwowej.

9.40     Dr Jakub Urbanik (UW)
Chrześcijańscy cesarze a pogańskie rozwody. O wpływie religii na ustawodawstwo i praktykę małżeństwa późnej starożytności.

10.00     Dr Ewaryst Kowalczyk (UAM)
Pojęcie i modele średniowiecznej i nowożytnej dobroczynności.

10.20     Dr Ireneusz S. Grat (UwB)
Prawo do wolności sumienia w kontekście prawa natury.

10.40     Mgr Karol Kuźmicz (UwB)
Filozofia religii Immanuela Kanta jako przyczyna jego sporu z władzą.

11.20     Dr Andrzej Gaca (UMK)
Prawo kanoniczne, Kościół i duchowieństwo w postanowieniach Prawa Jutlandzkiego Waldemara II z 1241 roku.

11.40     Mgr Maurycy Zajęcki (UAM)
Przedmiot badań nauk historyczno-prawnych z punktu widzenia ogólnej metodologii nauk, metodologii historii i teorii prawa (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego).

12.00  Dyskusja

Sekcja II         

9.00     Dr  Marian Małecki (UJ)
Reformy terezjańsko-józefińskie w Galicji.

9.20     Dr Marcin Kwiecień (UJ)
Reformy stosunków między Państwem a Kościołem w Wielkim Księstwie Toskanii 1765-1790.

9.40     Mgr Jarosław Dudziński (UŚ)
Władze insurekcji 1794 r. a Kościół.

10.00     Dr Wojciech Szafrański (UAM)
Kościoły i duchowni w projekcie konkursowym Wojciecha Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta.

10.20     Dr Katarzyna Maćkowska (KUL)
Amerykańskie stany założycielskie jako model wspólnot wyznaniowych.

10.40     Dr Andrzej Gulczyński (UAM)
Sacrum i profanum. Ideowe treści cesarskiej rezydencji w Poznaniu.

11.00     Dr Jacek Przygodzki (UWr.)
Pozycja prawna ludności żydowskiej pod rządami Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego (1813-1815).

11.20     Mgr Przemysław Dąbrowski (UG)
Polscy konserwatyści i narodowi-demokraci wobec kwestii językowych w liturgii Kościoła katolickiego na ziemiach litewsko - białoruskich na przełomie XIX i XX wieku.

11.40     Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ)
Antysemityzm jako powód konfiskat prasowych. Orzecznictwo Sądu Krajowego w Krakowie (XIX/XX w.).

12.00  Dyskusja

Sekcja III         

9.00     Dr Andrzej Szymański (UO)
Prawo kanoniczne w państwie autorytarnym.
O. Adolf Ledwolorz, o. Andrzej   Bolczyk, o. Dominik Kiesch- śląscy kanoniści franciszkańscy XX w.

9.20     Dr Piotr Krzysztof Marszałek (Dśl. Sz. WE TWP Wrocław)
Realizacja swobód wyznaniowych w strukturach sił zbrojnych II RP.

9.40     Mgr Andrij Kosyło (UMCS)
Państwo sowieckie a Kościół grecko – katolicki w latach 1939 – 1941  i 1944 – 1990.

10.00     Dr Zdzisław Zarzycki (UJ)
Nienawiść religijna i rasowa jako przyczyna sporów  małżeńskich w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w okresie II wojny światowej.

10.20     Dr Paweł Borecki (UW)
Laickość państwa w świetle dorobku powojennego konstytucjonalizmu (po II wojnie światowej).

10.40     Dr Paweł Leszczyński (PWSzZ Gorzów)
Czeskie państwo wyznaniowe – dziedzictwo przeszłości i profil współczesny.

11.00     Dr Piotr Fiedorczyk (UwB)
Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego na tle stosunków pomiędzy państwem a  Kościołem katolickim w Polsce (1944-1964).

11.20     Dr Andrzej Pasek (UWr.)
Przejmowanie majątku kościelnego na Dolnym Śląsku przez duchowieństwo polskie po zakończeniu II Wojny Światowej.

11.40     Dr Marcin Łysko (UwB)
Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w świetle prawodawstwa i praktyki władz okresu gomółkowskiego.

12.00     Dr Wojciech Sławiński (KUL)
Aparat bezpieczeństwa wobec niekatolickich kościołów i związków wyznaniowych 1945–1956 w świetle akt IPN w województwie bydgoskim.

12.20     Mgr Marek Stus (UJ)
Stosunki między państwem a islamem we Francji w świetle ustawodawstwa oraz praktyki prawno-politycznej (1905-2005).

12.40  Dyskusja

13.00 – 14.30  Obiad

15.00 – 17.30  Obrady plenarne

15.00     Prof. dr hab. Bronisław Sitek (UWM)
O Edykcie Teodozjusza de fide catholica. Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V wieku po Chrystusie.

15.20     Ks. Prof. dr hab. Franciszek Lonchamps de Berier (UW)
Neutralne państwo religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego USA.

15.40     Prof. dr hab. Dariusz Szpoper (UG)
Status Kościoła katolickiego w XIX wieku w guberniach północno - wschodnich Imperium Rosyjskiego.

16.00     Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr.)
VI sejm prowincjonalny na Śląsku w 1841 r. wobec problemu handlu w niedzielę.

16.20     Prof. dr hab. Józef Ciągwa (URz.)
Kościół Krakowski a językowe prawa mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1920 – 2005.

16.40     Prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr)
Rasa, Żydzi i religia w poglądach Alfreda Rosenberga.

17.00  Dyskusja

17.30 – 19.00  Podsumowanie + Zakończenie

19.30  Kolacja

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2006, godz. 13:14 - Filip Ciepły