Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął prezydencję w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

0003

 

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.  Uroczystość ta była połączona z Konferencją Naukową "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.


DOKTORANCI! Spotkanie Prorektora ds. studentów z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali CTW-114, odbędzie sie spotkanie Prorektora ds. studentów ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie w roku akademickim 2019/2020. W trakcie spotkania Prorektor ds. studentów wręczy doktorantom decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.

Obecność obowiązkowa.


Wstępne listy rankingowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
Zgodnie z & 3 ust. 9 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL, wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

 

 

 


Konferencja Naukowa "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe"

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Andrzej Herbet prof. uczelni 

wraz z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej

nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni


mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową 

 

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe" 

 

podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji 

w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

 

oraz przystąpienie do Centrum nowych członków: Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal 

Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.  

 

Serdecznie zapraszamy. Rejestracja do dnia 13 listopada na stronie: 
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-naukowa-aktualne-wyzwania-prawa-kosmicznego-a-bezpieczenstwo-miedzynarodowe

 

PROGRAM KONFERENCJI


III Międzynarodowy Kongres "Europa Christi"

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w imieniu Organizatorów zaprasza wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na sesję lubelską pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny" w ramach III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi", która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Lublinie. W celach organizacyjnych zgłoszenia należy kierować na adres kkpp@kul.pl do dnia 10 października 2019 r.

 


Centrum Arbitrażu i Mediacji - szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych

W dniach 24 września - 11 października 2019 r. na KUL odbywają się organizowane przez nasze Centrum Arbitrażu i Mediacji szkolenia dla mediatorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i pracowników prokuratur województwa lubelskiego z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.
Szkolenia te stanowią okazję nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, ale również są doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń poszczególnych grup zawodowych oraz wypracowania pewnych wniosków służących ujednoliceniu istniejących praktyk mediacyjnych. W szkoleniach weźmie udział ponad 120 uczestników.
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Harmonogram tygodnia adaptacyjnego dla studentów I roku WPPKiA

Drodzy studenci pierwszego roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem.

I życzymy powodzenia.

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO


Wykaz czasopism MNiSW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat MNiSW

 

***

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny nauki prawne (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny prawo kanoniczne (2019)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Ewaluacja jakości działalności naukowej