Logo CPTIOD

 

Z dniem 1 października 2019 r. na mocy Zarządzenia JM Rektora KUL w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL rozpoczęło działalność Centrum  Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych. Centrum powstało w wyniku przekształcenia Centrum Informatyki Prawniczej, przejęło również zadania Katedry Prawa Technologii  Informacyjnych i Komunikacyjnych, funkcjonującej dotąd w ramach  Instytutu Administracji, który został zlikwidowany.

 

Kierownikiem Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych jest dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

 

Zgodnie z założeniami nowo powstałe Centrum jest jednostką badawczo – dydaktyczną, której aktywność skoncentrowana jest na szeroko rozumianej problematyce prawa technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych.

 

W ramach funkcjonującego od roku 2001 Centrum Informatyki Prawniczej prowadzone były zajęcia dydaktyczne, które pierwotnie (przez pierwsze lata funkcjonowania) miały na celu przygotować studentów do korzystania z technologii informatycznych. Wraz z upowszechnieniem ogólnej wiedzy z tego zakresu, zajęcia prowadzone w ramach Centrum Informatyki Prawniczej zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby uwzględnić specyficzne potrzeby absolwentów kształcących się w ramach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Na wykładzie Technologia informacyjna dla prawników studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące prawnych aspektów technologii informacyjnych, na zajęciach z przedmiotu Informatyka prawnicza, studenci kierunków prawo i prawo kanoniczne mogą poznać m.in. specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w codziennej pracy prawników (m.in. systemy informacji prawnej) oraz prawne i prawnicze zasoby sieci Internet, natomiast w ramach zajęć Technologie informacyjne w administracji publicznej studenci kierunku administracja mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi technologii użytecznymi w pracy w ramach administracji publicznej. Zajęcia z informatyki prawniczej i technologii informacyjnych w administracji prowadzone są w formule laboratorium, co daje studentom możliwość indywidualnej pracy przy komputerze, pozwalającej na nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. Ponadto na kierunku administracja prowadzone są wykłady dotyczące problematyki zarządzania informacją w administracji publicznej oraz udostępniania i ochrony informacji w administracji. Dopełnieniem oferty dydaktycznej Centrum są wykłady fakultatywne, na których studenci mogą pogłębić swoją wiedzę w następujących obszarach tematycznych: prawo ochrony danych osobowych oraz prawne aspekty komunikacji elektronicznej. Istnieje również możliwość uczestnictwa studentów w seminariach magisterskich, w ramach których mogą być podejmowane tematy i przygotowywane prace magisterskie z zakresu szeroko rozumianego prawa technologii informacyjnych, dostępu do informacji i ochrony danych.

 

Oprócz działalności dydaktycznej istotnym celem działania Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych jest aktywność naukowa. W ramach Centrum prowadzone są prace badawcze skupione na problematyce prawnej wyznaczonej w nazwie jednostki. Badania naukowe dotyczą zróżnicowanych zagadnień odnoszących się do prawnej regulacji technologii informacyjnych. Szczególnym polem badawczym, które ma stanowić wiodący nurt, jest problematyka prawna ochrony danych osobowych, będąca zarazem podstawowym obszarem specjalizacji naukowej kierownika Centrum. Zamierzonym efektem tych działań mają być: organizacja konferencji naukowych; udział w konferencjach naukowych; współpraca z innymi ośrodkami naukowymi; przygotowanie projektów badawczych oraz aktywność publikacyjna. Jednym z pierwszych materialnych rezultatów tych działań było przygotowanie podręcznika „Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu”, który ukazał się nakładem renomowanego wydawnictwa prawniczego Wolter Kluwer w październiku 2019 r.

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2022, godz. 12:00 - Paweł Fajgielski