Bliżej emocji
zablocka_01 Małgorzata Zabłocka Humor – między emocjami i poznaniem

Celem wystąpienia było ukazanie zjawiska humoru jako konstruktu wielowymiarowego. Humor może być traktowany jako emocja lub jako złożony proces poznawczy. Zgodnie z pierwszym ujęciem (tzw. teoria spadku napięcia) humor jest związany z odczuciem przyjemności, stanem relaksacji, lekkości, pozytywnym nastrojem, pojawiającym się w chwili ustąpienia bodźca zagrażającego lub rozwiązania problemu. Teorie zorientowane poznawczo, traktują z kolei sytuacje humorystyczne jako zagadki, problemy intelektualne wymagające rozwiązania. Źródłem humoru jest tu niespójność przekazywanych informacji, która wymaga od obserwatora dokonania operacji takich, jak np. zmiana punktu odniesienia (frame shifting). Przedstawione teorie poparte zostały przykładami obrazującymi różne typy humoru. Autorka zaproponowała, by humor traktować jako złożone zjawisko angażujące zarówno procesy emocjonalne, jak i poznawcze.

gorbaniuk_01 Oleg Gorbaniuk Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie jej treści

Celem wystąpienia była prezentacja wyników przeprowadzonych przez prelegenta badań nad wpływem treści erotycznych na zapamiętywanie reklamowanych marek. W badaniach wykorzystano reklamy prasowe o treści erotycznej i nieerotycznej. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że: (1) silne akcenty erotyczne w reklamach sprzyjają lepszemu zapamiętaniu reklamowanych produktów i marek; (2) wstyd sytuacyjny nie wpływa na zapamiętywanie produktu i nazwy marki; (3) erotyczna treść reklam powoduje wzrost liczby błędów w rozpoznawaniu reklamowanych marek u mężczyzn; (4) reklamy z udziałem kobiet sprzyjają lepszemu rozpoznawaniu produktów i marek; (5) płeć odbiorcy jest moderatorem skuteczności reklam erotycznych: kobiety lepiej od mężczyzn zapamiętują markę w reklamach erotycznych z udziałem kobiet; mężczyźni lepiej zapamiętują treść reklam erotycznych z udziałem mężczyzn. Wyniki badań dyskutowano w świetle modelu prawdopodobieństwa przetwarzania informacji (ELM).

fortuna_01 Paweł FortunaRola nastroju w komunikacji perswazyjnej

Celem wystąpienia było wskazanie funkcji nastroju w szeroko rozumianym procesie zmiany postaw. Zaprezentowano cztery grupy poszukiwań badawczych: (1) wpływ nastroju na liczbę i jakość argumentów generowanych przez nadawcę komunikatu perswazyjnego; (2) zjawisko „zarażania nastrojem” (mood contagion), czyli przenoszenia stanu emocjonalnego ujawnianego przez nadawcę np. w głosie na nastrój odbiorcy przekazu; (3) wieloraką rolę nastroju w procesie przetwarzania treści komunikatu (wpływ na motywację i zdolność odbiorcy do przetwarzania treści przekazu, wpływ na tendencyjne przetwarzanie treści komunikatu, wzmacnianie bądź osłabianie siły argumentów oraz zastępowanie argumentacji w warunkach powierzchownego przetwarzania treści przekazu) oraz (4) możliwości neutralizowania wpływu nastroju przez osobę przekonywaną. Każdy z wymienionych aspektów został zilustrowany rezultatami wielu badań eksperymentalnych.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, godz. 19:59 - Piotr Francuz