ZASADY STUDIOWANIA
W KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA III. Zasady ogólne§1Zasady Studiowania w Kolegium MISH KUL obowiązują wszystkich studentów tej jednostki. W kwestiach, które nie zostały objęte odrębnymi zapisami niniejszych zasad, studenci winni się kierować Regulaminem Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.§2W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentem sprawuje Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL jako jednostka dydaktyczna, obowiązki dziekana wypełnia Dyrektor Kolegium MISH, zaś kompetencje Rady Wydziału przysługują Radzie Naukowej Kolegium MISH.

§3Od wszystkich decyzji Dyrektora Kolegium MISH, które dotyczą studentów i są objęte postanowieniami Zasad Studiowania, przysługuje odwołanie do Rektora KUL.

II. Organizacja studiów§41. Studia w Kolegium MISH odbywają się w systemie studiów międzykierunkowych (w rozumieniu Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym" (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 27 lipca 2005 r.) i są studiami I oraz II stopnia.
2. Stwarzają one możliwość uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata i jednego lub dwóch dyplomów magistra na studiach II stopnia.
3. Stwarzają też możliwość uzyskania dyplomu magistra na kierunkach, które oferują jednolite studia magisterskie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania (w ramach studiów w Kolegium MISH) dyplomu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku oferującego taki stopień.§51. Studia w Kolegium MISH odbywają się według indywidualnych programów przygotowanych przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora), którego student wybiera spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, reprezentujących specjalność naukową najbliższą jego zainteresowaniom.
2. Na pierwszym roku lub w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest pozostawanie pod opieką tutora „z urzędu", wyznaczonego przez dyrektora Kolegium MISH.§6Jeżeli absolwent studiów I stopnia w Kolegium MISH rozpoczął podczas swoich studiów realizację minimum programowego jednolitych studiów magisterskich, w momencie przyjęcia na studia II stopnia w MISH uzyska zaliczenie uprzednio zrealizowanych przedmiotów z tego minimum, a po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań, Kolegium oraz odpowiedni Wydział umożliwią mu przystąpienie do egzaminu magisterskiego z danego kierunku.§71. Indywidualne semestralne programy studiów powinny obejmować zajęcia z odpowiednich kierunków prowadzonych na wydziałach sfederowanych w Kolegium MISH, określone w porozumieniach między wydziałami i Kolegium jako „minimum programowe dla studentów Kolegium MISH", umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub dyplomu magisterskiego na wybranym wydziale KUL.
2. Co najmniej połowa kierunków sfederowanych w Kolegium MISH musi posiadać certyfikat jakości kształcenia, czyli tzw. akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.§81. Poza realizacją jednego lub dwu „minimów" studenci Kolegium mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy na wszystkich wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jeśli realizują w ten sposób swój indywidualny plan studiów, zatwierdzony przez tutora i Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Kolegium.
2. Studenci Kolegium, niezaleznie od tego czy realizują studia I czy II stopnia, mają prawo korzystać mają prawo  korzystać z pełnej oferty stacjonarnych studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich.


§9Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na wydziałach i kierunkach (w ramach „minimów programowych", a także poza nimi) określają wydziały i instytuty KUL, do których uczęszczają studenci Kolegium MISH w ramach realizowanego programu.

§101. Studenci Kolegium MISH studiują według indywidualnych i interdyscyplinarnych programów studiów ustalonych przez studenta i opiekuna naukowego (tutora), a zatwierdzanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Kolegium MISH. Programy te winny uwzględniać końcową perspektywę studiów, tj. realizację jednego lub dwu „minimów kierunkowych", umożliwiających uzyskanie dyplomu licencjackiego lub magisterskiego na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium MISH.
2. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia student, układając program indywidualny, winien w znaczącym stopniu uwzględnić ofertę co najmniej trzech kierunków studiów.
3. Na roku trzecim studiów I stopnia i na roku drugim studiów II stopnia dopuszczalne jest uwzględnienie w konstrukcji programu oferty jedynie dwóch kierunków.

§11Studenci Kolegium MISH zobowiązani są złożyć do 15 maja w sekretariacie MISH zaakceptowany przez tutora program studiów na oba semestry kolejnego roku akademickiego. Studenci I roku studiów zobowiązani są do końca października dokonać wyboru opiekuna naukowego i przedstawić zaakceptowany przez niego program.§12Studenci pierwszego roku studiów I oraz II stopnia w terminie do 15 listopada składają pisemne oświadczenia o wyborze kierunków, których minima zamierzają realizować w toku studiów oraz pisemne zobowiązanie do pełnej realizacji wybranych minimów w przepisanym terminie. Późniejsza zmiana tej decyzji (polegająca np. na rezygnacji z realizacji dwóch minimów lub chęci realizacji dodatkowego minimum) możliwa jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą Dyrektora Kolegium MISH.§13Obowiązek napisania pracy rocznej dla MISH dotyczy studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci mają obowiązek zgłosić temat pracy rocznej dla MISH do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczynają dany rok studiów.

§14Wszelkie zmiany i poprawki w semestralnym programie studiów wymagają akceptacji tutora i Dyrektora Kolegium lub jego Zastępcy. Zmiany te - o ile będą możliwe ze względu na zasady obowiązujące w KUL i na poszczególnych wydziałach (np. dotyczące liczebności grup) - winny być zgłaszane na piśmie, w przypadku semestru zimowego do 15 października (z wyjątkiem studentów pierwszego roku, których obowiązuje termin 15 listopada), a w przypadku semestru letniego - do końca lutego. W innych terminach można składać wyłącznie pisemnie uzasadnione i poparte podpisem tutora prośby o zmiany w programie, wynikające ze szczególnych przypadków losowych.

III. Przeniesienia, wznowienia i studia równoległe§15Zasady studiowania w Kolegium MISH nie przewidują przeniesień z innych wydziałów KUL i uczelni krajowych. Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISH jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. W przypadkach wyjątkowych Dyrektor Kolegium MISH wyraża zgodę na przeniesienie się studenta z uczelni zagranicznej lub przeniesienie z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych realizowanych w innej uczelni krajowej prowadzącej studia w systemie MISH.§16Przeniesienie z Kolegium MISH na inne wydziały i kierunki KUL jest możliwe na ogólnych warunkach w trybie określonym przez Regulamin Studiów KUL.IV. Zaliczenie semestru i ukończenie studiów

§17Każdy student Kolegium MISH w ramach indywidualnego programu studiów winien w ciągu dwóch pierwszych lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia uzyskać potwierdzenie zrealizowania co najmniej następujących obciążeń:

a. Corocznie zaliczenia zajęć na trzech kierunkach studiów (z wyjątkiem sytuacji opisanej w §10 pkt. 3).

b. Zaliczenia zajęć przewidzianych specjalnie dla studentów MISH (o ile nie pokrywają się one z zajęciami przewidzianymi w realizowanych przez nich minimach programowych).

c. Złożenia czterech egzaminów rocznie.

d. Zaliczenia dwóch semestrów seminarium licencjackiego (na studiach I stopnia) i sześciu semestrów seminarium magisterskiego na studiach II stopnia.

e. Zdania dwóch egzaminów z języków nowożytnych (z tego obowiązku zwalniają wszakże zdane egzaminy z praktycznej nauki języka obcego na wybranej filologii nowożytnej).

f. Wykonania ocenianej na stopień pracy pisemnej, zgłoszonej w programie rocznym studiów MISH. W wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrekcji Kolegium może to być obszerniejsza praca roczna realizowana w ramach zaliczenia jednego z przedmiotów wchodzących w skład programu indywidualnego lub specjalna praca przedstawiona do oceny.

§18Aby móc uzyskać dyplom licencjacki lub magisterski na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium MISH, student winien zrealizować „minimum programowe" wybranego kierunku, spełnić wymagania określone w punkcie 18 niniejszego regulaminu, przedstawić pracę licencjacką (jeśli jest wymagana na danym kierunku) lub magisterską, zaakceptowaną przez promotora, i zdać egzamin licencjacki lub magisterski na odpowiednim wydziale.§191.Student, który w ramach  studiów I stopnia w Kolegium MISH zmierza do uzyskania dwóch dyplomów licencjata na dwóch różnych kierunkach, może, po uzyskaniu w przepisanym terminie tytułu licencjata na jednym z nich  wystąpić do Dyrektora Kolegium MISH o przedłużenie studiów I stopnia o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu. licencjata.

2. Student, który  w ramach dwustopniowych studiów w Kolegium MISH reazlizuje indywidualny program obejmujący studia I stopnia i jednolite studia magisterskie ( prawo, psychologia, teologia) może, po zreazlizowaniu do końca szóstego semestru co najmniej 90% programu studiów I stopnia i co najmiej 50% minimum programowego studiów jednolitych magisterskich, wystapić do Dyrektora Kolegium MISH o przedłużenie studiów I stopnia o jeden rok dla uzyskania dyplomu licencjata.

3. Absolwenci studiów I stopnia, którzy w trakcie studiów w Kolegium MISH reazlizowali także minimum programowe jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia w Kolegium MISH.

4. Student, który w ramach studiów II stopnia w Kolegium MISH zmierza do uzyskania w przepisanym terminie tytułu "magister" na jednym z nich, wystąpić do Dyrektora Kolegium MISHo przedłużenie studiów o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego.
5.Przepisy paragrafu 19, punkt 1, 2 i 3 stosują się takżę do studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2007/2008.
§20Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zatwierdzenia przez Senat Akademicki KUL.
Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2010, godz. 11:46 - Gabriela Szczygieł-Kubasik