Szanowni Państwo,

 

przygotowaliśmy dla Państwa krótki zbiór informacji o tym, z czym wiąże się pełnienie funkcji tutora.

 

Mamy nadzieję, że zebrane przez nas informacje pomogą w wyjaśnieniu, kim jest tutor, jakie jest jego znaczenie dla studenta oraz jakie możliwości rozwoju stoją przed relacją tutora z jego podopiecznym.

 

Kwestie formalne

 

Tutor, według Zasad Studiowania Kolegium MISHuS, jest to opiekun naukowy co najmniej o stopniu naukowym doktora, pod którego kierunkiem kształci się dany student. Wybór tutora przez studenta następuje na początku jego studiów, a także na początku danego semestru, jeżeli student podejmie decyzję o zmianie tutora. w nadzwyczajnych przypadkach tutora wybiera Dyrektor Kolegium MISHuS.

 

Samo określenie „tutor” wywodzi się z łacińskiego tutus (chronić) i oznaczało obrońcę lub opiekuna małoletnich. Genezę tutoringu można odnaleźć na Oxfordzie i Cambridge, gdzie idea indywidualnej pracy z uczniem dała impuls do powstania systemu kolegiów (college). Każde kolegium to swego rodzaju oddzielna społeczność wewnątrzuniwersytecka, w ramach którego kadra naukowa sprawuje nadzór nad rozwojem zawodowym i procesem edukacyjnym swoich studentów. Taki system rozbicia uniwersytetu na mniejsze jednostki i grupy pozwala zindywidualizować opiekę nad potrzebami oraz ambicjami każdego studenta, co owocuje później w wydawaniu na świat najlepszych absolwentów w kraju i poza nim.

 

Z chwilą wyrażenia zgody na zostanie tutorem studenta Kolegium MISHuS, oprócz żądnego wiedzy studenta, otrzymujecie Państwo jedynie dwa formalne obowiązki:

  • podpisywanie programu studiów, który student każdorazowo tworzy na początku semestru;
  • ustalenie ze studentem oraz kierowanie studenta podczas pisania przez niego pracy rocznej.

 

O ile pierwszy punkt stanowi zazwyczaj jedynie formalność, to drugi wymaga już odrobiny pracy ze strony zarówno tutora, jak i studenta, o czym piszemy poniżej. Oczywiście, dla najlepszego rozwoju ucznia polecamy nie zatrzymywać wspomnianych relacji tylko na tych dwóch punktach. z jednej strony oczywistym jest, że tutor nie ma fizycznej możliwości bycia dostępnym 24 godziny na dobę, z drugiej jednak ograniczanie się tylko do wypełniania formalności jest wielką stratą dla potencjału, jaki niesie za sobą współpraca tutora ze studentem.

 

We wszelkich sprawach dotyczących organizacji Kolegium MISHuS potrzebnych informacji udziela sekretarz Kolegium w Sekretariacie Wydziału Filozofii lub bezpośrednio Dyrektor Kolegium. Warto dodać, iż objęcie tutoringu w ramach Kolegium MISHuS wiąże się również z dodatkowymi punktami w ocenie pracy naukowej pracownika akademickiego.

 

Praca roczna

 

Praca roczna jest to praca pisemna, której termin, temat i sposób wykonania student ustala indywidualnie z tutorem, który następnie wspomnianą pracę ocenia. Z obowiązku pisania pracy rocznej zwolnieni są studenci, którzy danego roku piszą pracę licencjacką/magisterską (w przypadku przedłużenia studiów w celu napisania pracy również są zwolnieni). Jedynymi obowiązkami formalnymi są:

  • wybranie tytułu pracy rocznej i przekazanie go Sekretariatowi Kolegium do 31 grudnia danego roku kalendarzowego ( przesyła student)
  • przesłanie ocenionej pracy rocznej do Sekretariatu MISHuS do końca letniej sesji egzaminacyjnej (I termin, przesyła tutor, ocenę do indeksu wstawia sekretarz MISHuS).

 

Ideą pracy rocznej jest stworzenie podstaw warsztatu naukowego studenta, aby przygotować go do podejmowania w przyszłości samodzielnych badań w kierunku jego zainteresowań. Warto zadbać o to, aby praca roczna nie była jedynie wypełnianiem przykrego obowiązku, ale prawdziwym zadaniem dla studenta, dzięki któremu zdobędzie on cenne doświadczenie. Jednocześnie biorąc pod uwagę doświadczenia lat poprzednich można stwierdzić, iż nie warto zbyt wysoko stawiać poprzeczki młodym naukowcom — student 1. roku może nie być w stanie napisać rozbudowanej pracy równej pracy dyplomowej i warto stosować tutaj stopniowe zwiększanie stawianych mu wyzwań.

 

Praca ze studentem

 

Tak jak wspomnieliśmy — relacja tutora i studenta nie musi i nawet nie powinna ograniczać się jedynie do wypełniania regulaminowych obowiązków.

 

Dobrze przemyślany tutoring to indywidualna opieka nad studentem — pomoc w ułożeniu planu zajęć, proponowanie mu możliwości i ścieżek rozwojowych, dostarczanie inspiracji poprzez np. zwrócenie uwagi na ważne lektury czy artykuły, kierowanie w przygotowywaniu innych niż praca roczna prac badawczych i nie tylko, wsparcie w znalezieniu miejsca w nowym środowisku czy w budowaniu przez studenta indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

 

Oczywiście powyższe propozycje nie są jedynymi możliwymi - każda dziedzina nauki charakteryzuje się własną metodą pracy, w związku czym tutor ma w tym zakresie całkowitą swobodę działania.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 07:28 - Andrzej Zykubek