KUL pozyskał ponad 35 mln zł na rozwój uniwersytetu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do roku 2023 realizowane będą trzy projekty:

  • Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celem pierwszego projektu  jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na KUL, a także zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, podniesienie kompetencji studentów dzięki szkoleniom/stażom wysokiej jakości oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.

 

W ramach drugiego projektu uzyskany zostanie wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania. Cele te zostaną osiągnięte m.in. przez organizację szkoleń i staży dla studentów, wdrożenie systemu ERP oraz przygotowanie aplikacji mobilnej.

 

Ostatni projekt zakłada wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania poprzez szkolenia, warsztaty i staże dla studentów oraz wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzania informacją.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 13:43 - Leszek Wojtowicz