Barbara Niebelska-RajcaWśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów w roku 2011 znalazła się Pani Dr Barbara Niebelska-Rajca, asystentka Katedry Literatury Staropolskiej KUL. Nagrodzona została rozprawa doktorska pod tytułem Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku napisana pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee. Praca wkrótce ukaże się drukiem w prestiżowej serii PAN "Studia staropolskie".

To już drugie takie wyróżnienie dla doktoratu napisanego w Katedrze Literatury Staropolskiej pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavalle (wcześniej Nagrodę Premiera za rozprawę doktorską otrzymał dr Wiesław Pawlak).

Dr Barbara Niebelska-Rajca już kończąc studia polonistyczne uzyskała szczególne wyróżnienie, a mianowicie pierwszą nagrodę w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. prof. Czesława Zgorzelskiego za najlepszą pracę magisterską w kategorii literaturoznawstwa (2006). Od 2010 roku jest asystentka Katedry Literatury Staropolskiej KUL. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest: estetyka, poetyka i retoryka wieków dawnych; rozwój europejskich doktryn artystycznych (zwłaszcza kształtowanie się nowożytnych koncepcji mimetyzmu literackiego i pikturalnego); korespondencje literatury i sztuki; polsko-włoskie powinowactwa kulturowe; ewolucja głównych kategorii estetycznych baroku (koncept, metafora, cudowność, zasada contrapositum), europejskie XVII-wieczne tendencje estetyczne jako antecedencje współczesnych koncepcji sztuki (kreacja, kryterium nowości, dyrektywa zaskoczenia, elementy fantastyki).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest przyznawana corocznie za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

PUBLIKACJE
1. „Humanitas”. Projects of Humanist Anthropology,  w: Humanism in Polish Culture, edited by A. Nowicka-Jeżowa, P. Urbański, W. Pawlak, Peter Lang, Frankfurt 2011, s. 59-76.
2. Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011) - tekst w druku, ss. 16.
3. Energeia, ingenium i arystotelesowskie pojęcie ruchu, „Roczniki Humanistyczne”, 56 (2008), z. 1, s. 131-150.
4. „Enargeia”. Teoria naoczności i żywości stylu w pismach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod. red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 131-146.
5. Metamorficzne „theatrum mundi”. O przeobrażeniach, maskaradach i złudzeniach w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego, w: Wokół słowa, pod red. J. Pechmana, W. Czaplewskiego, J. Koźmińskiego, Kołobrzeg 2006, s. 131-145.
6. Cudowność, paralogizm, koncept, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego i Wiesława Pawlaka, Lublin 2005, s. 29-47.
7. Kolokwia staropolskie. „Proza staropolska znana i nieznana”, Konferencja naukowa w Kazimierzu nad Wisłą 5-9 IX 2005 - sprawozdanie, „Barok. Historia, Literatura, Sztuka”, 13 2 (2006), s. 280-283.

PROJEKTY BADAWCZE
2010-2011 udział w projekcie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. (przygotowanie haseł: mimesis, poetyka teoretyczna, poetyka cudowności, phantasia, enargeia, energeia, ekphrasis).
2010  udział w projekcie Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej.
2009-2010 udział w projekcie Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego.
2008-2010 grant promotorski: Kategorie „enargei” i  „energei” w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2011, godz. 11:32 - Liliana Kycia