Wykaz tematów badań własnych realizowanych w Instytucie Filologii Polskiej

 

Informacje ogólne:

1. CZAS REALIZACJI:
Temat badań własnych powinien być realizowany maksymalnie przez 3 lata.

2. GŁÓWNE CELE DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ INSTYTUT PRZEWIDZIANE DO SFINANSOWANIA Z WNIOSKOWANEJ KWOTY DOTACJI:
a) Rozwój naukowy młodej kadry.
b) Rozwój specjalności naukowych.

 

Tematy badań własnych realizowane w latach 2000-2002


TEMAT: Dokumentacja teatralna
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Wojciech Kaczmarek

 

TEMAT: Liryka Młodej Polski
OSOBA PROWADZĄCA: prof. dr hab. Stanisław Fita

 

TEMAT: Historycy literatury w archiwum Czesława Zgorzelskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Danuta Paluchowska, prof. KUL

 

TEMAT: Poetyka i metafizyka, czyli literatura „niewyrażalnego"
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Władysław Panas, prof. KUL

 

TEMAT: Współczesna teoria literatury i translatoryka anglo- oraz niemieckojęzyczna
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola

 

TEMAT: Wybrane fakty literackie i kulturalne po 1918 r. w świadomości historyczno- i krytycznoliterackiej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL

 

TEMAT: Polonistyczny warsztat edytorski. Z problematyki edycji krytycznej dzieł C. Norwida
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Fert, prof. KUL

 

TEMAT: Język polski dawny i współczesny w ujęciu strukturalnym, pragmatycznym i funkcjonalnym
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab.Władysław Makarski, prof. KUL

 

TEMAT: Literatura i kultura polska i europejska w świetle współczesnej dydaktyki
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór

 

TEMAT: „Wysokie" i „niskie" w literaturze staropolskiej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Hanusiewicz, prof. KUL

 

Tematy badań własnych realizowane w roku 2003


TEMAT: Językowy obraz świata
OSOBA PROWADZĄCA: dr Henryk Duda
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Problemy dydaktyki literatury i języka polskiego w świetle nowożytnych badań literaturoznawczych i językoznawczych

OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Ezoteryka w literaturze

OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Polski barok znany i nieznany

OSOBA PROWADZĄCA: dr Wiesław Pawlak
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Pokolenie „mickiewiczowskie": biografie i dokonania
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Dariusz Seweryn
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Literatura dramatyczna i teatr
OSOBY PROWADZĄCE: kierownik: dr hab. Wojciech Kaczmarek, gł. wykonawca: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Literatura i literaturoznawstwo amerykańskie oraz problemy translatologii
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej
OSOBA PROWADZĄCA: dr Beata Obsulewicz-Niewińska
OKREŚLENIE TEMATU: zakończenie

 

TEMAT: Kierunki rozwoju literatury Młodej Polski
OSOBA PROWADZĄCA: dr Jakub Malik
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Literatura i kultura wieku XX i lat ostatnich w świadomości historyczno- i krytycznoliterackiej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Problematyka edytorska a medialne nośniki komunikacji językowej
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Wojciech Kruszewski
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

TEMAT: Język polski w odmianach: historia, współczesność
OSOBA PROWADZĄCA: dr Tadeusz Malec
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

Tematy badań własnych realizowane w roku 2004

 

TEMAT: Językowy obraz świata
OSOBA PROWADZĄCA: dr Beata Kułak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Problemy dydaktyki literatury i języka polskiego w świetle nowożytnych badań literaturoznawczych i językoznawczych
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Ezoteryka w literaturze
OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Polski barok znany i nieznany
OSOBA PROWADZĄCA: dr Wiesław Pawlak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Pokolenie „mickiewiczowskie": biografie i dokonania
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Dariusz Seweryn
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura dramatyczna i teatr
OSOBY PROWADZĄCE: kierownik: dr hab. Wojciech Kaczmarek, gł. wykonawca: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i literaturoznawstwo amerykańskie oraz problemy translatologii
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Kierunki rozwoju literatury Młodej Polski
OSOBA PROWADZĄCA: dr Jakub Malik
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i kultura wieku XX i lat ostatnich w świadomości historyczno- i krytycznoliterackiej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Problematyka edytorska a medialne nośniki komunikacji językowej
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Wojciech Kruszewski
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Język polski w odmianach: historia, współczesność
OSOBA PROWADZĄCA: dr Małgorzata Nowak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i kultura dawna i współczesna
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

Tematy badań własnych realizowane w roku 2005

 

TEMAT: Językowy obraz świata
OSOBA PROWADZĄCA: dr Beata Kułak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Problemy dydaktyki literatury i języka polskiego w świetle nowożytnych badań literaturoznawczych i językoznawczych
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Ezoteryka w literaturze
OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Polski barok znany i nieznany
OSOBY PROWADZĄCE: dr Wiesław Pawlak, dr Justyna Dąbkowska
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Pokolenie „mickiewiczowskie": biografie i dokonania
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Dariusz Seweryn
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura dramatyczna i teatr
OSOBY PROWADZĄCE: kierownik: dr hab. Wojciech Kaczmarek, gł. wykonawca: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i literaturoznawstwo amerykańskie oraz problemy translatologii
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Kierunki rozwoju literatury Młodej Polski
OSOBA PROWADZĄCA: dr Jakub Malik
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i kultura wieku XX i lat ostatnich w świadomości historyczno- i krytycznoliterackiej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Problematyka edytorska a medialne nośniki komunikacji językowej
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Wojciech Kruszewski
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Język polski w odmianach: historia, współczesność
OSOBA PROWADZĄCA: dr Małgorzata Nowak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura i kultura dawna i współczesna
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Stylistyczne aspekty glottodydaktyki polszczyzny (w warunkach polonistyki zagranicznej)
OSOBA PROWADZĄCA: dr Agnieszka Karolczuk
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

 

Tematy badań własnych realizowane w roku 2006

 

TEMAT: Problemy dramatu i teatru w XX wieku
OSOBA PROWADZĄCA: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat jest bardzo bliski podejmowanym poszukiwaniom badawczym pracowników Katedry. Zarówno powstałe już prace doktorskie (dotyczące dramaturgii Szukiewicza, Karpowicza, Andersona), jak i przygotowywane (o dramaturgii Brandstaettera) umożliwiają młodej kadrze rozwinąć naukowe horyzonty i twórczo współpracować z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą (sesje, konferencje, staże). Podejmowanie najważniejszych zagadnień rozwoju dramatu i teatru w XX wieku przez pracowników Katedry bardzo dobrze będzie służyć dalszemu specjalizowaniu się naszej jednostki w tym zakresie badań. Temat będzie realizowany przez wszystkich pracowników Katedry.


TEMAT: Współczesne badania literaturoznawcze i kulturoznawcze w świetle dydaktyki literatury i języka polskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat dotyczy podejmowanych w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego badań nad recepcją twórczości pisarzy oświeceniowych i romantycznych w polskiej szkole, stanem czytelnictwa wśród licealistów i nauczycieli języka polskiego, problematyką pracy nad poezją w szkolnej edukacji polonistycznej oraz stanem wiedzy o reformie szkolnictwa wśród nauczycieli. Będzie realizowany przez wszystkich pracowników Katedry oraz osoby na stałe z nią współpracujące.

 

TEMAT: Style i modele retoryczne literatury staropolskiej oraz jej związki europejskie
OSOBY PROWADZĄCE: dr Justyna Dąbkowska, dr Wiesław Pawlak
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Nowy temat badań własnych pracowników Katedry Literatury Staropolskiej będzie integrował poszukiwania związane z organizacją stylistyczno-retoryczną polskich tekstów literackich szesnasto- i siedemnastowiecznych oraz badania nad ich relacją wobec analogicznych zjawisk w literaturze europejskiej. Szczególne miejsce będą tu zajmowały badania nad prozą staropolską jako dziedziną bardzo zaniedbaną w badaniach ostatnich dziesięcioleci oraz nad słabo rozpoznanymi związkami literatury staropolskiej i angielskiej.

 

TEMAT: Język polski jako obcy
OSOBA PROWADZĄCA: dr Agnieszka Karolczuk
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat związany jest z tworzoną w Katedrze Języka Polskiego specjalizacją glottodydaktyczną i wyrasta z doświadczeń lektorskich pracowników KJP w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL, ich zainteresowań oraz nowych potrzeb, jakie niesie ze sobą nasilające się wśród cudzoziemców zainteresowanie językiem polskim jako obcym.

 

TEMAT: Polszczyzna w swoim zróżnicowaniu funkcjonalnym i strukturalnym
OSOBA PROWADZĄCA: dr Małgorzata Nowak
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat wyrasta z różnorodności podejmowanych w Katedrze Języka Polskiego badań uwzględniających zarówno ujęcie funkcjonalne języka (j. religijny), jak i nowe kierunki w językoznawstwie (kognitywizm). Zainteresowania naukowe językoznawców, koncentrujące się we wskazanych tematem ujęciach polszczyzny (dr M. Nowak - j. religijny, dr B. Kułak - badania historycznojęzykowe), znajdują odbicie w ich pracach doktorskich i wyznaczają kierunek habilitacji.

 

TEMAT: Sztuka literacka oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i idei (religia, chrześcijaństwo, kresy, muzyka, tradycja literacka)
OSOBA PROWADZĄCA: prof. dr hab. Marian Maciejewski
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat związany jest z zainteresowaniami naukowymi członków Katedry Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. Ogarnia tematy prac doktorskich i habilitacyjnych, związany więc jest formowaniem naukowym i dydaktycznym kadry. Związany jest także ze szczególnymi możliwościami poznwczymi naszego Uniwersytetu jako katolickiego oraz z jego usytuowaniem w stronę Kresów. Jest on bowiem w pewnym sensie spadkobiercą tradycji Wilna i Lwowa.

 

TEMAT: Literatura II połowy XIX i początku XX wieku - strategie badawcze
OSOBA PROWADZĄCA: dr Jakub Malik
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat obejmuje problematykę indywidualnych prac podejmowanych przez pracowników Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski oraz ich przedsięwzięć zespołowych (konferencje, książki), a także prac dyplomowych młodych badaczy.

 

TEMAT: Problemy translatologii, relacji literatur polskiej i angielskiej oraz literaturoznawstwa angloamerykańskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Realizowany przez trzech pracowników Katedry Literatury Porównawczej temat bezpośrednio i jednoznacznie wiąże się z zainteresowaniami podejmujących badania i jednocześnie służy realizacji koniecznych etapów kariery naukowej. W dwu przypadkach wynikiem prowadzonych badań będą prace habilitacyjne, w jednym - tzw. książka profesorska. Bez realizacji tego tematu nie byłoby możliwe rozwijanie specjalności translatologicznej i szerzej celów, jakim z założenia ma służyć Katedra Literatury Porównawczej.

 

TEMAT: Kultura, historia, sacrum w literaturze XX wieku i najnowszej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Badania służą poznaniu literatury XX wieku i powstającej w latach ostatnich w jej najgłębszych związkach z przemianami historycznymi i kulturowymi, jakie w tym czasie zachodziły. Mają też za zadanie ukazać pewną interdyscyplinarną jedność kultury, a zarazem bogactwo i wielobarwność zjawisk tego obszaru.

 

TEMAT: Problemy edytorskie literatury współczesnej
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Dariusz Pachocki
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat wiąże się ściśle z profilem specjalizacyjnym tekstologii i edytorstwa zarówno w zakresie kształcenia, jak i rozwoju kadry naukowej. Badania naukowe prowadzone w Katedrze są podstawą doktoratów, habilitacji (aktualnie jedna rozprawa w przygotowaniu) oraz pozytywnie zakończonego przewodu profesorskiego. Służy również rozwojowi specjalności naukowej w zakresie studiów nad tekstem jako podstawy edytorstwa naukowego z praktycznym przełożeniem na edycje krytyczne (jak np. edycja pism Cypriana Norwida czy Józefa Czechowicza).

 

TEMAT: Pogranicza literatury
OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Wybrany temat obejmuje różnorodne badania w ramach Katedry Teorii Literatury, które z reguły posiadają charakter interdyscyplinarny, ukazując literaturę, zwłaszcza współczesną w relacji do kultury, antropologii, estetyki, psychologii, problematyki sacrum, a także aktualnych dyskursów humanistycznych.

 

Tematy badań własnych realizowane w roku 2007

 

TEMAT: Problemy dramatu i teatru w XX wieku
OSOBA PROWADZĄCA: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Współczesne badania literaturoznawcze i kulturoznawcze w świetle dydaktyki literatury i języka polskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Style i modele retoryczne literatury staropolskiej oraz jej związki europejskie
OSOBY PROWADZĄCE: dr Justyna Dąbkowska, dr Wiesław Pawlak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Język polski jako obcy
OSOBA PROWADZĄCA: dr Agnieszka Karolczuk
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Polszczyzna w swoim zróżnicowaniu funkcjonalnym i strukturalnym
OSOBA PROWADZĄCA: dr Małgorzata Nowak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Sztuka literacka oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i idei (religia, chrześcijaństwo, kresy, muzyka, tradycja literacka)
OSOBA PROWADZĄCA: prof. dr hab. Marian Maciejewski
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Literatura II połowy XIX i początku XX wieku - strategie badawcze
OSOBA PROWADZĄCA: dr Jakub Malik
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Problemy translatologii, relacji literatur polskiej i angielskiej oraz literaturoznawstwa angloamerykańskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

TEMAT: Kultura, historia, sacrum w literaturze XX wieku i najnowszej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

TEMAT: Problemy edytorskie literatury współczesnej
OSOBA PROWADZĄCA: mgr Dariusz Pachocki
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

TEMAT: Pogranicza literatury
OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

 

Tematy badań własnych zgłoszone na rok 2008

 


TEMAT: Problemy dramatu i teatru w XX wieku
OSOBA PROWADZĄCA: dr Anna Podstawka
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Minione stulecie jest w zakresie rozwoju dramatu i teatru bardzo znaczące. Wielka reforma teatru, zapoczątkowana w ostatnich latach XIX wieku, rozwinęła się w rozmaitych formach i przejawach dopiero w wieku XX. W zakresie dramatu w Polsce i w Europie pojawiają się wówczas nowe propozycje gatunkowe, sceniczne i tematyczne, które staną się przedmiotem naszej obserwacji badawczej. Również przemiany form teatralnych, krystalizacja pojęcia teatru, jako sztuki autonomicznej wobec innych sztuk, będą badane zarówno z perspektywy polskiej jak i obcej. Refleksją obejmiemy także scenografię, aktorstwo oraz krytykę teatralną. Szczególny nacisk postawiony będzie na zagadnieniach związanych z rozwojem form dramatu i teatru religijnego. Problemy badawcze w tym zakresie obejmują zarówno terminologię i metodologię, a także opis konkretnych zjawisk dramaturgicznych i teatralnych. W tym zakresie wiele jest zaniedbań i braków. Będziemy starali się ogarnąć przemiany dramatu i teatru religijnego w kontekście historycznym jak i formalnym, dokonując przybliżeń twórczości teatralnej i dramatopisarskiej autorów w tym aspekcie ważnych lub zapomnianych. Każde z podjętych zagadnień będzie konfrontowane ze stanem dotychczasowych badań w tym zakresie, a zagadnienia nowe staną się tematem konferencji naukowych i sesji organizowanych przez zespół Katedry.

 

TEMAT: Główne problemy badawcze literatury i kultury XVIII wieku
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Temat wiąże się z powołaną w 2006 roku Katedrą Literatury i Kultury XVIII wieku. Prace prowadzone w ramach tego zadania badawczego będą skoncentrowane głównie na obyczaju epoki oświecenia. Przewidywanym efektem badań będzie m. in. publikacja dotycząca sylwetki i twórczości Ignacego Krasickiego.

 

TEMAT: Style i modele retoryczne literatury staropolskiej oraz jej związki europejskie
OSOBY PROWADZĄCE: dr Justyna Dąbkowska-Kujko, dr Wiesław Pawlak
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat badań własnych pracowników Katedry Literatury Staropolskiej będzie integrował poszukiwania związane z organizacją stylistyczno-retoryczną polskich tekstów literackich szesnasto- i siedemnastowiecznych oraz badania nad ich relacją wobec analogicznych zjawisk w literaturze europejskiej. Szczególne miejsce będą tu zajmowały badania nad prozą staropolską jako dziedziną bardzo zaniedbaną w badaniach ostatnich dziesięcioleci. Główne kierunki badań są następujące: proza kaznodziejska w kontekście barokowej retoryki i homiletyki, problem erudycji w twórczości autorów polskich XVI-XVII w., lipsjanizm polski, motywy arkadyjskie i idylliczne w kulturze literackiej XVI-XVII w. oraz związki literatury staropolskiej i angielskiej.

 

TEMAT: Język polski jako obcy
OSOBA PROWADZĄCA: dr Agnieszka Karolczuk
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat związany jest z tworzoną w Katedrze Języka Polskiego specjalizacją glottodydaktyczną i wyrasta z doświadczeń lektorskich pracowników KJP w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL, ich zainteresowań oraz nowych potrzeb, jakie niesie ze sobą nasilające się wśród cudzoziemców zainteresowanie językiem polskim jako obcym.

 

TEMAT: Polszczyzna w swoim zróżnicowaniu funkcjonalnym i strukturalnym
OSOBA PROWADZĄCA: dr Małgorzata Nowak-Barcińska
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat wyrasta z różnorodności podejmowanych w Katedrze Języka Polskiego badań uwzględniających zarówno ujęcie funkcjonalne języka (j. religijny), jak i nowe kierunki w językoznawstwie (kognitywizm). Zainteresowania naukowe językoznawców, koncentrujące się we wskazanych tematem ujęciach polszczyzny (dr M. Nowak - j. religijny, dr B. Kułak - badania historycznojęzykowe), znajdują odbicie w ich pracach doktorskich i wyznaczają kierunek habilitacji.

 

TEMAT: Sztuka literacka oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i idei (religia, chrześcijaństwo, kresy, muzyka, tradycja literacka)
OSOBA PROWADZĄCA: prof. dr hab. Marian Maciejewski
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat związany jest z zainteresowaniami naukowymi członków Katedry Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. Ogarnia tematy prac doktorskich i habilitacyjnych, związany więc jest formowaniem naukowym i dydaktycznym kadry. Związany jest także ze szczególnymi możliwościami poznwczymi naszego Uniwersytetu jako katolickiego oraz z jego usytuowaniem w stronę Kresów. Jest on bowiem w pewnym sensie spadkobiercą tradycji Wilna i Lwowa.

 

TEMAT: Literatura II połowy XIX i początku XX wieku - strategie badawcze
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Jakub Aleksander Malik, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat sumuje zainteresowania naukowe pracowników katedry, obejmując kwestie dotyczące obecności w paradygmacie dziewiętnastowiecznym elementów tradycji epok wcześniejszych niż pozytywizm i Młoda Polska, problemy transcendencji a także zainteresowań społecznych pisarzy II połowy wieku XIX. Badaniom podlega także styk dziewiętnastowieczności z modernizmem, co prowadzi do ujawniania w nowoczesności elementów tradycyjnie związanych np. z poetyką i pragmatyką realizmu. Pracownicy katedry podejmują badania nad teorią długich trwań w historii literatury. Wynikiem prowadzonych badań będą indywidualne książki pracowników katedry (w tym jedna rozprawa habilitacyjna oraz dwie tzw. książki profesorskie), przedsięwzięcia zespołowe (konferencje, sympozja) i prace dyplomowe (doktorskie).

 

TEMAT: Problemy translatologii, relacji literatur polskiej i angielskiej oraz literaturoznawstwa angloamerykańskiego
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Józef Japola, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Pojemna formuła tematu pozwala w jego ramach realizować bardziej specyficzne zobowiązania naukowe każdego z trojga pracowników Katedry Literatury Porównawczej. Ich publikowane w ostatnim czasie teksty jednoznacznie to potwierdzają. Naturalnie, wszystkie te działania badawcze zmierzają do rozwoju kadry, a więc w dwu przypadkach do ukończenia pracy habilitacyjnej, w jednym do powstania tzw. książki profesorskiej. Główny trzon tematu to działania badawcze w ramach translatologii, dziedziny, która rozwija się nader dynamicznie. Dwoje pracowników Katedry Literatury Porównawczej systematycznie bierze udział w ogólnopolskich sympozjach poświęconych zagadnieniom translatologii, a sporadycznie również w konferencjach międzynarodowych, które odbywają się poza granicami kraju.

 

TEMAT: Kultura, historia, sacrum w literaturze XX wieku i najnowszej
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat ściśle jest związany z problematyką powstających w Katedrze Literatury Współczesnej habilitacji trzech zatrudnionych w niej doktorów, badania podejmowane w związku z nim są bardzo przydatne w ich rozwoju. Temat związany jest z kulturotwórczą rolą literatury w czasach współczesnych i bezpośrednio je poprzedzających. Łączy się z głównym nurtem badań humanistycznych prowadzonych w KUL.

 

TEMAT: Problemy edytorskie literatury współczesnej
OSOBA PROWADZĄCA: dr Dariusz Pachocki
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat wiąże się ściśle z profilem specjalizacyjnym tekstologii i edytorstwa zarówno w zakresie kształcenia, jak i rozwoju kadry naukowej. Badania naukowe prowadzone w Katedrze są podstawą doktoratów, habilitacji (aktualnie jedna rozprawa w przygotowaniu) oraz pozytywnie zakończonego przewodu profesorskiego. Służy również rozwojowi specjalności naukowej w zakresie studiów nad tekstem jako podstawy edytorstwa naukowego z praktycznym przełożeniem na edycje krytyczne (jak np. edycja pism Cypriana Norwida czy Józefa Czechowicza).

 

TEMAT: Pogranicza literatury
OSOBA PROWADZĄCA: dr Adam Fitas
OKREŚLENIE TEMATU: kontynuowany

OPIS: Temat obejmuje różnorodne badania w ramach Katedry Teorii Literatury, które z reguły posiadają charakter interdyscyplinarny, ukazując literaturę, zwłaszcza współczesną w relacji do kultury, antropologii, estetyki, psychologii, problematyki sacrum, a także aktualnych dyskursów humanistycznych.

 

TEMAT: Nowa literatura wobec tradycji. Modele badawcze
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy
OPIS: Temat jest związany ze stworzoną w roku 2007 Katedrą Krytyki Literackiej

i powołaniem specjalizacji krytycznoliterackiej w ramach Instytutu Filologii Polskiej KUL. Badania służyć będą rozpoznaniu specyfiki nowej literatury polskiej, jej różnorakich powiązań z dawną estetyką (w aspekcie genologii, obrazowania, egzystencji) oraz stosowanych wobec niej modeli badawczych. Zakres badań odpowiada zajęciom Katedry i zainteresowaniom młodych pracowników naukowych, przygotowujących prace dyplomowe.

 

TEMAT: Ewolucja teorii kształcenia polonistycznego w latach 1989-2006
OSOBA PROWADZĄCA: dr hab Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Badania nad teorią kształcenia polonistycznego (w latach 1989-2006) obejmują następujące kwestie: stopień zmian w nauczanie języka polskiego na skutek reformy systemu (pluralizm programów nauczania i podręczników, egzaminy zewnętrzne na wszystkich szczeblach kształcenia, nowa formuła egzaminu maturalnego, bloki humanistyczne i ścieżki międzyprzedmiotowe, internetyzacja szkół i inne); kompetencje przedmiotowe współczesnych polonistów, trudności w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach edukacyjnych; ciągłość w nauczaniu języka ojczystego pomiędzy poszczególnymi poziomami edukacji; zmiany w metodyce nauczania języka polskiego (m.in. zastosowanie gier dydaktycznych), dobór tekstów kultury w podręcznikach do języka polskiego; ocena współczesnych podręczników do nauki języka polskiego; nowe treści polonistyczne w programach nauczania języka polskiego na poszczególnych etapach kształcenia; problemy wychowawcze w edukacji polonistycznej.

 

TEMAT: Chrześcijańskie dziedzictwo w biografii, myśli i dziełach literackich generacji pozytywistów. Perspektywa diachroniczna
OSOBA PROWADZĄCA: dr Beata Obsulewicz-Niewińska
OKREŚLENIE TEMATU: nowy

OPIS: Tak zarysowany temat zakłada wskazanie w dziełach i losach pozytywistów znaków przynależności do kręgu kultury chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej. W planie biografii obejmuje ukazanie oraz interpretację związków z Kościołem i życiem religijnym w formie zinstytucjonalizowanej (wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne, kler, prowadzone przez Kościół różnego rodzaju dzieła charytatywne etc.). W tym wątku należałoby ukazać przyczyny polemiki z niektórymi formami i strukturami życia eklezjalnego oraz wskazać te elementy zinstytucjonalizowanego, które pozytywiści podziwiali i popierali. Ważne jest poza tym wskazanie jak postawy pozytywistów wobec Kościoła odbierane były w II połowie XIX wieku, następnie w wieku XX i obecnie, co w obserwacjach pozytywistów inspiruje współczesnych chrześcijan itd.. W płaszczyźnie myśli i dzieł literackich chodzi o wskazanie przemyśleń na temat podstawowych prawd wiary i wartości ukazywanych przez chrześcijaństwo, sprecyzowanie np. refleksji pozytywistów na temat ascezy, świętości, nawrócenia, duchowości, interpretacji sensu dziejów, wybranych postaci ważnych dla chrześcijaństwa, istotnych dla pozytywistów wątków i motywów biblijnych etc. Temat wymaga rozległych studiów interdyscyplinarnych (historia Kościoła, biblistyka, ikonografia, teologia, historia literatury XIX wieku, teoria literatury, aksjologia dzieła literackiego, literatura religijna, etyka i chrześcijańska myśl społeczna), zatem służy pogłębieniu wiedzy w obszarze szeroko pojętej humanistyki.

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2009, godz. 12:21 - Agnieszka Jarosz