Wszystkie certyfikaty językowe Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej adresowane są do kandydatów, dla których język francuski nie jest językiem ojczystym.

Aby uzyskać konkretny certyfikat wydawany przez Izbę należy przystąpić do praktycznego egzaminu, którego celem jest sprawdzenie kompetencji pisemnej i ustnej kandydata w języku francuskim w różnych sytuacjach komunikacji zawodowej. Szeroka gama egzaminów pozwala dobrać nie tylko tematykę odpowiadającą zainteresowaniom czy profilowi zawodowemu kandydata, ale również uwzględnia różne stopnie zaawansowania znajomości języka francuskiego.

Wszystkie egzaminy warunkujące uzyskanie certyfikatów językowych składają się z:

 • części pisemnej, przygotowanej i sprawdzanej w Paryżu przez wykwalifikowanych egzaminatorów;
 • części ustnej, której opracowanie, przebieg i ocena pozostaje w gestii lokalnego Centrum Egzaminacyjnego.
W 2008 roku CCIP dostosowała poziomy egzaminów do poziomów biegłości językowej Rady Europy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, co wpłynęło na zmianę nazw poszczególnych certyfikatów i dyplomów. Aktualne nazwy certyfikatów to:
- Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2) oraz Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1) - dawny CFP;
- Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2) - dawny DFA 1
- Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1) - dawny DFA 2
- Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1) oraz Diplôme de français professionnel secrétariat B2 (DFP Secrétariat B2)- dawny CFS
- Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1) - dawny CFTH
 
Istniejące przy KUL Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej proponuje możliwość przystąpienia do następujących certyfikatów językowych:

JĘZYK FRANCUSKI KOMUNIKACJI ZAWODOWEJ
Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)

Przeznaczony dla:

Certyfikat adresowany jest do osób zainteresowanych językiem francuskim pod kątem zawodowym (zagadnienia finansów i ekonomii) i pragnących potwierdzić tę znajomość odpowiednim dyplomem.

Poziom

Celem egzaminu DFP A2 i B1 jest zweryfikowanie kompetencji językowej na poziomie podstawowym i średniozaawansownym, które odpowiadają 250-300 godz. nauki języka francuskiego.

Cele

Egzamin DFP A2 i B1 certyfikuje podstawową znajomość języka francuskiego i daje kandydatom możliwość komunikowania po francusku w najbardziej typowych sytuacjach zawodowych.

Rozumienie tekstu pisemnego:

Opierając się na podanych informacjach i korzystając ze słownika, zadaniem kandydata jest zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz podstawowych informacji zawartych w artykułach prasowych i innych dokumentach (faktury, formularze zamówień, czeki, listy, itp.).

Wypowiedź pisemna:

Korzystając z podanych wcześniej informacji kandydat musi zredagować, na podstawie przedstawionego modelu, typowe krótkie teksty związane z działalnością zawodową.

Rozumienie ze słuchu:

Kandydat musi rozumieć ogólny sens i główne punkty tekstu lub prowadzonej rozmowy (np. telefonicznej).

Wypowiedź ustna:

W zakresie ograniczonym do typowych sytuacji zawodowych, kandydat powinien umieć w prostych słowach wyrażać swoją opinię, opisać zdobyte doświadczenia, podawać informacje, uczestniczyć w rozmowie.

Dzięki DFP A2 i B1, przedsiębiorstwa francuskie dysponują wiarygodnym kryterium doboru kadry pracowniczej zdolnej do poprawnego i skutecznego posługiwania się językiem francuskim w sytuacjach komunikacji zawodowej.

Program

Język francuski komunikacji zawodowej obejmuje swoim zakresem zadania językowe związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, urzędowymi, handlowymi oraz utrzymywaniem relacji z innymi pracownikami. Jest to język ogólny z elementami specjalistycznego języka francuskiego.

Relacje zawodowe i społeczne:

 • dziękować, przepraszać, gratulować, witać i żegnać się;
 • opowiadać o swojej pracy, doświadczeniu i planach zawodowych;
 • opisać swoje stanowisko w firmie;
 • przedstawiać swoich współpracowników i kolegów z pracy;
 • przedstawiać firmę, jej organizację, działalność, politykę handlową, sytuację finansową, wyniki; wyrażać ilość, porównywać, interpretować i analizować tabele i wykresy.

Miejsce i warunki pracy:

 • opowiadać o miejscu i warunkach pracy: zajmowane stanowisko, godziny pracy, wynagrodzenie, urlop, relacje ze współpracownikami;
 • organizować swój rozkład zajęć;
 • szukać pracy: czytać i redagować drobne ogłoszenia, pisać CV i list motywacyjny, uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w języku francuskim.

Funkcje przedsiębiorstwa:

 • rozumieć i wyjaśnić proces produkcji i instrukcje obsługi;
 • zadawać pytania dotyczące produktu lub usługi;
 • pytać o cenę oraz sposób i warunki zapłaty;
 • notować i przekazywać prośby i reklamacje klientów;
 • składać zamówienia.

Zadania administracyjne:

 • przyjmować i informować klientów;
 • organizować i przeprowadzać wyjazdy służbowe: dowiadywać się o rozkład jazdy, trasę podróży, ceny; dokonywać rezerwacji i je anulować; radzić sobie na lotnisku, na dworcu kolejowym, w biurze podróży, w hotelu, w restauracji, na poczcie, itp.;
 • organizować spotkania służbowe i w nich uczestniczyć: zebrania, seminaria, targi; ustalać, potwierdzać i anulować różnego typu spotkania służbowe.

Rozmowy telefoniczne:

 • notować i przekazywać proste informacje telefoniczne;
 • prowadzić rozmowę telefoniczną;
 • identyfikować rozmówcę;
 • selekcjonować i przekazywać połączenia;
 • przeliterować, powtarzać, ponownie formułować wypowiedź;
 • wnioskować, żegnać się.

Komunikacja pisemna:

 • pisać proste dokumenty użytkowe dotyczące pełnionych obowiązków: polecenia, plany zajęć, rozkłady godzin, tablice informacyjne, ogłoszenia, ulotki reklamowe;
 • wypełniać formularze;
 • sporządzać notatki;
 • na podstawie posiadanych informacji, redagować listy, notatki służbowe, krótkie wiadomości, itp.

JĘZYK FRANCUSKI SEKRETARIATU ZAWODOWEGO:
Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1)

Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B2)

Przeznaczony dla

Egzamin ten adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą z zakresu sekretariatu zawodowego.

Wg DFP Secrétariat B1 i B2, misją przyszłych pracowników będzie utrzymywanie kontaktów z partnerami francuskimi i wykonywanie obowiązków sekretarki w języku francuskim.

Poziom

Egzamin przewidziany jest dla osób reprezentujących poziom średniozaawansowany znajomości języka francuskiego: co najmniej 2 lata nauki.

Cele

Egzamin z Języka francuskiego sekretariatu zawodowego certyfikuje kompetencję zawodową w języku francuskim, zawężoną do sytuacji związanych z zawodem sekretarza.

Potwierdza on zdolność kandydata do reagowania w sytuacjach zawodowych i sprawnego posługiwania się językiem francuskim.

Pozwala również kandydatom sprawdzić praktyczną znajomość języka francuskiego w kontekście zawodowym.

Dzięki DFP Secrétariat B1 i B2, przedsiębiorstwa francuskie dysponują wiarygodnym kryterium doboru kadry pracowniczej zdolnej do poprawnego i skutecznego posługiwania się językiem francuskim w sytuacjach komunikacji zawodowej.

Program

Opiera się na podstawowych zadaniach językowych i komunikacyjnych niezbędnych w działalności zawodowej.

W celu sprawdzenia kompetencji kandydatów, egzamin podzielony jest na cztery części wg głównych kompetencji komunikacyjnych:

 • rozumienie tekstu pisemnego (CE),
 • rozumienie ze słuchu (CO),
 • wypowiedź pisemna (EE),
 • wypowiedź ustna (EO).

Cztery części egzaminu obejmują następujące ćwiczenia:

Rozumienie tekstu pisemnego:

 • posługiwanie się różnymi typami dokumentów: polecenia na piśmie, instrukcje obsługi, formularze, rozkłady zajęć, plany, itp.;
 • odpowiedź na listy urzędowe i handlowe;
 • streszczenia tekstów i innych dokumentów: artykuły prasowe, dokumentacja handlowa, ulotki i teksty reklamowe;
 • wyszukiwanie bieżących lub związanych z pracą zawodową informacji w podanych dokumentach: katalogi, kartoteki, roczniki, itp.

Rozumienie ze słuchu:

 • sporządzanie notatek podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania z klientem czy innym partnerem francuskojęzycznym;
 • uczestniczenie w rozmowie dotyczącej spraw ogólnych i zawodowych oraz sporządzenie z niej sprawozdania w języku ojczystym;
 • wykonywanie poleceń zawodowych zgodnie z podanymi wskazówkami;
 • rozróżnianie tonu wypowiedzi rozmówcy: zgoda / odmowa, aprobata / dezaprobata, przekonanie / wahanie się, pewność / wątpliwość, itp.;
 • przytoczenie sensu wypowiedzi, przemówienia, referatu, itp.

Wypowiedź pisemna:

 • zredagowanie notatki służbowej, faksu, listu elektronicznego;
 • zredagowanie listu na podstawie notatek lub podanych wskazówek;
 • przygotowanie drobnego ogłoszenia prasowego;
 • wypełnienie kwestionariusza lub innego formularza urzędowego;
 • sporządzenie sprawozdania z zebrania.

Wypowiedź ustna:

 • prowadzenie rozmowy telefonicznej z rozmówcami francuskojęzycznymi w przedsiębiorstwie;
 • przyjmowanie i informowanie klientów;
 • organizowanie spotkań, zebrań oraz wyjazdów służbowych do Francji;
 • wyszukanie i przekazywanie informacji;
 • wydawanie poleceń służbowych dotyczących bieżących zadań do wykonania;
 • wyrażanie osobistych opinii dotyczących spraw zawodowych oraz ich argumentowanie;
 • odpowiadanie na podstawowe pytania dotyczące bieżących procedur w firmie: warunki zapłaty, sprzedaży, transportu, fakturowanie, itp.

JĘZYK FRANCUSKI TURYSTYKI I HOTELARSTWA:
Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1)

Przeznaczony dla

Egzamin adresowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze turystycznym.

Zadaniem przyszłych pracowników będzie bezpośredni kontakt z klientami francuskojęzycznymi w następujących strukturach:

 • biurach promocji turystycznej,
 • biurach podróży,
 • centrach wakacyjnych,
 • parkach rozrywki,
 • biurach przewoźników,
 • hotelach, schroniskach, kwaterach, itp.,
 • restauracjach i innych lokalach gastronomicznych.

Poziom

Egzamin przewidziany jest dla osób reprezentujących poziom średniozaawansowany: minimum 2 lata nauki języka francuskiego.

Cele

Egzamin z Języka francuskiego turystyki i hotelarstwa certyfikuje kompetencję zawodową w zakresie zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką.

Sprawdza zdolność kandydata do skutecznego reagowania na pojawiające się w pracy problemy, do radzenia sobie w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz do komunikowania w mowie i w piśmie z rozmówcami francuskojęzycznymi.

Dzięki DFP tourisme et hôtellerie B1, przedsiębiorstwa francuskie dysponują wiarygodnym kryterium doboru kadry pracowniczej zdolnej do poprawnego i skutecznego posługiwania się językiem francuskim w sytuacjach komunikacji zawodowej.

Program

Egzamin z Języka francuskiego turystyki i hotelarstwa jest przede wszystkim egzaminem językowym weryfikującym jednak pewne umiejętności zawodowe.

Opiera się na sprawnościach językowych i komunikacyjnych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w środowisku zawodowym związanym z hotelarstwem, gastronomią i turystyką.

Egzamin obejmuje zadania typu:

Turystyka:

 • organizować wycieczki, podróże, itp.;
 • dokonywać różnego typu rezerwacji (hotel, środki lokomocji, biura podróży, itp.);
 • informować klientów o ofercie turystycznej;
 • anulować rezerwacje;
 • przygotowywać krótkie dokumenty promocyjne dotyczące oferty turystycznej;
 • opracowywać i przedstawiać klientom trasy oferowanych wycieczek i podróży;
 • przygotowywać krótkie notatki promujące swój kraj wśród turystów zagranicznych.

Hotelarstwo:

 • przyjmować i kwaterować klientów w hotelu;
 • przedstawiać warunki rezerwacji, dokonywać i anulować rezerwacje (indywidualne lub grupowe);
 • dokonywać płatności w hotelu;
 • redagować list, faks w odpowiedzi na konkretną sytuację;
 • przygotowywać i przedstawiać krótki dokument informacyjny lub promocyjny dotyczący oferty hotelu.

JĘZYK FRANCUSKI EKONOMII 1-go stopnia:
Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)

Przeznaczony dla

Egzamin adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych komunikacją w języku francuskim w zakresie wszelkich działań związanych z życiem i funkcjonowaniem firmy.

Poziom

Dyplom DFP AFFAIRES B2 proponowany jest osobom, które reprezentują średniozaawansowany i zaawansowany poziom znajomości języka francuskiego (co najmniej 450-500 godzin nauki) oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii.

Cele

Dyplom Język francuski ekonomii potwierdza, że kandydat jest w stanie skutecznie posługiwać się językiem francuskim, w mowie i w piśmie, w sytuacjach komunikacji zawodowej w zakresie powierzanych mu obowiązków administracyjnych, handlowych, prawnych, itp. Celem niniejszego dyplomu jest również zachęcenie kandydatów do poszerzania wiedzy ekonomicznej tak, aby zdać DFP AFFAIRES C1.

W zakresie poszczególnych sprawności, kandydat powinien:

Rozumienie tekstu pisemnego:

 • rozumieć ogólny sens tekstu i rozpoznawać kluczowe elementy charakterystyczne dla dokumentów komunikacji zawodowej;
 • wyszukiwać istotne informacje w artykułach prasowych i dokumentach komunikacji zawodowej, takich jak raport, list, polecenia i notatki służbowe, instrukcje obsługi, itp.

Rozumienie ze słuchu:

 • rozumieć sens wypowiedzi w zasadniczych sytuacjach komunikacji zawodowej adekwatnych do zajmowanego stanowiska;
 • rozróżnianie informacji głównych i drugorzędnych w słyszanych komunikatach;
 • rozumienie sensu wypowiedzi, w takim zakresie, aby swobodnie zabierać głos w rozmowie na tematy znane i przewidywalne.

Wypowiedź pisemna:

 • sporządzanie notatek na własny użytek;
 • wypełnianie formularzy;
 • redagowanie podstawowych dokumentów komunikacji zawodowej, takich jak raport, list, protokół, itp.

Wypowiedź ustna:

 • formułować i przekazywać proste wypowiedzi adekwatne do sytuacji zawodowych i wykonywanych obowiązków służbowych;
 • informowanie;
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych i zawodowych ;
 • prowadzenie krótkich i typowych negocjacji (np. sprzedaż produktu, negocjowanie ceny);
 • wykazywanie inicjatywy komunikacyjnej w celu uzyskania niezbędnych informacji zawodowych oraz adekwatne reagowanie na kwestie rozmówcy.

Program

Przewidziane w zadaniach egzaminacyjnych treści dotyczą głównych praktyk i zachowań zawodowych we współczesnych przedsiębiorstwach, zarówno od strony poprawności językowej, jak i wiedzy teoretycznej.

Tematyka zagadnień poruszanych w zadaniach egzaminacyjnych zawiera takie elementy jak:

Przedsiębiorstwo:

 • jego organizacja i funkcjonowanie: struktura, forma prawna, stanowiska pracy, zarządzanie, rozwój, itp.;
 • personel: stosunki między pracownikami, rekrutacja, wynagrodzenia, szkolenia, związki zawodowe;
 • rachunkowość i finanse: kapitał, pożyczki, formy płatności.

Przedsiębiorstwo i jego partnerzy:

 • klienci: wprowadzenie produktu na rynek, analiza rynku, reklama, operacje kupna-sprzedaży, reklamacje, dystrybucja, export;
 • dostawcy: wybór dostawców, informacje o dostawcach;
 • przewoźnicy: rodzaje transportu, opłaty transportowe;
 • bank: otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, operacje bankowe, kredyty;
 • agencje ubezpieczeniowe;
 • Państwo: podatki.

Przedsiębiorstwo a kontekst społeczno-ekonomiczny:

 • koniunktura gospodarcza: inflacja, bezrobocie;
 • Unia Europejska;
 • globalizacja.

Przedsiębiorstwo a komunikacja zawodowa:

 • przyjmowanie i obsługiwanie klientów;
 • przygotowywanie i uczestniczenie w zebraniach, seminariach, naradach;
 • prowadzenie rozmów telefonicznych;
 • sporządzanie notatek;
 • wypełnianie formularzy i ankiet;
 • sporządzanie protokołów, streszczeń;
 • redagowanie listów urzędowych, e-maili, faksów;
 • interpretowanie danych statystycznych: wykresów, tabel, schematów.

JĘZYK FRANCUSKI EKONOMII 2-go stopnia:
Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)

Przeznaczony dla

Egzamin adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych komunikacją w języku francuskim w zakresie wszelkich działań związanych z życiem społecznym i funkcjonowaniem firmy.

Dyplom ten odpowiada również potrzebom firm i instytucji, które utrzymują regularne kontakty z partnerami frankofońskimi. Jest więc traktowany jako kryterium rekrutacji personelu.

Poza tym, DFP AFFAIRES C1 przeznaczony jest także dla tych osób, które w przyszłości pragną podjąć dodatkowe studia ekonomiczne bądź uzyskać trzeci, najwyższy, stopień dyplomu – DAFA.

Poziom

Dyplom DFP AFFAIRES C1 proponowany jest osobom, które reprezentują wysokozaawansowany poziom znajomości języka francuskiego (co najmniej 600 godzin nauki) oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu mikro i makroekonomii.

Cele

Dyplom DFP AFFAIRES C1 poświadcza bardzo dobrą znajomość języka francuskiego, w mowie i w piśmie, w sytuacjach komunikacji zawodowej. Celem egzaminu jest bardziej sprawdzenie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania kandydata na sytuacje i problemy zawodowe w języku francuskim niż znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu ekonomii.

W zakresie poszczególnych sprawności, kandydat przystępujący do DFP AFFAIRES C1 powinien:

Rozumienie tekstu pisemnego:

 • bez trudności rozumieć sens tekstu związanego z kontekstem zawodowym.

Rozumienie ze słuchu:

 • rozumieć sens różnych wypowiedzi w kontekście zawodowym (exposé, dyskusja, rozmowa na tematy służbowe, itp.);
 • poprawnie zinterpretować ogólny sens wypowiedzi, kontekst, niuanse znaczeniowe, aspekty kulturowe i niedopowiedzenia.

Wypowiedź pisemna:

 • przedstawiać informacje na piśmie w sposób uporządkowany dostosowując treść i formę wypowiedzi do sytuacji komunikacji zawodowej;
 • wypowiadać się na piśmie w sposób precyzyjny i zrozumiały używając zróżnicowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.

Wypowiedź ustna:

 • wypowiadać się ustnie w sposób jasny i zrozumiały na różnorodne tematy zawodowe;
 • prowadzić spotkania służbowe, zebrania;
 • aktywnie uczestniczyć w dyskusji wyraźnie zaznaczając własny punkt widzenia;

Program

Dyplom DFP AFFAIRES C1 sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną kandydata na podstawie symulacji zadań zawodowych, w których kandydat usi wykazać się biegłością w posługiwaniu się językiem francuskim oraz znajomością świata ekonomii.

Tematyka zadań DFP AFFAIRES C1 pokrywa się z problemami wymaganymi na poziomie dyplomu DFP AFFAIRES B2 ale należy zaznaczyć, że w przypadku DFP AFFAIRES C1 problemy te są analizowane w sposób bardziej dogłębny i szczegółowy.

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:07 - Edyta Kociubińska