Aktualny stan osobowy Stowarzyszenia

stan na dzień 20 VI 2015 roku

 

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości aktualnie liczy 129 członków, wśród których jest 39 członków zwyczajnych (Z), 60 członków korespondentów (K) i 30 członków współpracowników (W). 21 członków zwyczajnych to założyciele Stowarzyszenia (Zał.).

Jeśli chodzi o stopnie naukowe, to do Stowarzyszenia należy 35 profesorów i doktorów habilitowanych, 64 doktorów oraz 30 magistrów z licencjatem kanonicznym. Pod względem stanów życia w Kościele statystyka Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 4 biskupów i 54 prezbiterów diecezjalnych, 37 prezbiterów zakonnych, 8 sióstr zakonnych, 26 osób świeckich (15 kobiet i 11 mężczyzn). Wśród prezbiterów diecezjalnych jest 21 profesorów i doktorów habilitowanych, 25 doktorów i 12 licencjuszy, natomiast 12 profesorów i doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 6 licencjuszy to prezbiterzy zakonni. Jeśli chodzi o świeckich, to są w ich gronie: 1 doktor habilitowany (kobieta), 15 doktorów (w tym 8 kobiet) i 10 licencjuszy (w tym 6 kobiet).

 

Lista Członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (stan na 3 XII 2014)       

 

 

Informacje

 

Kto może zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości?

Artykuł 11 Statutu Stowarzyszenia stanowi, że „członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która posiada co najmniej kościelny stopień licencjata teologii duchowości”, uzyskany w kraju lub zagranicą. Ponadto „do Stowarzyszenia mogą być przyjmowani teologowie nie będący obywatelami polskimi”.

 

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości?

· Należy wypełnić deklarację członkowską i wydrukować na jednej kartce. Można na osobnych kartkach podać dodatkowe informacje, szczególnie przebieg studiów teologicznych, publikacje i osiągnięcia naukowe, jak również zakres swojej działalności naukowej, duszpasterskiej itp.

· W rubryce VII deklaracji członkowskiej należy uzyskać rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, dobrze jeśli przynajmniej jeden z nich brał udział na przykład w przewodzie doktorskim. Rekomendacji nie muszą uzyskiwać teologowie, którzy mają co najmniej stopień doktora habilitowanego z teologii duchowości.

· Wypełnioną deklarację członkowską z ewentualnymi załącznikami należy przesłać zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia.

· Po otrzymaniu wstępnej aprobaty drogą e-mailową lub telefoniczną, należy wpłacić wpisowe (30 zł) najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia z podaniem tytułu wpłaty: „wpisowe”. Wypada niezwłocznie uiścić składkę roczną w wysokości 60 zł koniecznie  przelewem na konto Stowarzyszenia z podaniem tytułu wpłaty: „Składka za rok [podać bieżący rok]”. W składce zawiera się abonament rocznika „Duchowość w Polsce” (jeden egzemplarz).

 

Co daje członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Teologów Duchowości?

· Zgodnie z zapisem w Statucie (art. 7-8), każdy członek Stowarzyszenia, odpowiednio do swoich kompetencji i umiejętności ma możliwość prowadzenia badań w dziedzinie duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie duchowości katolickiej, a także tworzenie środowiska teologów duchowości w Polsce.

· Ponadto ma prawo do publikowania na łamach rocznika „Duchowość w Polsce” (zgłaszane materiały poddawane są wnikliwej recenzji rady naukowej i zespołu recenzentów) i uczestniczenia w sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz podejmowanych zespołowych pracach badawczych.

· Opinia środowiska polskich teologów duchowości może mieć także znaczenie przy zatrudnianiu na wyższych uczelniach i w karierze naukowej.

 

Jak opłacić wpisowe i/lub roczną składkę członkowską?

• Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Stowarzyszenia (nr 67 1500 1520 1215 2008 2283 0000) - ze względów księgowych nie możemy przyjmować bezpośrednich wpłat u Skarbnika;

• W tym celu można dokonać internetowego przelewu ze swojego konta albo posłużyć się załączonymi blankietami wpłaty wpisowego i składki (30+60 = 90 zł) lub blankietami wpłaty składki rocznej (60 zł), które nalezy uzupełnić wpisując swoje imię i nazwisko oraz rok, za który jest składka;

• Można także samemu wygenerować odpowiedni blankiet (zwłaszcza w przypadku uiszczania zaległych składek), posługując się odpowiednimi programami:

http://drukprzelewu.pl/

http://www.dmr.vot.pl/posk/?s=przel
http://www.drukwplaty.pl/

 

 

Wzór blankietu:

Blankiety wpłat  

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Na mocy uchwały Zarządu PSTD z 18 II 2009, zaaprobowanej przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 4 VI 2010 w Turnie, roczna składka wynosi 60 zł, zaś jednorazowe wpisowe dla kandydatów do Stowarzyszenia — 30 zł.

Przy wpłatach przelewem na konto Stowarzyszenia należy podać tytuł wpłaty: „składka za rok …”

Członkowie czynni mają obowiązek:

a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i corocznych Zjazdach Teologów Duchowości;

b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnie opłacać roczne składki członkowskie;

d) troszczyć się o własny rozwój intelektualny i duchowy.

(Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, art. 18)

  

 Aktualizacja: 2015-11-22  21:45:37

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 21:33 - Marek Chmielewski