Studia w Sekcji Teologii Duchowości

 

Sekcja Teologii Duchowości oferuje możliwość specjalizacji na poziomie licencjatu kościelnego (w późniejszej perspektywie - z możliwością obrony doktoratu w zakresie teologii duchowości bądź w Szkole Doktorskiej, bądź z tzw. wolnej stopy), która w szczególny sposób zajmuje się badaniem relacji człowieka z Bogiem i wynikających stąd przeżyć i postaw. Poszczególne zagadnienia składające się na program studiów rozpatrywane są pod kątem biblijno-teologicznym oraz historycznym i psychologicznym.

 

Propozycja specjalizacji z teologii duchowości skierowana jest do kapłanów, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy pragną pogłębić chrześcijańskie doświadczenie duchowe. Studia w Sekcji Teologii Duchowości przygotowują do pracy w seminariach duchownych w charakterze wykładowców teologii duchowości, ojców i kierowników duchowych, a także w dziedzinie szeroko pojętej formacji, czy to z zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też na parafiach, jako liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich, na polu katechezy i animacji życia duchowego. Teoretyczna i praktyczna wiedza zdobywana w Sekcji może być wykorzystana również na poziomie publikacji o charakterze naukowym i duszpasterskim, w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania, jakie niesie współczesność.

 

Studenci Sekcji Teologii Duchowości w ramach dwuletnich studiów licencjackich - kościelnych - mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty zagadnień, przedstawianych w postaci wykładów, seminariów i konwersatoriów. Tematyka wykładanych przedmiotów obejmuje m.in.: metodologię teologii duchowości, antropologiczne i biblijne podstawy duchowości, rozwój duchowy i jego podstawowe środki (modlitwa, medytacja, kontemplacja), historię duchowości chrześcijańskiej i polskiej duchowości katolickiej, duchowość porównawczą, duchowość eucharystyczną i maryjną, duchowość islamu i buddyzmu, duchowość reguł zakonnych, kierownictwo duchowe. Studia kościelne licencjackie kończą się  egzaminem licencjackim i otrzymaniem dyplomu licencjackiego kościelnego - z zakresu teologii duchowości.

 

Sekcja patronuje również Podyplomowym Studium Duchowości Katolickiej (kierownikiem ich jest jeden z pracowników Sekcji - ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL), które przeznaczone są dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, a zwłaszcza formatorów, ojców duchownych, mistrzów (mistrzyń) nowicjatów, spowiedników i kierowników duchowych, członków grup i wspólnot modlitewno-apostolskich, katechetów i wszystkich zainteresowanych duchowością katolicką. Studia ze względu na posiadany profil przygotowują absolwentów do podjęcia zadań, których celem jest towarzyszenie duchowe oraz praca animacyjna w grupach modlitewno-apostolskich. Trwają cztery semestry i obejmują ok. 300 godz. zajęć poruszających m.in. następujące zagadnienia: rozwój duchowy, zjawiska nadzwyczajne, zasady komunikacji interpersonalnej, duchowość kobiety i mężczyzny, kryzys duchowy, zniewolenia szatańskie, towarzyszenie powołaniu, zasady towarzyszenia duchowego, metody aktywizacji grupowej, rozwiązywanie konfliktów we wspólnocie. Ukończenie studiów zwieńczone jest dyplomem zaświadczającym o przygotowaniu do kompetentnego sprawowania posługi formacyjnej. Na mocy porozumień podejmowanych z biskupami poszczególnych diecezji przewiduje się udzielanie absolwentom studiów misji do pełnienia różnych posług w Kościele lokalnym (np. nadzwyczajny szafarz Eucharystii, prowadzenie grup modlitewno-apostolskich itp.).

 

Celem studiów w Sekcji Teologii Duchowości jest pogłębienie wiedzy teologiczno-duchowej oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy w dziedzinie chrześcijańskiej formacji duchowej. Licencjat kościelny z teologii duchowości daje uprawnienia do nauczania tej dyscypliny naukowej w uczelniach kościelnych oraz wyższych seminariach diecezjalnych i zakonnych. Teoretyczno-praktyczna wiedza zdobywana podczas studiów w Sekcji okazuje się niezwykle przydatna w pracy formacyjnej w seminariach czy na parafiach, w ramach katechezy bądź innych form działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, godz. 12:42 - Jan Miczyński