Dr Alina Betlej

 

English version: Dr Alina Betlej- about me

 

Wykształcenie

 

2005–2009 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, studia doktoranckie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Socjologia, specjalność: socjologia gospodarki.

Praca doktorska: Ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Socjologiczne studium przypadku (praca zgłoszona przez Komisję do nagrody ministerialnej).

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki ( KUL).

Recenzenci:Prof. zw. dr hab. Lech W. Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda ( Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

1999–2004 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Socjologia – magister.

 

 

Funkcje/stanowiska

 

Koordynator Zespołu ds. Kontaktów z Otoczeniem Społecznym, od 2018 roku.

Koordynator Programowy Kierunku Socjologia I Stopnia, 2019.

Pełnomocnik dyscypliny–wpływ działalności naukowej pracowników dyscypliny na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, od 2019 roku.

 

 

Organizacje, zespoły badawcze

 

1.Polskie Towarzystwo Oceny Technologii- członek zarządu, www.ptot.pl

2.Fundacje Edukacyjna "Transformacje"- członek zarządu, www.e-transformacje.pl

3.Lubelski Klaster Turystyki Rowerowej- wiceprzewodnicząca Rady Programowej, członek grupy inicjatywnej.

4.Center for Impact Assessment Studies and Forecasting- członek eksperckiego zespołu badawczego:

·Technology assesment.

·Technology impact.

·Innovations forcast.

5.Centrum Badań Komparatystycznych - członek zwyczajny.

6.Polskie Towarzystwo Socjologiczne - członek zwyczajny.

7.Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ekspert w zakresie programów dla naukowców i doktorantów, od 2019 roku.

 

 

Redakcje czasopism

 

"Transformacje" (Pismo interdyscyplinarne): redaktor e-wydania, www.e-transformacje.pl

 

 

Staże, stypendia, wizyty studyjne

 

1.Staż naukowy- University of Daugavpils, sierpień-wrzesień 2015.

2.Staż naukowy- University of Daugavpils, lipiec-październik 2014.

3.Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Transfer wiedzy szansą biznesu”, 2012-2013.

Okres realizacji stażu: 6  miesięcy.

Opracowane rozwiązania: nowy produkt, strategia komercjalizacji nowego produktu.

4.Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Lubelski Transfer Innowacji”, 2011-2012.

Okres realizacji stażu: 4 miesiące.

Opracowane rozwiązania: system zarządzania wiedzą.

5.Staż naukowy w przedsiębiorstwie WIKANA S.A. w ramach projektu „Nauka, transfer, rozwój”, 2011.

Okres realizacji stażu: 6 miesięcy.

Opracowane rozwiązania: model organizacyjny klastra bioenergetycznego.

6.Stypendium naukowe - University College Cork, Irlandia, czerwiec 2014.

7.Wizyta studyjna-University of Daugavpils, 2015-12-03 - 2015-12-14.

8.Wizyta studyjna-Confartigianato-Associazione Artigiani Bergamo, Włochy, Marzec 2013.

9.Wizyta studyjna- Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy, 2013.

10.Wizyta studyjna-Young Women Entrepreneurs Association, Mediolan, Włochy, lipiec 2014.

11.Wizyta studyjna--Young Women Entrepreneurs Association, Mediolan, Włochy, październik 2014.

12.Kwerenda naukowa - Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2013.

 

Stypendia Erasmus

Deep Web and the Issue of Security in Network Society

Początek: 2019-05-05

Zakończenie: 2019-06-08

Miejsce: Mediolan

Uczelnia: Universit Cattolica del Sacro Cuore

Rodzaj: Prowadzenie wykładów w języku angielskim na studiach doktoranckich

 

Networks Society in the Middle and East Europe

Początek: 2019-06-01

Zakończenie: 2019-06-08

Miejsce: Łotwa, Daugavpils

Uczelnia: University of Daugavpils

Rodzaj: Prowadzenie wykładów w języku angielskim na studiach licencjackich

 

 

 

Projekty, granty

 

2020

 

1."Program umiędzynarodowienia badań naukowych KUL" na okres 2020-2021- w ramach programu FFW Ścieżki Współpracy wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową, w ramach działania: dokonanie transferu, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń.

2. "Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej"- projekt "Doskonała Nauka" MNiSW.

 

 

 

Wcześniejsze

 

1.Projekt systemowy Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013- koordynator trzech zespołów eksperckich.

2. Microglobalization on Internet, Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 2013, badacz.

3. PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Lublin 2012 - koordynator merytoryczny ds. współpracy ponadnarodowej- 2013-2014.

4.Wirtualizacja więzi społecznych w społeczeństwie sieci, projekt: WNS dotacja bazowa, nr:1/6-1-15-05-01-4322; 2015-2018; kontynuacja: cyfryzacja sieciowego społeczeństwa- perspektywy i skutki.

W projekcie przeprowadzono badania dotyczące cyfrowej transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. W badaniach, w ramach współpracy międzynarodowej, brała udział, jako badacz, Prof. Natalija Konovalova z the RISEBA University na Łotwie. (https://www.researchgate.net/profile/Natalija_Konovalova)

 

 

Organizacja konferencji

 

 1. Komitet organizacyjny VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Religia a gospodarka”, Nałęczów 16 - 18 maja 2005.
 2. Komitet organizacyjny VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów 15 – 17 maja 2006.
 3. Sekretarz VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14 – 16 maja 2007.
 4. Sekretarz IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura a rynek”, Nałęczów 12 – 14 maja 2008.
 5. Komitet organizacyjny Konferencji „Kalejdoskop Naukowy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008.
 6. Komitet organizacyjny Konferencji „Kalejdoskop Naukowy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2009.
 7. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ E-gospodarka- E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11-13 maja 2009.
 8. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej”, 5-7 maja 2010.
 9. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, 16-18 maja 2011.
 10. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, 21-23 maja 2012.
 11. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013.
 12. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sieć przestrzenią współpracy gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 26-28 maja 2014.
 13. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju", 25-27 maja 2015.
 14. Komitet naukowy konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Rozwój osobisty w naukach społecznych i praktyce coachingu”, 18-19 maja 2016 roku, Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 15. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”, 23-25 maja 2016.
 16. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo-Technologia- gospodarka w świecie sieciowych powiązań”, 15- 16. 11. 2016, Lublin.
 17. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej", 22-24 maj, 2017.
 18. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa", 21-23 maj, 2018.
 19. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nasza cyfrowa przyszłość w Europie Środkowej i Wschodniej", wrzesień 2020.

 

 Redakcje książek

 

- Alina Betlej, Cezary Czarnocki, Urszula Soler, (red.), PWP Badania, innowacje, rozwój – efekty realizacji staży, Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., Lublin 2015.

 

-Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda J. Parzyszek (red.), Organizacja społeczna w strukturach sieci Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, ISBN 978-83-8061-275-4, stron 395.

 

-Alina Betlej, Dawid Błaszczak, Marta Górka (red.), Społeczeństwo- technologia- gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-316-4, stron 658.

 

 

  Publikacje

 

2019

 

Monografia

 

Alina Betlej, Społeczeństwo sieciowe–potencjały zmian i ambiwalentne efekty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Artykuły w czasopismach

 

Andrey Smirnov, Olga Lavrinenko, Alina Ohotina, Halina Shmarlouskaya, Alina Betlej, Assessment of Convergence Processes of Social- Economic Security Indicators in Latvian Municipalities, “Journal of Security and Sustainability Issues”, 2019 December, Volume 9, Number 2, s. 663-674.

 

Monika Adamczyk, Alina Betlej, Jan Gondek, Alina Ohotina, Technology and Sustainable Development: Towards the Future?, „Entrepreneurship and Sustainable Issues”, 6 (4), 2019, s. 2003-2016.

 

Alina Betlej, Knowledge in Regional Development: Networks and Actors, “Social Sciences Bulletin”, 2019, Tom: I, s.15-2.

 

Alina Betlej, Krzysztof Grabczuk, Impact of Brexit on European Union Policy: Scenarios for Future or the end of Network?, Novo Mesto, Faculty of Organisation Studies 2019[In:] A. Betlej; R. Delina; B. Gavurová; K. Grabczuk; E. Huculova; A. Kutlu; M. Redo; L. Senderáková; U. Soler (eds.), European Dilemmas on Brexit Era, Novo Mesto, Faculty of Organisation Studies 2019 s. 5-17.

 

Alina Betlej, Urszula Soler, Network society versus societies of networks. Brexit and the issue of national identity in Poland , [In:] A. Betlej; R. Delina; B. Gavurová; K. Grabczuk; E. Huculova; A. Kutlu; M. Redo; L. Senderáková; U. Soler (eds.), European dilemmas on Brexit Era, Novo Mesto, Faculty of Organisation Studies 2019 s. 18- 36.

 

2018

 

Alina Betlej, Społeczeństwo sieciowe- relacje siły, [w:] L. W. Zacher (red.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2018, s.37-54, ISBN 978-83-7561-861-

Alina Betlej, Society of e-control in Hyperconnected Reality, [in:] Transformations, nr 3-4 (94-95), p. 38-47.

Alina Betlej, Dawid Błaszczak, Technika- wiedza- manipulacja w cyfrowym społeczeństwie- kilka uwag o sieciach władzy w cyberprzestrzeni, [w:] M. Górka (red.), Lokalne i globalne problemy polityki bezpieczeństwa, Tom I, Poznań 2017, druk w 2018, s.155-166.

Alina Betlej, Social Capital of the Lubelskie Voivodeship. Based on Selected Research, [in:]Vladimer Menshikovs (editor), Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. Part I. Issues of Sociology, Latvia, Daugavpils 2018.

 

2017

 

Alina Betlej, Krystyna Leśniak- Moczuk, Technology and an aging population in Network Society. Towards Virtually-based Communities, Roczniki Nauk Społecznych, 2017, s.61-72, Tom 9 (45), nr 2.

Alina Betlej, Społeczna konstrukcja wiedzy w cyberprzestrzeni, Edukacja – Technika- Informatyka, ISSN 2080-9069, KWARTALNIK NAUKOWY NR 1/19/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, str. 192-198, DOI: 10.15584/eti.2017.1.26

Alina Betlej, Przedsiębiorczość akademicka w budowaniu przewagi strategicznej regionu na przykładzie województwa lubelskiego,[w:] Sławomir Partycki, Roman Sobiecki (red.), Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s.232- 238 ISBN 978-83-8061-487-1

Alina Betlej, Peril and Promise of Internet Technology for Future Social Order, [in:] Lech W. Zacher (ed. By), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Springer, 117-128, ISBN 978-3-319-47162-4, DOI 10.1007/978-3-319-47164-8_8

Alina Betlej, Risk and Technology in Network Society. New Dimensions of Techno- Social Relationality,[in:]Vladimer Menshikovs (editor), Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. Part I. Issues of Sociology, Latvia, Daugavpils 2017, s.14-22, ISBN 978-9984-14-813-7

Alina Betlej, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie sieci, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2017, Seria: Organizacja i Zarządzanie Z. 106, Nr kol. 1981, s.115-124, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.106.10, ISSN 1641-3466

Alina Betlej, Edukacja medialna w społeczeństwie sieci, [w:] Edukacja – Technika- Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 4/22/2017, s.309- 314, DOI: 10.15584/eti.2017.4.41 ISSN 2450-9221 online, ISSN 2080-9069, DOI: 10.15584/eti

 

2016

 

Innowacyjność i rozwój lokalny w gospodarce sieciowej. Nowe modele wzrostu (Alina Betlej, Krzysztof Grabczuk), [w:] Gabriel Główka, Roman Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, s. 379-385, ISBN 978-83-8061-274-7

Konflikty tożsamości w dobie globalizacji, [w:] Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda J. Parzyszek (red.), Organizacja społeczna w strukturach sieci Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, ISBN 978-83-8061-275-4, s.387-395.

Sławomira Partyckiego koncepcja socjologii gospodarki (Alina Betlej, Marta Górka), [w:] Alina Betlej, Dawid Błaszczak, Marta Górka (red.), Społeczeństwo- technologia- gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-316-4, s.75-86.

 

2015

Non-knowledge, Risk and Technology in Networked World-Towards the Future, "Transformations. An Interdisciplinary Journal", 3-4 (82-83) 2014, druk w 2015, s.2-17.

Networked Individualism and Network Society. A Model of Online and Offline Activity Transmission, [w:] R. Sobiecki (red.), E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 146-153.

Virtual City in the Abstract: Changing the Nature of Urban Space, [in:] Zbigniew Pastuszak, Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk ( edited by), Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, ToKnow Press, Bangkok- Celje-Lublin, 2015, p.261-269.

IT Technologies in Regional Development. The Case Study of the Lubelskie Voivodeship (Alina Betlej, Krzysztof Grabczuk), [w:] S. partycki (red.), E- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s.486-494.

Moralność w społeczeństwie sieci, [w:] J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności, Nomos 2015, s.464-469.

 

2014

 

Peril and Promise of Internet Technology for Future Social Order, [in:] L. W. Zacher (edited by), TECHNOLOGY – SOCIETY – SUSTAINABILITY,Springer Publishing, 2014 (przyjęte do druku).

Rethinking Technology in Hyperconnected World: Beyond the Hype of Interconnectivity2014 (przyjęte do druku).

Społeczna konstrukcja ryzyka w usieciowionym świecie. Wyzwania dla edukacji, [w:] Olearczyk S., Piątek Z., Obronność w edukacji dla bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,Warszawa 2014.

Ryzyko w społeczeństwie sieciowym. Aspekty edukacyjne, [w:] Walczak J. (red.), Społeczny wymiar obronności, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014.

Socjologia miłości w erze Internetu, Łódź 2014 (przyjęty do druku).

Hacktivists and War on Internet, [w:] S. Partycki (red.), Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej I Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Clusters Development in the Lubelskie Region. Towards Networked Growth (A. Betlej, K. Grabczuk), [w:] R. Sobiecki (red,) Gospodarka w sieciach relacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Networks and regional Development on the example of the Lubelskie Region, (A. Betlej, K. Grabczuk), [w:] S. Partycki (red.), Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

2013

 

Rodzina w społeczeństwie sieciowym, Lublin 2013 (oddany do recenzji).

Cyfryzacja sieciowego społeczeństwa: perspektywy i skutki, [w:] Lech W. Zacher (red.), Nasza cyfrowa przyszłość. Nadzieje, ryzyka, znaki zapytania, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, s.143-169.

Wirtualizacja wspólnoty w społeczeństwie sieci. W poszukiwaniu kodu cybercywilizacji, [w:] Lech W. Zacher (red.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Poltext, Warszawa 2013, s.491-509.

Victims of Online Communities, Heroes of Cyberculture: Viewing the Proanorexia Movement in Cyberspace, [w:] Lublin 2013, s.203-218.

Leverage of Networks for Innovation and Growth, [ in:], K. Grabczuk (edited by), European Funds and the Social and Economic Crisis, Lublin 2013.

B+R Cooperation between firms and universities in the Lublin Region, A. Betlej, K. Grabczuk,[ in:] K. Grabczuk (edited by), European Funds and the Social and Economic Crisis, Lublin 2013.

Wiedza sieci versus wiedza o sieci- o dylematach zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sieciowych, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora, Toruń 2013, s.389-396.

Perspectives and Barriers of Academic Entrepreneurship Development in the Lublin Region, [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p.449-459.

Wi-fi marketing, Lublin 2013.

 

2012

 

Cyberterroryzm versus haktywizm, czyli o wolności wiedzy w sieci, [w:] S. Partycki (red.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s.158-169.

Opracowanie modelu organizacyjnego klastra bioenergetycznego,[w:] Nauka Transfer Rozwój, Laos, Lublin 2012, s.139-152.

Cyfrowe społeczeństwo, czyli o science-fiction w Realu,Transformacje. Pismo interdyscyplinarne (2011), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2012, (64-65).

Sieciowość organizacji przedsiębiorstw w dobie globalizacji,[w:]Podnikova ekonomika a manazment, Zilinska Univerzita w Zilinie, Slovakia 2012 , s.46-59.

 

2011

 

The Internet as a tool for Collective Action: towards the Cybersociology,[in:] Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils 2011,s.26-32., s.26-32.Leverage of Networks for Economic Growth in the Connected Society, [in:] S. Partycki (red.), Network Society-Network Economy in the Middle and East Europe, Supplement, Rhema, Lublin 2011, s.38-50.

Znaczenie badań naukowych w gospodarce sieciowej, [w:] S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 489-501.

Zarządzanie wiedzą w projektach spin-off, [w:] ABC Przedsiębiorczości akademickiej, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 2011, s.80-151.

Podział cyfrowy a nierówności społeczne w społeczeństwie sieciowym, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2011, s.13-28.

 

2010

 

Gospodarka w sieciach relacji, Transformacje. Pismo interdyscyplinarne (2010), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2010, 2010, 1-2, s. 250-261.

Kryzys wiedzy w społeczeństwie sieciowym, [w:] S. Partycki (red.),Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, T 1, str.241-253.

 

2009

 

Metafora sieci a nauki społeczne- w kierunku zmiany paradygmatu struktur, Transformacje. Pismo interdyscyplinarne ( 2007-2008), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2009 (str.98-116).

Pracownicy jako agenci wiedzy. Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw sieciowych, [w:] S. B. Krajewski (red.)Kalejdoskop Naukowy 2, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009 (str.21-32).

Zaufanie społeczne a kapitał społeczny przedsiębiorstwa sieciowego, [w:] S. Partycki (red.), E-gospodarka-E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. t. 1,s. 343-348.

Protection and Transfer of Knowledge in the Organization’s security system, Alina Winogrodzka, Radosław Kisielewski, [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies of management,Wilno 2008. (s. 352-357).

 

2008

 

The development conditions of health resort cities in Poland, Alina Winogrodzka, Radosław Kisielewski [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies of management,Wilno 2008. (s. 358-382).

Bezpieczeństwo w gospodarce sieciowej- przykład Polski i Ukrainy. Analiza teoretyczna problemu, [w:] T. Kubaczyk, H. Binkowski (red.) Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Krasiczyn 2008. (str.385-391).

Przedsiębiorstwo sieciowe - mit czy rzeczywistość?, [w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, t. 1. (str. 489-494.).

Społeczeństwo sieciowe a idea wspólnotowościAnaliza teoretyczna problemu, [w:] S. B. Krajewski (red.) Kalejdoskop Naukowy, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2008 (str.19-31).

Sieci gospodarcze jako kreatorzy kontekstu instytucjonalnego terenów przygranicznych, [w:] Kocan I. R. (red.), Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck 2008 (s.177-180).

 

2007

 

Promocja turystyki przemysłowej a kreowanie marek produktów regionalnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”, Zabrze 2007.

Knowledge-based  Society Development Strategy: the case of Poland, [w:] Education in the conditions of social changes, Daugavpils 2007 (s.197 -201)

Współpraca transgraniczna w gospodarce sieciowej, [w:] Kocan I. R. (red.), Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych, Łuck 2007 (s. 333-336).

Ochrona wiedzy w gospodarce sieciowej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność-Ponowoczesność- Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, t.2, (s. 434- 437).

 

2006

 

Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich – Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna „Procesy integracji europejskiej i współpraca transgraniczna”, Łuck 2006.

Wywiad gospodarczy w zarządzaniu wiedzą [w:] S. Partycki (red.),Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Spa enterprises and the Market Integration Processes: the example of P. F. Drucker’s Strategic Areas, A. Winogrodzka, A. R. Szromek, III Międzynarodowa Konferencja  Naukowo-Praktyczna, Łuck 2006.

Innowacje i transfer wiedzy w regionalnych strategiach rozwoju, [w:] P. Bieńczak(red.) Wyzwania  współpracy transgranicznej  Polska – Ukraina 2006, Chełm 2006.

 

2005

Religijność w aspekcie przemian gospodarczych. Spotkania kobiet katolickich Magnificat [w:] Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.The social-cultural barriers of entrepreneurship on rural areas, [w:] A. Makstutis (red.) Regional Cooperation Security: Today and Future, Wilno 2005.

 

 

Wprowadzenia

 

Alina Betlej, Wprowadzenie [w:] ABC Przedsiębiorczości Akademickiej, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 2011.

 

 

Opieka merytoryczna

 

Krystyna Wróbel, Pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego [w:]M. Kozub(red.),Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2007.

 

 

Dokumenty strategiczne

 

1.Lokalna Strategia Innowacji dla powiatu puławskiego i miasta Puławy na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

2.Lokalna Strategia Innowacji dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

3.Lokalna Strategia Innowacji dla powiatu włodawskiego, krasnostawskiego, chełmskiego i Miasta Chełm na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

4.Lokalna Strategia Innowacji dla obszaru wzrostu (powiat łęczyński i powiat świdnicki) na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.   

 

 

Ekspertyzy

 

 • współautorstwo ekspertyzy naukowej pt. „Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w regionie lubelskim”- 2013.
 • współautorstwo ekspertyzy „Analizy konfirmacji  będącej próbą porównana sytuacji regionu w zakresie kapitału intelektualnego w stosunku do wcześniejszych zrealizowanych badań empirycznych przeprowadzonych przez UMCS w latach 2006-2007” w ramach Projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny w latach 2010-2013- wrzesień 2012.
 • „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim”- 2012.
 • „Współpraca B+R w województwie lubelskim”-  2012.
 • „Analiza potencjału naukowo-badawczego w województwie lubelskim”- 2012.

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 12:17 - Alina Betlej