Publikacje (wybrane)

 

1. Cyfryzacja sieciowego społeczeństwa: perspektywy i skutki, [w:] Lech W. Zacher (red.), Nasza cyfrowa przyszłość. Nadzieje, ryzyka, znaki zapytania, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, s.143-169.

2.  Wirtualizacja wspólnoty w społeczeństwie sieci. W poszukiwaniu kodu cybercywilizacji, [w:] Lech W. Zacher (red.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Poltext, Warszawa 2013, s.491-509.

3.  Victims of Online Communities, Heroes of Cyberculture: Viewing the Proanorexia Movement in Cyberspace, [w:] Lublin 2013, s.203-218.

4. Virtual City in the Abstract: the Changing Nature of Urban Space, Lublin 2014, przyjęte do druku.

5.  The Peril and the Promise of the Internet Technology for the Future Social Order, [in:] L. W. Zacher (edited by), TECHNOLOGY – SOCIETY – SUSTAINABILITY, Springer Publishing, 2014, (przyjęte do druku).

6.  Socjologia miłości w erze Internetu, Łódź 2014 (przyjęte do druku).

7. Leverage of Network for Innovation and Growth, [ in:], K. Grabczuk (edited by), European Funds and the Social and Economic Crisis, Lublin 2013.

8.  B+R Cooperation between firms and universities in the Lublin Region, A. Betlej, K. Grabczuk,[ in:] K. Grabczuk (edited by), European Funds and the Social and Economic Crisis, Lublin 2013.

9.  Wiedza sieci versus wiedza o sieci- o dylematach zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sieciowych, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora, Toruń 2013, s.389-396.

10.  Perspectives and Barriers of Academic Entrepreneurship Development in the Lublin Region, [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p.449-459.

11. Wi-fi marketing, Lublin 2013.

12. Transformacje rodziny w społeczeństwie sieciowym, (oddane do druku).

13. Cyberterroryzm versus haktywizm, czyli o wolności wiedzy w sieci, [w:] S. Partycki (red.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s.158-169.

14.  Opracowanie modelu organizacyjnego klastra bioenergetycznego, [w:] Nauka Transfer Rozwój, Laos, Lublin 2012, s.139-152.

15.  Cyfrowe społeczeństwo, czyli o science-fiction w Realu, Transformacje. Pismo interdyscyplinarne (2011), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2012, (64-65).

16.  Sieciowość organizacji przedsiębiorstw w dobie globalizacji, [w:]Podnikova ekonomika a manazment, Zilinska Univerzita w Zilinie, Slovakia 2012 , s.46-59.

17.  The Internet as a tool for Collective Action: towards the Cybersociology,[in:] Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils 2011,s.26-32., s.26-32.

18.  Leverage of Networks for Economic Growth in the Connected Society, [in:] S. Partycki (red.), Network Society-Network Economy in the Middle and East Europe, Supplement, Rhema, Lublin 2011, s.38-50.

19.  Znaczenie badań naukowych w gospodarce sieciowej, [w:] S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 489-501.

20.  Zarządzanie wiedzą w projektach spin-off, [w:] ABC Przedsiębiorczości akademickiej, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 2011, s.80-151.

21.  Podział cyfrowy a nierówności społeczne w społeczeństwie sieciowym, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2011, s.13-28.

22.  Gospodarka w sieciach relacji, Transformacje. Pismo interdyscyplinarne (2010), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2010, 2010, 1-2, s. 250-261.

23.  Kryzys wiedzy w społeczeństwie sieciowym, [w:] S. Partycki (red.), Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, T 1, str.241-253.

24.  Pracownicy jako agenci wiedzy. Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw sieciowych, [w:] S. B. Krajewski (red.) Kalejdoskop Naukowy 2, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009 (str.21-32).

25.  Zaufanie społeczne a kapitał społeczny przedsiębiorstwa sieciowego, [w:] S. Partycki (red.), E-gospodarka-E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. t. 1,s. 343-348.

26.  Metafora sieci a nauki społeczne- w kierunku zmiany paradygmatu struktur, Transformacje. Pismo interdyscyplinarne ( 2007-2008), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2009 (str.98-116).

27.  Protection and Transfer of Knowledge in the Organization’s security system, Alina Winogrodzka, Radosław Kisielewski, [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies of management,Wilno 2008. (s. 352-357).

28.  The development conditions of health resort cities in Poland, Alina Winogrodzka, Radosław Kisielewski [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies of management,Wilno 2008. (s. 358-382).

29.  Bezpieczeństwo w gospodarce sieciowej- przykład Polski i Ukrainy. Analiza teoretyczna problemu, [w:] T. Kubaczyk, H. Binkowski (red.) Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Krasiczyn 2008. (str.385-391).

30.  Przedsiębiorstwo sieciowe - mit czy rzeczywistość?, [w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, t. 1. (str. 489-494.).

31.  Społeczeństwo sieciowe a idea wspólnotowości. Analiza teoretyczna problemu, [w:] S. B. Krajewski (red.) Kalejdoskop Naukowy, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2008 (str.19-31).

32.  Sieci gospodarcze jako kreatorzy kontekstu instytucjonalnego terenów przygranicznych, [w:] Kocan I. R. (red.), Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck 2008 (s.177-180).

33.  Promocja turystyki przemysłowej a kreowanie marek produktów regionalnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”, Zabrze 2007.

34.  Knowledge-based  Society Development Strategy: the case of Poland, [w:] Education in the conditions of social changes, Daugavpils 2007 (s.197 -201)

35.  Współpraca transgraniczna w gospodarce sieciowej, [w:] Kocan I. R. (red.), Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział w procesach integracyjnych, Łuck 2007 (s. 333-336).

36.  Ochrona wiedzy w gospodarce sieciowej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność-Ponowoczesność- Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, t.2, (s. 434- 437).

37.  Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich – Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna „Procesy integracji europejskiej i współpraca transgraniczna”, Łuck 2006.

38.  Wywiad gospodarczy w zarządzaniu wiedzą [w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

39.  Spa enterprises and the Market Integration Processes: the example of P. F. Drucker’s

Strategic Areas, A. Winogrodzka, A. R. Szromek, III Międzynarodowa Konferencja  Naukowo-Praktyczna, Łuck 2006.

40.  Innowacje i transfer wiedzy w regionalnych strategiach rozwoju, [w:] P. Bieńczak      (red.) Wyzwania  współpracy transgranicznej  Polska – Ukraina 2006, Chełm 2006.

41.  Religijność w aspekcie przemian gospodarczych. Spotkania kobiet katolickich Magnificat [w:] Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

42.  The social-cultural barriers of entrepreneurship on rural areas, [w:] A. Makstutis (red.) Regional Cooperation Security: Today and Future, Wilno 2005.

 

 

 

INNE

 

 

 

Dokumenty strategiczne

 

1. Lokalna Strategia Innowacji dla Powiatu puławskiego i Miasta Puławy na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

2. Lokalna Strategia Innowacji dla Powiatu bialskiego i Miasta Biała Podlaska na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

3. Lokalna Strategia Innowacji dla Powiatu włodawskiego, krasnostawskiego, chełmskiego i Miasta Chełm na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.

4. Lokalna Strategia Innowacji dla obszaru wzrostu ( powiat łęczyński i powiat świdnicki) na lata 2014-2020 (współautorstwo), październik 2013.   

 

 

Ekspertyzy

 

  • współautorstwo ekspertyzy naukowej pt. „Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w regionie lubelskim”- 2013.
  • współautorstwo ekspertyzy „Analizy konfirmacji  będącej próbą porównana sytuacji regionu w zakresie kapitału intelektualnego w stosunku do wcześniejszych zrealizowanych badań empirycznych przeprowadzonych przez UMCS w latach 2006-2007” w ramach Projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny w latach 2010-2013- wrzesień 2012.
  •  „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim”- 2012.
  •  „Współpraca B+R w województwie lubelskim”-  2012.
  •  „Analiza potencjału naukowo-badawczego w województwie lubelskim”- 2012.

 

 

Wprowadzenia

 

Alina Betlej, Wprowadzenie [w:] ABC Przedsiębiorczości Akademickiej, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 2011.

 

Odczyty

 

Panoptyczne mechanizmy zarządzania organizacjami w koncepcji Michela Foucaulta – konferencja „Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji”, Łódź 2005.

 

 

Opieka merytoryczna

 

Krystyna Wróbel, Pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego [w:]M. Kozub(red.),Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2007.

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:54 - Alina Betlej