2018

 

 • Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 354.

2012

 

 • Franciszek Rychłowski, Na dzień Niepokalanego Poczęcia Panny Przenaświętszej kazanie wtóre (1667), oprac. W. Pawlak, B. Niebelska-Rajca, [w:] "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 159-183.

 

 • "Energeia" i "enargeia" w teoriach literackich renesansu i baroku, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria" 2012 ("Studia Staropolskie. Series Nova", t. 32 (LXXXVIII), ss. 308.

 

 • Maraviglia, novità, difficoltà. Problemy wczesnonowożytnej estetyki niezwykłości, w: Curiosità, czyli koncept osobliwy [w druku, ss. 17]

 

 • Hasła: Enargeia, Energeia, Metafora w teorii konceptystycznej, Poetyka cudowności, Sensualność poetyce teoretycznej [zostaną opublikowane w naukowym multimedialnym słowniku: Sensualność w kulturze polskiej]

2011

 

 • „Humanitas”. Projects of Humanist Antropology w: Humanism in Polish Culture, ed. by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 59-76.

 

 • Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 1, s. 6-17.

 

 • „Poeta imitatore czy poeta facitore”? Późnorenesansowe, włoskie dyskusje o mimesis, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2011, s. 101-122.

 

2008

 • Energeia, ingenium i arystotelesowskie pojęcie ruchu, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 1, s. 131-150. [streszczenie/Summary]

 

 • Enargeia”. Teoria naoczności i żywości stylu w pismach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 131-146.

2006

 • Metamorficzne „theatrum mundi”. O przeobrażeniach, maskaradach i złudzeniach w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego, w: Wokół słowa, pod red. J. Pechmana, W. Czaplewskiego, J. Koźmińskiego, Kołobrzeg 2006, s. 131-145.

 

 • Kolokwia staropolskie. Proza staropolska znana i nieznana, Konferencja naukowa w Kazimierzu nad Wisłą 5-9 IX 2005 – sprawozdanie, „Barok. Historia, Literatura, Sztuka” 13 (2006), z. 2, s. 280-283.

2005

 • Cudowność, paralogizm, koncept, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego i Wiesława Pawlaka, Lublin 2005, s. 29-47.

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 10:24 - Wiesław Pawlak