Grzegorz Adamczyk (ur. 16.X.1972r. w Lublinie), socjolog. Doktorat uzyskał w 2001 roku na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Bielefeld, habilitację - w 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku zawodowo związany z KUL. Początkowo był pracownikiem Katedry Socjologii Religii, następnie Katedry Socjologii Moralności, a obecnie Katedry Socjologii Prawa i Moralności, stypendysta fundacji Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst, ekspert w projektach realizowanych przez Instytut Badania Opinii GfK Polonia oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Otrzymał dwie nagrody rektorskie za publikacje i udział w międzynarodowym projekcie badawczym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

 

     Zainteresowania naukowe Grzegorza Adamczyka skupiają się na socjologii moralności, socjologii konsumpcji, socjologii młodzieży i edukacji oraz metodologii badań społecznych. Zajmuje się przede wszystkim takimi zagadnieniami szczegółowymi jak: socjologiczne teorie moralności, wartości moralne i ich przemiany, relacje między moralnością a konsumpcją, rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczno-kulturowe uwarunkowania wiedzy i umiejętności uczniów, postawy młodzieży wobec norm moralnych, problematyka tożsamości narodowej, metody badań rynku i opinii publicznej. Grzegorz Adamczyk jest autorem ponad 40 prac naukowych.

 

Najważniejsze publikacje: Wartości kultury młodzieżowej – „wytwór” ingerencji dorosłych?, „Universitas Gedanensis” 2/2001, s. 41-48; Ab jetzt wird gespart. Neue Untersuchungen zu Konsumentenstimmung und Konsumverhalten, „Ost-West Contact. Das Wirtschaftsmagazin für Ost-West-Kooperation” 6/2001, s. 22-25; Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej, Lublin 2003; Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii. Studium socjologiczne (z: Marek Jeżowski, Leon Smyczek), Lublin 2004; Jugendkonsum im internationalen Vergleich. Eine Untersuchung der Einkommens-, Konsum-, und Verschuldungsmuster der Jugendlichen in Deutschland, Korea und Polen, (z: Elmar Lange, Sunjong Choi, Dojin Yoo), Wiesbaden 2005; Style życia Polaków. Próba socjologicznej typologii, „Roczniki Nauk Społecznych“ 1/2005, s. 165-182; Polen zwischen Nation und Europa. Zur Konstruktion kollektiver Identität im polnischen Parlament, (z: Peter Gostmann), Wiesbaden 2007; Kompensacyjne i demonstratywne zachowania – przejaw przemiany moralności?, w: Józef Baniak (red.), Metodologia i problematyka socjologii moralności, Poznań 2009, s. 203-214; W poszukiwaniu „dobrego” społeczeństwa. Socjologia moralności w ujęciu księdza Janusza Mariańskiego, w: Józef Baniak (red.), Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego, Poznań 2010, s. 81-101; Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich, „Folia Sociologica” 40/2012, s. 299-315; Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1/2012, s. 61-78; Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań socjologicznych, w: Iwona Jazukiewicz, Ewa Kwiatkowska (red.), Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, Szczecin 2012, s. 111-143; Badania opinii publicznej między iluzją a rzeczywistością, w: Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński (red.), Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej, Lublin 2012, s. 141-157; Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Lublin 2013; Konsumenckie strategie łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego w Polsce, Sławomir Partycki (red.), Strategie działań w warunkach kryzysu, Lublin 2013, s. 399-407; Orientacje moralno-religijne w świetle wyników badań socjologicznych, w: Halina Mielicka (red.), Religijne wymiary życia społecznego, Kielce 2013, s. 155-168.

 

 

Źródło: Leon Smyczek, Adamczyk Grzegorz, w: Janusz Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2015, s. 20-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 06:42 - Tomasz Peciakowski