> urlop (pracownik nieobecny w roku akademickim 2020/21)

 

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (Wydział Nauk Społecznych KUL 2014) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawa habilitacyjna: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

Zainteresowania naukowe: partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, socjologia religii, metodologia badań jakościowych oraz problematyka aktywizacji i integracji społecznej, trzeci sektor w aktywnej polityce społecznej, aksjologia i etyka życia publicznego.

 

Projekty badawcze

Autorski projekt badawczy: Die Grundwerte der Zivilgesellschaft; realizowany w Forschungsinstitut für Philosophie w Hannoverze (2005)

 

Ekspert w projekcie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (2010); expertyza: Idee aktywnej polityki społecznej w działalności niemieckich służb społecznych po reformach Hartza, ss. 55; w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach zdania „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (W. Szymczak, Active social policy in practice in German social services after Peter Hartz’s reforms, in: Toward Active Welfare. The Development of Social Work and Community Work in Poland and Europe, edited by Marek Rymsza, Institute of Public Affairs, Warsaw 2014, s. 85-118).

http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/ostatnio-dodane/2159/toward-active-welfare-the-development-of-social-work-and-community-work-in-poland-and-europe

 

2011–2012 realizacja ogólnopolskich badań jakościowych nt. partycypacji społecznej (Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013)

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2738

 

Od 2015: realizacja badań jakościowych w ramach projektu na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii; wraz ze współpracownikami z Katedry

 

2016-2017: udział w projekcie "Global Recession in Christian Marriage", realizowanym przez University of Texas i Austin Institute for the Study of Family &Culture; wraz z ks. dr T. Adamczykiem

http://www.austin-institute.org/research/decline-of-christian-marriage/

 

Współpraca międzynarodowa

 

14.02–14.08.2005 Niemcy, Hannover, stypendium w Forschungsinstitut für Philosophie w Hannoverze, uzyskane w konkursie międzynarodowym, na podstawie projektu badawczego: Die Grundwerte der Zivilgesellschaft

 

6–30.06.2008 Niemcy, Hannover, staż naukowy na zaproszenie Forschungsinstitut für Philosophie w Hannoverze

 

1.09-31.10.2015 Niemcy, Mainz, Johnnes Gutenberg-Universität Mainz; staż w ramach projektu "Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL"

 

 

***

 

Organizuje cykliczne „Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów” przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Jest inicjatorem i opiekunem naukowym I „Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii” (OSDS).

 

Autorka publikacji książkowych, książek pod redakcją oraz artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i leksykonograficznych, z zakresu socjologii społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, socjologii religii, etyki społecznej, m.in.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, NOMOS, Kraków 2003; Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009; Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009; Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty przynależności do organizacji religijnych, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 147–159; Aksjologia liberalnej i komunitarystycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy Alfreda Schűtza koncepcji motywów działania, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 3; Społeczeństwo obywatelskie a religia. Typy relacji w perspektywie wiodących teorii socjologii religii, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7, nr 2, s. 49–75.

 

Czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, głownie w Polsce i w Niemczech.

 

Członek PTS, członek z wyboru Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 13:29 - Tomasz Peciakowski