Etap I - Założenie 2 poletek doświadczalnych na areale rolniczym CGFP dedykowanych uprawie kukurydzy w systemach orkowym i pasowym na okres 2 sezonów wegetacyjnych wraz z pobieraniem prób glebowych (sezony wegetacyjne 2022 - 2023)

 

W obrębie każdego z 10 ha pól zostaną wydzielone 2,5 ha "mikropoletka", dedykowane próbom kontrolnym (K - bez nawożenia) oraz zmiennym dawkom nawozów (D1 - standardowa dawka sugerowana przez producenta; D2 - dawka standardowa pomniejszona o 20%; D3 - dawka standardowa pomniejszona o 40%). 

Celem uzyskania jak największej reprezentatywności prób glebowych z wydzielonego poletka (0,5 ha) z 25-30 miejsc równomiernie rozmieszczonych na całej jego powierzchni, zgodnie z normą PN-R-04031:1997, za pomocą automatycznego próbo-pobieralnika. Zmapowanie pól w technologii GPS, jakie jest realizowane w CGFP pozwoli na precyzyjną lokalizację punktów pomiarowych, z których będą pochodziły próby glebowe.

Próby glebowe z 2 poletek doświadczalnych (dedykowanych uprawie orkowej i pasowej) będą pobierane w sezonie wegetacyjnym 2022 r. i 2023 r. w 2 terminach: (1) przed siewem kukurydzy (kwiecień 2022 i kwiecień 2023) i (2) po zbiorze plonów (listopad 2022 i listopad 2023).

 

Etap II - Wyznaczenie chemizmu badanych gleb – sezon wegetacyjny 2022 i 2023

 

Badane gleby zostaną kompleksowo ocenione pod względem ich cech chemicznych (odczynu-pH; potencjału oksydoredukcyjnego - Eh; przewodnictwa elektrolitycznego - EC; węgla ogólnego - TC; węgla łatwo dostępnego - EDC; zawartości form N i P, zasobności w K, Mg, Ca, S; pojemności kationowymiennej - CEC; wilgotności naturalnej i pełnej pojemności wodnej - PPW; zawartości kwasów humusowych), bezpośrednio związanych z żyznością i bioróżnorodnością ich mikrobiomu.

 

Etap III - Wyznaczenie aktywności biologicznej badanych gleb – sezon wegetacyjny 2022 i 2023

 

Badane gleby zostaną przeanalizowane pod kątem zmienności dwóch aktywności biologicznych (aktywności dehydrogenazowej - AD i aktywności respiracyjnej - AR) przed siewem i po zbiorze plonów kukurydzy, która zaowocuje rzetelną wiedzą i rzeczywistymi wynikami laboratoryjnymi na temat reakcji AD i AR na zredukowane nawożenie oraz stosowany system uprawy kukurydzy.

 

Etap IV - Wyznaczenie bioróżnorodności bakterii i grzybów w badanych glebach (sekwencjonowanie następnej generacji) - sezon wegetacyjny 2022 i 2023

 

Rozpoznanie bioróżnorodności mikrobiomu bakterii i mykobiomu grzybów zostanie poprzedzone wykonaniem izolacji DNA z prób glebowych, określeniem ilości i czystości izolatów oraz przeprowadzeniem reakcji PCR z zastosowaniem starterów amplifikujących regiony specyficzne dla genu 16S rRNA bakterii (27f/518r) oraz genu 18S rRNA grzybów (ITS1/ITS4). Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS) prowadzone będzie techniką  (MiSeq Illumina).

 

Etap V - Analizy bioinformatyczne oraz statystyczne uzyskanych danych - sezon wegetacyjny 2022 i 2023

 

Skład metagenomiczny badanych gleb zostanie określony w oparciu o najnowsze narzędzia bioinformatyczne i dostępne bazy danych. Do przeprowadzenia testów statystycznych zostanie wykorzystane oprogramowanie Statistica 10.0 (STATSOFT, USA).

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2022, godz. 12:02 - Artur Banach