SPECJALIZACJA 
ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

 

 Idea specjalizacji

 

Specjalizacja antropologiczno-kulturowa stanowi rozszerzenie oferty studiów w zakresie filologii polskiej o istotny, nieobecny w dotychczasowej strukturze studiów filologicznych obszar. Jest odpowiedzią na zmiany w kulturze współczesnej i zredefiniowane potrzeby oraz oczekiwania odbiorców kształcenia uniwersyteckiego, wynikające zarówno z obecnej sytuacji w humanistyce, jak i z warunków panujących na rynku pracy.

 

Przesuwanie się literaturoznawstwa w kierunku tzw. badań kulturowych, zacieranie granic między kulturą 'wysoką' i 'popularną' oraz między literaturą a innymi dyskursami kulturalnymi stawia przed filologią narodową nowe wyzwania. Od absolwentów polonistyki oczekuje się coraz częściej kompetencji ogólnokulturowych, medialnych i organizacyjnych. Będą oni bowiem nie tylko nauczycielami ojczystego języka i literatury, lecz także kuratorami wystaw, organizatorami życia kulturalnego, specjalistami do spraw kultury w placówkach publicznych, analitykami dyskursu medialnego, twórcami reklam, etc.

 

Zaspokojenie tych potrzeb i oczekiwań leży w najlepiej pojętym interesie Instytutu Filologii Polskiej KUL, jak również – w dłuższej perspektywie – całej filologii narodowej, która stoi w Polsce przed koniecznością ponownego przemyślenia swoich celów i dostosowania swoich treści programowo-kompetencyjnych do wyzwań czasu. Specjalizacja antropologiczno-kulturowa będzie mogła sprostać współczesnym wymogom, nawiązując do najlepszych tradycji lubelskiej polonistyki i kształtując tym samym profil studiów kulturoznawczych w wymiarze ogólnopolskim.

 

 

Program specjalizacji antropologiczno-kulturowej obejmuje 13 nowych kursów, skonstruowanych specjalnie na potrzeby specjalizacji. Są to zajęcia o formacie przede wszystkim konwersatoryjnym i ćwiczeniowym, pogrupowane w bloki tematyczno-problemowe, a wśród nich: lektura dzieła filmowego (fabularnego, krótkometrażowego, dokumentalnego, reklamowego), teoria i historia filmu, sztuki wizualne i widowiskowe, teoria kultury, estetyka kulturowa, psychologia kultury, metodyka nauczania wiedzy o kulturze, nowoczesne media, rynek i kultura, polifoniczność kultury polskiej.

 

 

Zajęcia w ramach specjalizacji antropologiczno-kulturowej rozwijają umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych rodzajów sztuki i tekstów kultury, od przekazu reklamowego i serialu telewizyjnego po instalację, blog i wpis na Twitterze. Uwzględniają zróżnicowane formy istnienia, utrwalania, transmisji i archiwizowania tekstów kultury, a także uczą poruszania się po ich istniejących zasobach i tworzenia nowych. Studenci poznają metodologie badań kulturoznawczych, podstawy teorii komunikacji społecznej i massmediów, cechy i proces tworzenia przekazu medialnego i specyfikę różnych gatunków mediów. Zostają wprowadzeni w ogólną semiotykę kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych tekstów ikonicznych i audiowizualnych, a także zagadnień pogranicza literatury i innych sztuk oraz dyskursów. Orientują się w podstawowych szkołach naukowych i teoriach objaśniających kulturę, jej artefakty, ich tworzenie i odbiór na gruncie ujęć socjologicznych, antropologicznych, etnologicznych, psychologicznych i filozoficznych. Poznają prawne i ekonomiczne podstawy instytucji kultury, marketing i public relations, sposoby zarządzania placówkami kulturalnymi i zasady organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 19:22 - Dariusz Skórczewski