Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym macie dokonać analizy i interpretacji dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych, dramatycznych) lub ich fragmentów. A oto, jak powinniście się do tego zabrać:

 

 1. Przeczytaj uważnie obydwa teksty, zwracając uwagę na te elementy, które mogłyby stanowić podstawę ich porównaniapodobieństwa i/lub różnice. Uwzględnij w trakcie lektury wszystkie te punkty, które bierzesz pod uwagę, analizując pojedynczy utwór.[tu może być odsyłacz do tekstu prof. Fitasa]

 

 1. Ważne jest, byś zwrócił uwagę na elementy istotne dla sensów utworu (pojedyncze słowo, które powtarza się w obydwu tekstach czy też fakt, że każdy z nich składa się z 4 strof nie mogą stanowić podstawy porównania). Kluczowe mogą okazać się, np.:

 

 • stosunek podmiotu mówiącego do poruszanych w utworze problemów,
 • znaczenia dosłowne i metaforyczne poszczególnych elementów utworu,
 • funkcja motywów literackich,
 • styl wypowiedzi ,
 • konwencja gatunkowa,
 • sposób kreacji świata przedstawionego oraz relacje między postaciami (w przypadku utworu epickiego i dramatycznego).

 

 1. Sformułuj tezę/hipotezę wskazującą na celowość zestawienia obydwu utworów. (Teza ta może wskazywać np. z jakiego powodu/w jakim celu utwory zostały porównane; jakie sensy obydwu utworów dzięki temu zestawieniu są szczególnie podkreślone.)

 

 1. Przedstaw argumenty popierające Twoją tezę – odwołując się do kolejno dostrzeżonych podobieństw i różnic w interpretowanych utworach, poszerzając tę argumentację o właściwe dla tych utworów i sformułowanej tezy konteksty: biograficzne, historycznoliterackie, filozoficzne. Możesz przywołać inne teksty kultury: utwór muzyczny, film, obraz, rzeźbę itp., o ile są one związane z uzasadnianą przez Ciebie tezą/hipotezą i łączą się w jakimś aspekcie z porównywanymi w trakcie interpretacji utworami.

 

 1. Pamiętaj o właściwej kompozycji wypowiedzi:

a) wprowadzenie (tu z reguły powinna znajdować się teza - koncepcja interpretacyjna), rozwinięcie – wyodrębnij akapitami kolejne argumenty, podsumowanie (wnioski mogą pojawiać się też bezpośrednio po prezentowanych kolejno argumentach).

 

b) kompozycja Twojej wypowiedzi może mieć charakter nielinearny, skojarzeniowy, właściwy wypowiedzi eseistycznej; istotne, by był to układ konsekwentny i by jasno prezentował Twoje uzasadnienie koncepcji interpretacyjnej dotyczącej porównywanych utworów.

 

POBIERZ: Analiza_porownawcza

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2015, godz. 12:21 - Grzegorz Jędrek