Nauka / Projekty

Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment (TouchingThePast)

Projekty | 2021-09-08

Ogólnym celem projektu "Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym" jest zapewnienie obywatelom Polski i Ukrainy z dysfunkcją wzroku takich samych praw dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego, jakie mają osoby widzące, a także zapewnienie instytucjom kultury możliwości włączania osób zwiedzających pozbawionych wzroku, a nie wykluczania ich w dostępie do tych instytucji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: podniesieniu wiedzy i świadomości przedstawicieli pracowników uczelni i muzeów oraz przewodników turystycznych z Lublina i Iwano-Frankowska, podniesieniu umiejętności grupy osób z dysfunkcją wzroku z Lublina i Iwano-Frankowska, wyposażeniu muzeów uczestniczących w projekcie w dostępne adaptacje wybranych eksponatów.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych pod linkiem