Katedra Literatury Staropolskiej KUL

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL

zapraszają na konferencję 

 

INWENCJA I INSPIRACJA

W KULTURZE WCZESNONOWOŻYTNEJ

Z CYKLU KOLOKWIA STAROPOLSKIE 

 

Kazimierz Dolny, 27-29.09.2016

Dom Pracy Twórczej KUL

ul. Puławska 94

 

Program konferencji

 

Wtorek, 27.09.2016

14.30 Otwarcie konferencji

14.40-16.00

Joanna Partyka: Inventio i inventores w dawnych tekstach encyklopedycznych

Barbara Niebelska-Rajca: Fantasia vel imaginatio. Antyczne źródła wczesnonowożytnych koncepcji wyobraźni

Elwira Buszewicz: Poeci o poetach. Epicitharisma a inspiracje i wyzwania

Maciej Pieczyński: Nova profunda et inexhausta vena metaphorarum. Kombinatoryczna teoria inwencji poetyckiej i oratorskiej

16.00-16.15 Przerwa

16.15-17.35

Estera Lasocińska: Chrześcijaństwo epikurejskie czy epikureizm chrześcijański? Lorenzo Valla i Erazm z Rotterdamu

Agnieszka Czechowicz: Pióro z onego gołębia. Biblia jako inspiracja w „Nowym zaciągu” Wacława Potockiego

Marek Prejs: Kalwarie jako źródło poetyckiej inspiracji

Jerzy Kroczak: Gaszenie zapałów cielesnych. Z problemów imaginacji i zaplecza inwencyjnego

17.35-18.30 Dyskusja

 

Środa, 28.09.2016.

9.00-10.00

Wiesław Pawlak: Jeszcze o możliwych źródłach inspiracji „Kroniki” Mistrza Wincentego

Jacek Sokolski: Inventio i dissimulatio. Kilka uwag o „Sobótce” Jana Kochanowskiego

Radosław Rusnak: Apolliński i dionizyjski model natchnienia poetyckiego w twórczości Mistrza Jana

10.00-10.30 Przerwa 

10.30-11.35

Marta Wojtkowska-Maksymik: Giovanni Battista da Monte jako lekarz Polaków w Padwie XVI wieku

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska: Źródła inspiracji „Gorais” Sebastiana Fabiana Klonowica

Krystyna Wierzbicka-Trwoga: Powinowactwa – czy z wyboru? O możliwych inspiracjach „Banialuki” Hieronima Morsztyna

11.35-12.30 Dyskusja

 

15.00-16.20

Michał Kuran: Imitacja i oryginalność w „Dziejach tureckich” Marcina Paszkowskiego

Dariusz Chemperek: „Poeta nowy” Łukasza Opalińskiego – pierwsza polskojęzyczna ars poetica

Anna Nowicka-Struska: Nieznany cykl siedemnastowiecznych emblematów karmelitańskich „O starości i nędzy ludzkiej” – rozpoznanie wstępne

Dorota Półćwiartek-Dremierre: Rzeczpospolita i le Piot. Polska a inspiracja w twórczości Saint-Amanta

16.20-16.35 Przerwa

16.35-18.15

Krzysztof Koehler: „Na toż” i inne widzialne aspekty niewidzialnego procesu twórczego. Kilka uwag o pisarstwie Wacława Potockiego

Patrycja Głuszak: Wizerunki Judyty z Betulii w literaturze epok dawnych

Krystyna Stasiewicz: „Muza w mądrość uboga, ale w piśmie szczera”. Inspiracje twórcze domorosłej Elżbiety Drużbackiej

Maria Wichowa: Przekład, imitacja, mistyfikacja i kompilacja jako formy kultywowania dziedzictwa kultury antycznej w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego

18.15-19.00 Dyskusja

 

Czwartek, 29.09.2016

9.00-10.00

Magdalena Piskała: Szymona Okolskiego inspiracje epigramatyką, czyli o wpływie drobnych utworów poetyckich na staropolską heraldykę na przykładzie „Orbis Polonus”

Joanna Zatorska: „Hymenaeus albo wiersz godowy” Pawła Mankiewicza (1642) wobec tradycji gatunku

Marzena Walińska: Mitologia w perswazji kaznodziejskiej. Zarys problematyki

10.00-10.15 Przerwa

10.15-11.15

Małgorzata Trębska (Ciszewska): „Kiedy zdrowiów nie stało...”. Inwencja i inspiracja w „mowie żywej”

Magdalena Ryszka-Kurczab: Topos jako składnik inwencji

Wojciech Ryczek: Retoryka: inwencja elokucyjna

11.15-12.30 Dyskusja i zakończenie obrad

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 09:19 - Wiesław Pawlak