SK.png

 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

Oddział Okręgowy w Lublinie

 

KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Regionalny Oddział w Lublinie

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Bankowości i Katedra Rachunkowości

POLITECHNIKA LUBELSKA

Wydział Zarządzania

Katedra Finansów i Rachunkowości

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Finansów i Rachunkowości

serdecznie zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego
a wiarygodność przedsiębiorstwa

22 listopada 2012 roku
w Lublinie

 

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Mgr Stefan Czerwiński Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Lublinie

Mgr Henryk Dąbrowski Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Lublinie

Prof. dr hab. Wiesław JANIK Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Prof. dr hab. Helena ŻUKOWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Rachunkowości

Prof. dr hab. Marian ŻUKOWSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Bankowości

 

Komitet Organizacyjny

Dr Maria Zuba

Mgr Małgorzata Frańczuk

TERMINY

Termin nadsyłania zgłoszeń z tytułem artykułu

15.07.2012

Termin nadsyłania pełnego tekstu artykułu

30.09.2012

Termin akceptacji artykułów do druku

15.10.2012

Ostateczny termin dokonywania wpłat

30.10.2012

Wszystkie podane terminy są nieprzekraczalne.

 

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Rachunkowość to ważny element systemu informacyjnego jednostki. Rachunkowość generuje informacje dla wielu grup odbiorców zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Sprawozdanie finansowe jako końcowy produkt rachunkowości jest wykorzystywane jako źródło wiedzy o przedsiębiorstwie przez wielu odbiorców i może być ważnym narzędziem kształtowania wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa. Na kształt i jakość sprawozdania finansowego ma wpływ zarówno:

- polityka rachunkowości jako najważniejszy dokument opisujący rachunkowość jednostki,

- dokonane wybory w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz systemu służącego ochronie danych,

- przeglądy lub badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

 

Celem konferencji jest wieloaspektowa analiza możliwości wykorzystania kontrolnej funkcji rachunkowości jako sposobu kreowania wizerunku i wiarygodności firmy oraz wymiana poglądów i doświadczeń na ten temat.

 

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

- Instrumenty kreowania wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa.

- Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek (wiarygodność) przedsiębiorstwa.

- Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy.

- Przegląd (badanie) sprawozdania finansowego jako metoda uwiarygodnienia firmy.

- Wpływ audytu (przeglądu) na jakość sprawozdania finansowego i wizerunek przedsiębiorstwa.

 

Tutaj możesz pobrać informacje o konferencji w formie ulotki: ulotka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Konferencja odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 roku w Lublinie.

 2. Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii (2 monografiach).

 3. Opłata za udział w konferencji wynosi 650 zł ( z VAT) od osoby i obejmuje:

 • publikację referatu w monografii pokonferencyjnej,

 • poczęstunek.

 1. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu.

 2. Opłata konferencyjna nie będzie pobierana za uczestnictwo w konferencji bez publikacji artykułu. Udział w takiej formie musi być uzgodniony z organizatorami.

 3. Na obrady konferencji zaprosimy przedstawicieli biznesu.

 4. Wpłat prosimy dokonywać na konto konferencji:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE

20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 1 A

BGŻ S.A.: 89 2030 0045 1110 0000 0053 1130

z dopiskiem: „KONFERENCJA NAUKOWA

 1. Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerami telefonów:

514 079 544 (Maria Zuba)

608 634 281 (Małgorzata Frańczuk)

oraz drogą elektroniczną pisząc na adres: katrach@kul.lublin.pl

 1. Zgłoszenia udziału należy dokonać na podany wyżej adres mailowy Katedry Rachunkowości

 2. Program Konferencji Program_Konferencji
Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, godz. 15:21 - Helena Żukowska