logo5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Bankowości i Katedra Rachunkowości

POLITECHNIKA LUBELSKA
Wydział Zarządzania
Katedra Finansów i Rachunkowości

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Finansów i Rachunkowości

serdecznie zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
A JAKOŚĆ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

organizowaną we współpracy ze

 

STOWARZYSZENIEM KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE

pod patronatem

FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE

w Lublinie w dniu 2 grudnia 2011 roku

 

 

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Polityka rachunkowości stanowi najważniejszy dokument opisujący rachunkowość jednostki. Zarówno polskie, jak i mię-dzynarodowe regulacje rachunkowości dopuszczają szereg alternatywnych rozwiązań, dotyczących m.in.: sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i  pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz systemu służącego ochronie danych. Na etapie tworzenia polityki rachunkowości kierownik jednostki powinien uwzględnić specyfikę prowadzonej działalności oraz ocenić potencjalne skutki swojego wyboru.

Świadoma kreacja polityki rachunkowości przez kierownictwo jednostki może stanowić istotne wsparcie w procesie pozyskiwania wysokiej jakości informacji prezentowanych
w sprawozdaniach finansowych.

Celem konferencji jest wieloaspektowa analiza polityki rachunkowości oraz wymiana poglądów  i doświadczeń  w obszarze jej kreowania, stosowania, przestrzegania  oraz wpływu na jakość sprawozdań finansowych.

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Tworzenie polityki rachunkowości w świetle MSR/MSSF i Ustawy o rachunkowości.

2. Polityka rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz sposobów ustalania wyniku finansowego.

3. Polityka rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów

4. Wpływ kształtu polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych.

5. Rola polityki rachunkowości w rewizji finansowej.

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Mgr Stefan Czerwiński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Lublinie

 

Prof. dr hab. Wiesław JANIK

Politechnika Lubelska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Prof. dr hab. Kazimierz KŁOSIŃSKI
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Prof. dr hab. Marek PAWLAK

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Prof. dr hab. Helena ŻUKOWSKA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Prof. dr hab. Marian ŻUKOWSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Dorota Mikulska

dr Marzena Wrona

mgr Małgorzata Frańczuk

 

TERMINY

Termin nadsyłania zgłoszeń z tytułem artykułu

30.09.2011

Termin nadsyłania pełnego tekstu artykułu

31.10.2011

Ostateczny termin dokonywania wpłat

31.10.2011

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Collegium Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
al. Racławickie 14,
22-950 Lublin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Konferencja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 roku  w Lublinie.

2. Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii.

3. Opłata za udział w konferencji wynosi 600 zł od osoby i obejmuje:

·  obiad w trakcie konferencji,

· poczęstunek w czasie przerw,

·  publikację referatu w monografii pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu.

 4. Opłata za publikację referatu bez udziału w konferencji wynosi 350 zł, a udział w konferencji bez publikacji 150 zł.

5. Wpłat prosimy dokonywać na konto konferencji:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE

20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 1 A

BGŻ S.A.: 89 2030 0045 1110 0000 0053 1130

z dopiskiem: „KONFERENCJA NUKOWA”

6. Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 600 745 187; + 48 661 703 953

oraz drogą elektroniczną pisząc na adres:

rachunkowosc@kul.pl

7. Zgłoszenia udziału należy dokonać na podany wyżej adres konferencji.

Autor: Marzena Wrona
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, godz. 15:19 - Helena Żukowska