Ks. dr Grzegorz Głąb. Urodzony 16 lipca 1975 roku w Kielcach. W latach 1994-2000 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W 2000 roku na podstawie pracy pt. Podobieństwa i różnice w mowach apostołów Piotra i Pawła w Dziejach Apostolskich napisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera uzyskał na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dyplom magistra teologii. W latach 2000-2002 pełnił posługę kapłańską w parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej.

 

W 2002 roku decyzją władzy kościelnej został skierowany na studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia magisterskie ukończył w roku 2007 na podstawie pracy pt. Świętość i spowiedź w twórczości Władysława Jana Grabskiego napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej. W latach 2007-2011 był doktorantem filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i uczestnikiem seminarium z literatury współczesnej, prowadzonym przez prof. dr hab. Mirosławę Ołdakowską-Kuflową. Studia doktoranckie ukończył obroną rozprawy doktorskiej pt. Motyw spowiedzi w prozie polskiej XX wieku, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. W latach 2009-2011 prowadził zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia z literatury polskiej po roku 1918. Od 1 października 2011 roku jest zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej KUL (pierwotnie w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu – od 1 marca 2018 roku w Katedrze Literatury Współczesnej). W latach 2005-2007 odbył specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej, a w latach 2014-2018 z zakresu teologii praktycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zakończone w obu przypadkach tytułami licencjata teologii.

 

Od 1 października 2011 roku jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchowym w Radomiu, będącym filią Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 10:55 - Magdalena Żmudziak