belka

W ramach wdrażania Ustawy 2.0 Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym wsparcie w zakresie pracy ze studentami zagranicznymi. To działanie podejmujemy w roku 2019 w ramach projektu WELCOME TO KUL i środków pozyskanych na ten cel z NAWA.

 

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej KUL w zakresie obsługi cudzoziemców-studentów zagranicznych poprzez organizację szkoleń z kompetencji kulturowych i komunikacyjno-językowych w procesie przyjmowania i kierowania sprawami cudzoziemców w środowisku akademickim (z elementami języka obcego - j. angielski specjalistycznego dla obsługi studenta). Wsparcie skierowane do 56 pracowników KUL mających największe potrzeby rozwoju kompetencji międzykulturowych, komunikacyjnych i językowych i bezpośredni kontakt ze studentem z zagranicy.

 

Projekt zakłada także rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją "w domu" poprzez zajęcia z kompetencji językowych - j. polskiego dla cudzoziemców - studentów na KUL oraz organizację dwóch konferencji z przedstawicielami zagranicznych środowisk zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Pierwsza konferencja na celu wypracowanie wysokiej jakości programów szkoleń kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej KUL oraz dla cudzoziemców; druga konferencja - podsumowująca przedstawi raport końcowy na potrzeby przyszłego wsparcia dla studentów i pracowników KUL.

 

O terminach poszczególnych działań projektowych będziemy informować na naszej stronie. Wszelkie informacje można także uzyskać w sekretariacie Szkoły.