Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Grzegorz SKROBOTOWICZ

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Grzegorz SKROBOTOWICZ | 2021-11-25

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wybór tej daty nie był przypadkowy i związany był z upamiętnieniem zamordowania przez dyktatora Rafaela Trujillo na Dominikanie trzech sióstr Mirabal w dniu 25 listopada 1960 r. W 1999 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ wprowadziło międzynarodowy charakter tego wydarzenia. Dodatkowo Unia Europejska także poparła tą inicjatywę[1]. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet powiązany jest z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka obchodzonym 10 grudnia, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. Powszechną praktyką stało się organizowanie w dniach pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, różnorakich akcji mających na celu podkreślanie praw kobiet jako nieodłącznej części praw człowieka.

Zjawisko przemocy wobec kobiet, niestety ciągle stanowi istotny fragment przestępczości. Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą jest kobieta, mogą być różne. Dokonywane są one głównie przez mężczyzn, chociaż przestępczość kobiet wobec kobiet, także jest odnotowywana w policyjnych statystykach. Przemoc zasadniczo przybiera postać fizyczną, w tym o charakterze seksualnym, oraz psychiczną i może polegać na: biciu, poniżaniu, przemocy psychicznej, gwałcie, w tym gwałcie małżeńskim, wykorzystywaniu seksualnym dziewczynek, stalkingu czy handlu ludźmi, włącznie z niewolnictwem.

Okres pandemii COVID-19 niestety nie sprzyja zmniejszaniu się liczby przypadków stosowania przemocy wobec kobiet. Raport UN Women[2], bazujący na danych pochodzących z 13 krajów, wskazuje, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają osobiście kobietę, która doznała jakiekolwiek formy przemocy. Równocześnie tylko 1 z 10 kobiet zadeklarowała, że zgłosi fakt przemocy organom ścigania. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji[3] w Polsce wskazują, że w 2020 r. liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą, wyniosła 85.575 osób, w tym 62.866 stanowiły pełnoletnie kobiety (ok. 73,5% całej populacji). 

Dane te wskazują, że walka ze zjawiskiem dopuszczania się jakichkolwiek form przemocy wobec kobiet powinna nieustannie stanowić przedmiot zainteresowania zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i polityków, mających realny i bezpośredni wpływ na kształtowanie się polityki karnej.

Przemoc wobec kobiet, popełniana niejednokrotnie w „zaciszu czterech ścian” często pozostaje nieuchwytna, ponieważ ofiary – kobiety, boją się zgłosić tego faktu na Policję lub do prokuratury. Powody takiej niechęci do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa są różne i mogą wynikać np. z uzależnienia finansowego od męża/konkubenta/partnera życiowego i powiązanej z tym obawy o dalsze życie zarówno kobiety jak i jej dzieci.

   

[1] https://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/miedzynarodowy-dzien-eliminacji-przemocy-wobec-kobiet (dostęp dnia 23.11.2021 r., godz. 20:00)

[2] https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/annual-report-2019-2020 (dostęp dnia 23.11.2021 r., godz.: 21:00).

[3] https://statystyka.policja.pl/ (dostęp dnia 23.11.2021 r., godz. 23:00).


Materiał opublikowany w:

Grzegorz Skrobotowicz
grzegorz.skrobotowicz@kul.pl