Ośrodek  Badań nad Literaturą Religijną istnieje w KUL od 1952r. Celem Ośrodka jest prowadzenie, popieranie i inicjowanie badań naukowych nad całokształtem związków pomiędzy literaturą a religią, publikowanie prac z tego zakresu, gromadzenie dokumentacji oraz działalność popularyzatorska i informacyjna.

Prowadząc badania nad zagadnieniem "Religijne tradycje literatury polskiej", do 1999 roku Ośrodek opracował i wydał 9 tomów studiów. Tworzą one podstawę do opracowania przyszłej historycznoliterackiej syntezy literatury religijnej w Polsce.

Ośrodek prowadzi ponadto dwie serie wydawnicze: serię monograficznych prac naukowych, tzw. "Serię z witrażem""Bibliotekę Utworów Religijnych", zawierającą komentowane wydania najlepszych osiągnięć polskiej literatury religijnej (C. Norwid, K. Iłłakowiczówna, poezja religijna dwudziestolecia międzywojennego, opowiadania biblijne) a także patronuje wielotomowej edycji staropolskiego dramatu religijnego. Dużą wagę Ośrodek przywiązuje do programu stworzenia podstawowego warsztatu bibliograficznego do badań nad relacją religia-literatura, czemu służy publikowany sukcesywnie rocznik bibliograficzny "Religia a Literatura", który objął okres 1966-1987 oraz rok 1996. Ośrodek opracowuje także bibliografię zawartości czasopism religijnych XX wieku. poświęconą motywom, tematom, zagadnieniom i pisarzom religijnym (liczącą dotychczas  32 pozycje) oraz

Prowadzona równolegle rejestracja motywów religijnych gromadzi materiał do rozpoczętego w 1999 roku "Słownika motywów religijnych w literaturze polskiej". Ośrodek prowadzi również badania nad polskimi czasopismami katolickimi o profilu społeczno-kulturalnym oraz opracowuje antologię dwudziestowiecznej francuskiej krytyki literackiej wyrastającej z chrześcijańskiego systemu wartości.

Od 1979 roku Osrodek organizuje ogólnopolskie sesje naukowe pod ogólną nazwą "Sacrum w literaturze" oraz odczyty o lokalnym zasięgu. Utrzymuje także stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, stymulując ich zainteresowanie tą problematyką.Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016, godz. 12:00 - Agnieszka Bielak