Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną istnieje w KUL od 1952r. Jego celem jest prowadzenie, popieranie i inicjowanie badań naukowych nad całokształtem związków pomiędzy literaturą a religią, publikowanie prac z tego zakresu oraz gromadzenie dokumentacji.
Prowadząc badania nad zagadnieniem "Religijne tradycje literatury polskiej", do 1999 roku opracowano i wydano 9 tomów studiów. Tworzą one podstawę przyszłej historycznoliterackiej syntezy literatury religijnej w Polsce.
Óśrodek prowadzi ponadto dwie serie wydawnicze: serię monograficznych prac naukowych, tzw. "Serię z witrażem" oraz "Bibliotekę Utworów Religijnych", zawierającą komentowane wydania najlepszych osiągnięć polskiej literatury religijnej (C. Norwid, K. Iłłakowiczówna, poezja religijna dwudziestolecia międzywojennego, opowiadania biblijne), a także patronuje wielotomowej edycji staropolskiego dramatu religijnego. Dużą wagę przywiązujemy do programu stworzenia podstawowego warsztatu bibliograficznego do badań nad relacją religia-literatura, czemu służy publikowany sukcesywnie rocznik bibliograficzny "Religia a literatura" oraz bibliografie wybranych pism katolickich XX wieku.

Od 1979 roku Ośrodek organizuje ogólnopolskie sesje naukowe pod ogólną nazwą "Sacrum w literaturze", utrzymuje także stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016, godz. 12:01 - Agnieszka Bielak