Specjalistyczne kształcenie teologiczne II cyklu jest realizowane na Wydziale Teologii w Teologicznym Studium Licencjackim. Studia licencjackie kończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów, jest przedstawienie pisemnej dysertacji o charakterze specjalistycznym, czyli dysertacji odnoszącej się do wiedzy w zakresie szczegółowej dyscypliny teologicznej. Uczestnicy Teologicznego Studium Licencjackiego mają możliwość zwrócenia się do Dziekana Wydziału Teologii o ocenę, czy praca przygotowana na zakończenie studiów teologicznych I cyklu (magisterskich), spełnia kryteria dysertacji specjalistycznej (licencjackiej).

 

Odpowiedzialny za organizację i kształcenie w Teologicznym Studium Licencjackim jest prodziekan ds. kształcenia Wydziału Teologii.

 

Uczestnicy Teologicznego Studium Licencjackiego mogą realizować kształcenie w następujących specjalizacjach (dyscyplinach kościelnych):

 1. Nauki biblijne
  (warunkiem rekrutacji jest ukończenie rocznego Kursu propedeutycznego w zakresie języków biblijnych)
 2. Historia Kościoła i patrologia
  (zgodnie z deklaracją złożoną przez uczestnika na początku kształcenia kościelny tytuł licencjata może być nadany w zakresie historii Kościoła lub patrologii)
 3. Teologia dogmatyczna
 4. Teologia fundamentalna
 5. Teologia moralna
 6. Ekumenizm
 7. Teologia duchowości
 8. Teologia praktyczna
 9. Katechetyka
 10. Duszpasterstwo rodzin
 11. Liturgika i homiletyki
  (zgodnie z deklaracją złożoną przez uczestnika na początku kształcenia kościelny tytuł licencjata może być nadany w zakresie liturgiki lub homiletyki)

Kandydaci do Teologicznego Studium Licencjackiego mogą jednocześnie ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL.

 

więcej...

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021, godz. 11:36 - Ewa Zięba