2017

- Fenomen paryskiej „Kultury”. Okrągły stół z udziałem przyjaciół i współpracowników pisma w ramach konferencji: 70-lecie wydania pierwszego numeru „Kultury”, Lublin 14-15 IX 2017, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura (Paryż), Instytut Książki (Warszawa), Wydział Politologii UMCS (Lublin), Muzeum Lubelskie w Lublinie.

 

Wypowiedzi red. Bogumiły Berdychowskiej, prof. Rafała Habielskiego, prof. Marka Kornata, prof. Iwony Hofman, dra hab. Zdzisława Kudelskiego i kpt. ż. w. Józefa Gawłowicza.

 

- Herling-Grudzinski in Italli - Alcuni commenti dal lettore polacco [Herling-Grudziński w Italii. Kilka uwag polskiego czytelnika] – referat wygłoszony na kolokwium "Gustaw Herling - Scrittore polacco sotto il Vesuvio" ["Gustaw Herling - polski pisarz pod Wezuwiuszem"].  Neapol 26 IX 2017, Associazione Gustaw Herling un mondo a parte. Centro Studi.

 

- Zofia Hertz - z Armii gen. Andersa do "Kultury" paryskiej – referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Wybitne postaci kobiece XX-wiecznego wychodźstwa, Białystok 23-24 X 2017, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

 

- Rola Józefa Czapskiego w kręgu "Kultury" paryskiej – referat wygłoszony na konferencji krajowej: Powrót Czapskiego, Kraków 17-18 X 2017, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

- Zaduszki emigracyjne. 70-ta rocznica powstania "Kultury" paryskiej. Konferencja naukowa, Lublin 29 XI 2017, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Uczestnicy: pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Sławomir Nowinowski), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (prof. Iwona Hofman, prof. Andrzej Niewiadomski), Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (dr Małgorzata Choma-Jusińska) oraz pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: prof. Mirosław Filipowicz, prof. Zdzisław Kudelski, prof. Maciej Nowak, dr Paweł Panas, prof. Alfred Wierzbicki, prof. Rafał Wnuk oraz Jędrzej Piekara.

 

Z. Kudelski – zorganizowanie konferencji, wprowadzenie.

W ramach konferencji dwa panele dyskusyjne:

- Jerzy Giedroyc i współpracownicy – zasługi, dorobek, pomyłki. Prowadzenie panelu historyków. Uczestnicy:  Mirosław Filipowicz (KUL, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej), Sławomir Nowinowski (UŁ), Rafał Wnuk (KUL)  - Jerzy Giedroyc i spór o polskość. Dyskusja panelowa. Uczestnicy:- Iwona Hofman (UMCS), ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Maciej Nowak (KUL), Zdzisław Kudelski (KUL)

2016

- Dorobek literacki Instytutu Literackiego w Paryżu – panel dyskusyjny, uczestnicy: Beata Dorosz, Zdzisław Kudelski, Kazimierz Orłoś, Leszek Szaruga, Konrad Tatarowski (moderator) w ramach konferencji: Debata o "Kulturze". Spotkania i reminiscencje w 70. rocznice powstania Instytutu Literackiego, Rzym-Paryż-Łódź,  Fundacja Kultury Paryskiej; Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytet Łódzki,  10-13 X 2016 r.

 

- Spotkanie edytorów. Konferencja zespołu opracowującego "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Udział w dyskusji panelowej, Instytut Badań Literackich - Pracownia Poetyki Historycznej, Warszawa 17 VI 2016 r.

2015

- Jałta w tekstach kultury - wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej „Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć”, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 19-20 II 2015.

 

- Emigracja – drugi obieg – Orwell – referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej „‘1984’. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u”, Białystok 23-24 IV 2015 r., Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL oraz Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej (Uniwersytet w Białymstoku); Zakład Historii Społecznej XX w. oraz Zakład Literatury Współczesnej (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej).

 

- Debata "Czas wolności i nadziei. Miłosz i Wałęsa - KUL '81" - prowadzenie i głosy w dyskusji. Debata była częścią projektu: "Miłosz i Wałęsa – dwóch noblistów na KUL-u", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 24 IX 2015.

 

- Gustaw Herling-Grudziński et Jerzy Giedroyc, leur histoire commune - referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej: Gustaw Herling-Grudziński, témoin de son époqe, Paryż 13-14 XI 2015 r., Société Historique et Littéraire Polonaise, Institut national des langues et civilisations orientales, Association Institut Littéraire « Kultura », sous le haut patronage de l’Ambassade de la République de Pologne.

 

- Edytorstwo od-nowa? Metodologia i konteksty edytorstwa literatury poromantycznej. Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej z udziałem uczestników z ośrodków uniwersyteckich z Gdańska, Torunia, Lublina i Warszawy.

Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 11 XII 2015 r.

2014

- La collaborazione di Gustaw Herling-Grudziński con Jerzy Giedroyc e "Kultura" (Sullo Sfondo Italiano) – referat wygłoszony na sesji naukowej: Dall' "Europa Illegale" all Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L'Uomo, lo scrittore, l'opera. Atti del convegno, Roma-Napoli  30.11-3.12. 2014, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma; Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza Universita di Roma; Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli; Universita degli studi Sour Orsola Benincasa, Napoli.

2013

- Józef Czapski jako szef Wydziału Kultury i Prasy w 2. Korpusie, referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowej:  Józef Czapski. W 20. rocznicę śmierci, Wrocław 26-27 III 2013 r., Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

- Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling Grudziński e gli anni italiani della rivista “Kultura” [Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński i włoskie początki “Kultury”], referat wygłoszony na sesji międzynarodowej: Ricordare il 2 Corpo Polacco In Italia (1943-1946). Inter arma non silent musae [Pamięć 2. Korpusu Polskiego we Włoszech (1943-1946). Inter arma non silent musae], Rzym, 23 - 24 IV 2013, Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Fundacja Rzymska Margrabiny Umiastowskiej.

2012

- Czapski w armii gen. Andersa, referat wygłoszony na sesji Zaduszki emigracyjne. Pamięci prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lublin 29 XI 2012 r., Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedra Komparatystyki Artystycznej Instytutu Historii Sztuki, KUL.

 

Z. Kudelski – współorganizator sesji oraz wprowadzenie; całość – 9 referentów z Uniwersytetu w Białymstoku, z UMCS-u i KUL-u; wieczór wspomnień o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak – 7 wypowiedzi  autorów z Kielc, Krakowa i Lublina.

2011

- Powrót Miłosza do kraju, wprowadzenie do panelu dyskusyjnego: Miłosz w Lublinie w ramach sesji: Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne, konferencja naukowa z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza oraz 30-lecia nadania poecie tytułu doktora honoris causa KUL, Lublin 24-25 XI 2011 r., Teatr NN-Ośrodek „Brama Grodzka”, Instytut Filologii Polskiej KUL.

2010

- Jerzy Giedroyc. (W 10. Rocznicę śmierci redaktora paryskiej „Kultury”), Stowarzyszenie Parcowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa 13 IX 2010 r.

 

Podczas sesji głos zabrali: Rafał Habielski, Tomasz Jastrun, Jerzy Pomianowski i  Z. Kudelski.

 

- Korespondencja Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – rekonesans,  referat wygłoszony na sesji Zaduszki emigracyjne, Lublin 18 XI 2010 r., Katedra Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

Z. Kudelski – zorganizowanie sesji oraz wprowadzenie; całość - 9 referentów z IPN-u, UMCS-u i KUL-u.

2009

- Pisarze w kręgu „Kultury” paryskiej. Wykład towarzyszący wystawie poświęconej Andrzejowi Bobkowskiemu – „Chuligan wolności”, Jelenia Góra 9 II 2009, Książnica Karkonoska.

 

­- Prezentacja I tomu wydania krytycznego Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z udziałem Włodzimierza Boleckiego (red. naczelny) oraz współredaktorów tomu:  Justyny Chłap-Nowakowej, Zdzisława Kudelskiego, Macieja Urbanowskiego i Mirosława Wójcika. Prezentację wzbogaciła rozmowa Józefa Opalskiego z córką pisarza Martą Herling,  Kraków 14 V 2009, Wydawnictwo Literackie.

2007

- Ślady pamięci. O wypowiedziach autobiograficznych Józefa Czapskiego. Wypowiedź na sesji Literatura:  dokument osobisty, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL oraz Katedrę Teorii Literatury KUL, Lublin 20 XI 2007.

 

- Władze PRL wobec emigrantów, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 15-17 V 2007, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku.

2006

- O Jerzym Giedroyciu.  Wystąpienie towarzyszące otwarciu wystawy: Jerzy Giedroyc. W 100. Rocznicę urodzin, wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin 10 V 2006, Galeria Zielona WBP.

 

[Z. Kudelski- konsultacja merytoryczna]

 

- Jerzy GiedroycGustaw Herling-Grudziński, referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX, Warszawa 25-2 IX 2006, Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Literatury Polskiej, Studium Europy Wschodniej.

 

- Literatura emigracyjna w szkole, Lublin 5-6 grudnia 2006 r.,  Katedra Literatury Współczesnej oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

[Współorganizowanie sesji  oraz referat: Fascynujące osobowości].

2004

- Wiek XX i temat pamięci (wspomnienia i oceny) w twórczości Herlinga-Grudzińskiego – zrozumiane czy zapomniane przesłanie – wystąpienie w ramach Dni Papieskich „Pamięć i czas”, Poznań 5-10 X 2004 r. zorganizowanych przez Wydział Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Kurię Metropolitalną w Poznaniu.

 

- „Emigracja to wysoka godność moralna i polityczna”, referat wygłoszony na konferencji naukowej Pisarz na emigracji. Mitologie – style – strategie przetrwania, Warszawa 16-18 XI 2004, Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.

 

- Blaski i nędze wygnania. O literaturze emigracyjnej, Nowy Sącz, 17 XII 2004, Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

2003

- Ilustrowana biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wykład w ramach cyklu spotkań zorganizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli "Arka", Lublin 20 I 2003, Centrum Kultury.

 

- Les motifs juifs dans l’œuvre de Herling-Grudziński. Referat wygłoszony na sesji: Autour de la vie et de l’œuvre de Gustaw Herling-Grudziński. Colloque international, Paryż 16-17 V 2003, Le Centre de Civilization Polonaise de l’Université de Paris-Sorbonne,  Département d’Études Polonaises.

2002

- Polski Londyn, wykład w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizowanych przez  Romanę Kowalczykową, Lublin 21 III 2002, Biblioteka im. H. Łopacińskiego.

 

- Tymon Terlecki a uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie A.D. 1947.  Referat wygłoszony na sesji: Tymon Terlecki - etos emigranta, Toruń 9-10 V 2002, Pracownia Badań Emigracji, Instytut Filologii Polskiej UMK.

 

- Italia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wykład w ramach cyklu: Korespondencja sztuk, wg projektu Zbigniewa Barana, Nowy Targ 17 X 2002, Miejski Ośrodek Kultury i Fundacja Batorego.

 

- Głos w obronie wolności słowa czy "niepotrzebne ćwiczenie stylistyczne".  Wokół uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z 1956 r. Referat wygłoszony na sesji:  Życie literackie emigracji niepodległościowej po roku 1939", Toruń 8-9 XI 2002, Pracownia Badań Emigracji, Instytut Filologii Polskiej UMK.

2001

- Powroty emigrantów po 1990 roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, 2 II 2001 r.

 

- Andrzej Ciołkosz (1929-1952). Szkic do portretu. Referat wygłoszony na sesji "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej II", Pracownia Badań Emigracji, UMK Toruń, 8-9 XI 2001 r.

2000

- Prezentacja Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939 z udziałem m.in. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC, prof. Wojciecha Roszkowskiego, prof. Krzysztofa Dybciaka, Warszawa 25 V 2000, Wspólnota Polska.

 

[Z. Kudelski - głos referujący zawartość książki].

 

- Lubelski Kongres Kultury Polskiej. Kultura literacka - spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego, 14 XI 2000, KUL [W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa [przewodnicząca], red. Waldemar Michalski, dr Małgorzata Łukaszuk-Piekara, dr Arkadiusz Bagłajewski i Z. Kudelski].

1999

- Kilka uwag o recepcji twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, referat odczytany podczas sesji "Osiemdziesięciolecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, 18-19 V 1999.

 

- Prezentacja książek wydanych przez wyd. "Czytelnik" na 80. urodziny Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z udziałem Włodzimierza Boleckiego i Z. Kudelskiego, Warszawa 21 V 1999.

 

- O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, referat wygłoszony na sesji "Problematyka cierpienia w polskim piśmiennictwie w kontekście dzieła Jana Pawła II", Katedra Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej WSRP w Siedlcach, 31-2 VI 1999.

1997

- Pielgrzym czy bluźnierca? O Herlingu-Grudzińskim, referat odczytany na sesji "Pisarze i myśliciele polscy XX w. wobec religii", zorganizowanej przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL, Lublin 28-30 X 1997.

1994

- Zorganizowanie sesji [razem z Teatrem NN w Lublinie] "Spotkania z paryską »Kulturą«", Lublin, 10-13 V 1994 - odpowiedzialność za kształt merytoryczny sesji [W sesji udział wzięli: Czesław Bielecki, Włodzimierz Bolecki, Andrzej Drawicz, ks. Roman Dzwonkowski, Andrzej Friszke, Gustaw Herling-Grudziński, Rafał Habielski, Jerzy Jarzębski, Jan A. Kłoczowski OP, Jerzy Kłoczowski, Krzysztof Kopczyński, Andrzej St. Kowalczyk, Bohdan Osadczuk, Antoni Pospieszalski, Leszek Szaruga].

1991

- Narracja w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - referat odczytany na sesji "Gustaw Herling-Grudziński, pisarz i dzieło, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Kielcach, 25-27 IX 1991.

1990

- Między wyrzeczeniem a wieloznacznością. O "Wieży"  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - referat wygłoszony na sesji "Gustaw Herling-Grudziński - tradycja i współczesność kultury europejskiej", zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza i Instytut Filologii Polskiej UAM, Poznań 22-24 XI 1990.

1988

- Czy pisarska porażka? (O "Dzienniku pisanym nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) - referat wygłoszony na sesji "Pół wieku twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" zorganizowanej przez Koło Polonistów KUL, Lublin 11-12 IV 1988.

1986

- Suchedniów i  Neapol. O "pielgrzymowaniu" Herlinga-Grudzińskiego - referat wygłoszony na XXII Konferencji Teoretycznoliterackiej "Literatura a wyobcowanie", zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Zamość 22-27 IX 1986.

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2019, godz. 16:34 - Magdalena Żmudziak