Koło Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zakład Literatury Staropolskiej UMCS

Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję 

 

Literatura, historia i sztuka epok wczesnonowożytnych

Lublin, 3 - 4 czerwca 2013 roku

 

PROGRAM [PDF]

 

3 czerwca – Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego KUL

 

9.00 - 9.30 – Uroczyste rozpoczęcie obrad i powitanie uczestników

 

9.30 – 10.30

 • Ewa Bukowska (KUL) - „Katechizm nieświeski” Szymona Budnego w świadomości i kulturze polskiej
 • Robert Stępień (UMCS) - Kultura rękopiśmienna benedyktynów sieciechowskich w epoce nowożytnej 
 • Katarzyna Płaszczyńska-Herman (UJ) - Druk z proweniencją Mikołaja Sępa Szarzyńskiego odnaleziony w krakowskiej bibliotece oo. dominikanów

 

10. 30 – 10.45 - Przerwa kawowa

 

10.45 – 11.45

 • Marzena Golan (KUL) - Jacquesa rozprawa z legendą św. Marii Magdaleny
 • Dorota Jara (UP) - Wizerunek nie-katolika w pismach polemicznych Piotra Skargi 
 • Agnieszka Pyczek (KUL) - I ty możesz zostać heretykiem. Krótka historia pojęć herezji i heretyka

 

11.45 – 12.15 -  Dyskusja

 

12.15 – 13.45 - Przerwa obiadowa

 

13.45 – 14.45

 • Piotr Dawid Kołpak (UJ) - Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w przestrzeni sakralnej katedry wawelskiej w epoce ostatnich Jagiellonów 
 • Ks.  Arkadiusz Gontarek (UKSW) - „Sekretu Spowiedzi świętej stróżu nieprzełamany” – św. Jan Nepomucen jako patron spowiedników i spowiedzi w świetle wybranych przykładów polskiej sztuki i literatury religijnej XVII-XVIII wieku 
 • Karolina Mroziewicz (UW) - “Ungaria velut Sanctuarium est Ecclesiae Catholicae”. Historia Węgier w siedemnastowiecznych kompendiach świętych

 

14.45 – 15.00 - Przerwa kawowa

 

15.00 – 16.00

 • Anna Albienger (KUL) - Erazmowa koncepcja języka na przykładzie „Ksiąg, które zową język”Rekonesans
 • Aleksander Sroczyński (UW) -  Ambiwalencja sztuki i retoryki u Stanisława Orzechowskiego
 • Jacek Drozd (UMCS) - „Hipnotyczna moc słowa i zaklinanie rzeczywistości?”. Ugody Rzeczypospolitej z Kozakami od końca XVI wieku do końca XVII wieku, jako przykład nowożytnej retoryki politycznej

16.00 – 16.15 - Przerwa kawowa

 

16.15 – 17.15

 • Izabela Przepałkowska (UKSW) - Anioł gniewu Bożego w literaturze i sztukach plastycznych – wybrane przykłady rodzimego obrazowania idei w XVII i XVIII 
 • Monika Pasek (UP) - „Rozmowa albo lament Duszy i Ciała potępionych” Walentego Bartoszewskiego jako świadectwo trwałości tej tradycji gatunkowo-tematycznej w XVII wieku
 • Anna Bartko (KUL) - Staropolska pobożność maryjna wyrażana w aktach koronacji cudownych obrazów i figur Najświętszej Maryi Panny

17.15 – 18.00 - Dyskusja

 

18.00 – Zakończenie obrad

 

  

4 czerwca – Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

 

8.00 – 8.30 – Rozpoczęcie obrad

 

8.30 – 10.00

 • Marcin Kowalski (UMCS) - Pomocnicy plebana czyli słów kilka o statusie materialnym wikarych diecezji przemyskiej na podstawie zapisków wizytacyjnych z połowy XVIII wieku
 • Anna Penkała (UP) - O czym marzy kobieta? Ormiańskie umowy przedślubne w XVIII wieku Anna Jungiewicz (UJ) -Obdarowywanie z ambony. O kolędowych kazaniach i oracjach pogrzebowych na przełomie XVI i XVII wieku
 • Elżbieta Albingier (KUL) - Historia o srogim prześladowaniu Kościoła Bożego Cypriana Bazylika – szesnastowieczne martyrologium protestanckie

10.00 – 10.15 - Przerwa kawowa

10.15 – 11.15

 • Ewa Kurak (UJ) - Wizja dziejów państwa polskiego w twórczości Bartosza Paprockiego 
 • Anna Dominik (UJ)  - Od ,,śmiech budzących barbarów” po ,,narzędzie gniewu Bożego” – ewolucja antymoskiewskich stereotypów żywionych przez polską szlachtę w świetle jej listów i pamiętników
 • Rafał Pawłowski (UMCS) - Kultura literacka Jana Sobieskiego w świetle jego listów – Sobieski jako czytelnik Biblii

 

11.15 – 11.30 - Przerwa kawowa

 

11.30 – 12.50

 • Justyna Kowalik (KUL) – Senatulus” Erazma z Rotterdamu i jego staropolskie potomstwo
 • Tomasz Lawenda (UMCS) – Idee mesjańskie w renesansowych i barokowych tragediach o biblijnym Jeftem (Sdz. 11, 30 - 40) 
 • Weronika Witosław (KUL) - „Gry w rozbieranie” - o asocjacjach stroju i nagości w polskiej poezji barokowej
 • Paweł Ciechan (UMCS) - „Satyr prosty ad instar »Satyra« Kochanowskiego” Stanisława Samuela Szemiota wobec twórczości mistrza z Czarnolasu i tradycji poematu satyrowego w literaturze XVII wieku

 

 

12.50 – 13.30 - Dyskusja

 

13.30 – Zakończenie obrad

 

13.40 – 14. 15 - Przerwa obiadowa

 

Wycieczka Lubelskimi śladami Jana Kochanowskiego – oprowadza Tomasz Lawenda

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 09:40 - Wiesław Pawlak