Rocznik 2019

 

Prace licencjackie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Zagrożenia związane ze stosowaniem amalgamatów

i materiałów kompozytowych w stomatologii

 

 

Środki konserwujące w żywności oraz w kosmetologii

 

 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne - metody oceny

bezpieczeństwa

 

 

Linie komórkowe jako narzędzie do oceny toksyczności

 in vitro

 

 

Badania apoptozy, autofagii i nekroptozy w chorobach

 neurodegeneracyjnych i nowotworowych

 

 

Toksyczność związków fosforoorganicznych

 

 

Czynniki wpływające na farmakokinetykę leków

 

 

Analiza toksykologiczna działania antybiotyków β-laktamowych

 

 

Bezpieczeństwo stosowania leków steroidowych

 

 

Zastosowanie współczesnych metod biologicznych w medycynie sądowej

 

 

Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie militarne

 

 

Rocznik 2018

 

Prace magisterskie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Ocena parametrów komórkowych oraz humoralnych po ekspozycji na nodularynę

 

Ocena potencjału cytotoksycznego permetryny

 

 

Cytotoksyczne działanie preparatu pestycydowego Roundup

 

 

Test Ames'a w wersji mikropłytkowej jako narzędzie

do oceny mutagenności surowców kosmetycznych

 

 

Wykorzystanie metod alternatywnych do oceny

bezpieczeństwa surowców kosmetycznych

 

 

Ocena potencjalnego działania genotoksycznego

surowca kosmetycznego z wykorzystaniem testu

mikrojądrowego

 

 

Oznaczanie poziomu cytokin po ekspozycji komórek

odpornościowych na wybrane cyjanotoksyny

 

 

Rocznik 2017

 

Prace magisterskie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Ocena oddziaływania cytotoksycznego deltametryny na komórki Caco-2

 

 

Analiza potencjału cytotoksycznego aminokwasu BMAA (β-N-metyloamino-L-alaniny)

 

 

Wpływ niebiałkowego aminokwasu BMAA (β-N-metyloamino-L-alaniny) na komórki odpornościowe ryb

 

Ocena potencjału toksycznego glifosatu

 

 

Test Amesa w wersji mikropłytkowej jako narzędzie

do oceny genotoksyczności

 

 

Wyznaczanie cytotoksyczności wybranych cyjanotoksyn

z wykorzystaniem linii komórkowej Caco-2

 

 

 

Rocznik 2016

 

Prace magisterskie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Badanie aktywności cytotoksycznej ekstraktu roślinnego uzyskanego z rudbekia naga (Rudbeckialacinata L.) na linię komórkową raka okrężnicy Caco-2

 

 

Ocena wpływu ekstraktu roślinnego uzyskanego z lnu

zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) na komórki Caco-2

 

 

Potencjalne zastosowanie izoprynozyny jako immunostymulatora w profilaktyce chorób ryb

 

 

Wpływ anatoksyny-a na parametry biochemiczne krwi karpia (Cyprinus carpio L.)

 

 

Immunotoksyczne oddziaływania wybranych cyjanotoksyn na leukocyty karpia (Cyprinus carpio L.)

 

 

Ocena cytotoksyczności nodularyny na komórki odpornościowe ryb

 

 

Prace licencjackie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Neurotoksyczność substancji uzależniających

 

 

Ocena działania cytotoksycznego leków

 

 

Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne - zastosowanie w diagnostyce medycznej

 

 

Znaczenie autofagii w homeostazie komórki

 

 

Zastosowanie modeli komórkowych w badaniach toksykologicznych

 

 

Metody oceny stresu oksydacyjnego w komórce

 

 

Wykorzystanie zjawiska apoptozy w terapiach przeciwnowotworowych

 

 

Komórki macierzyste - wykorzystywanie w terapii

i diagnostyce medycznej

 

 

Geny reporterowe w ocenie cytotoksyczności

 

 

Metody oceny toksyczności nanomateriałów

 

 

Rocznik 2015

 

Prace licencjackie

 

 

 

Tytuł pracy

 

 

Detekcja apoptozy i nekrozy

 

 

Immunocytochemiczne metody detekcji zaburzeń funkcji komórki

 

 

Metody analizy materiału biologicznego z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych

 

 

Możliwości wykorzystania testu kometowego w ocenie stanu komórki

 

 

Testy in vitro stosowane do oceny aktywności substancji biologicznie czynnych

 

 

Wykorzystanie genetycznie modyfikowanych bakterii do oceny genotoksyczności

 

 

 

 

 

 

Rocznik 2014

 

Prace magisterskie

 

 

Tytuł pracy

 

 

Cyjanobakterie produkujące hepatotoksyczną mikrocystynę LR w Zalewie Zemborzyckim (2013)

 

 

Cyjanobakterie w Zalewie Zemborzyckim produkujące neurotoksyczną anatoksynę a (2013)

 

 

Produkcja fitochelatyn w komórkach Chlorella vulgaris pod wpływem kadmu

 

 

Produkcja fitochelatyn w komórkach Eustigmatos sp. pod wpływem kadmu

 

 

 

Prace licencjackie

 

Tytuł pracy

 

Biogaz jako niekonwencjonalne źródło energii

 

 

Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży

 

 

Biotechnologiczne zastosowanie grzybów pleśniowych

 

 

Cyjanotoksyny w polskich zbiornikach wodnych

 

 

Masowe występowanie sinic produkujących hepatotoksyny w Zalewie Zemborzyckim (2011/2012)

 


Substancje biologicznie czynne wytwarzane przez grzyby

 


Technologia produkcji miodów pitnych w spółdzielni Apis w Lublinie

 

 

Technologia produkcji piwa w browarze Jagiełło (Chełm Lubelski)

 


Technologia produkcji Sherry

 

 

Zagrożenia toksykologiczne w oceanach

 

 

 

 

 

Rocznik 2013

 

Prace licencjackie

Tytuł pracy

 

 

Diagnostyka dysfunkcji układu immunologicznego

 

 

 

 

Metody terapii chorób autoimmunizacyjnych

 

 

 

 

Rola i znaczenie białek regulujących w odpowiedzi immunologicznej

 

 

 

 

Wykorzystanie interferonu w lecznictwie

 

 

 

 

Wykorzystanie metod fluorescencyjnych w immunodiagnostyce

 

 

 

 

Wykorzystanie metod immunologicznych w hematologii

 

 

 

 

Zastosowanie przeciwciał dwuspecyficznych w diagnostyce i terapii chorób

 

 


 

Znaczenie i zastosowanie naturalnych immunostymulatorów egzogennych

 

 

 

 

 

Rocznik 2012

 

Prace magisterskie

 

Tytuł pracy

 

Analiza porównawcza efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu

 

 

Rozwój sinic produkujących mikrocystyny w Zalewie Zemborzyckim w 2011 roku

 

 

Biologiczna ocena toksyczności zakwitu sinicowego pochodzącego z Zalewu Zemborzyckiego

 

 

Prace licencjackie

 

 

Tytuł pracy

 

Wykorzystanie metod immunoenzymatycznych w diagnostyce medycznej

 

 

Zastosowanie szczepionek w terapii nowotworów

 

 

Metody immunologiczne w diagnostyce niedoborów odpornościowych

 

 

Modulacja nieswoistej i swoistej immunologicznej odpowiedzi przeciwnowotworowej

 

 

Szczepionki DNA w zwalczaniu zakażeń wirusowych i bakteryjnych

 

 

Immunizacja DNA w zwalczaniu alergii

 

 

Rocznik 2011

 

Prace magisterskie

 

Tytuł pracy

 

Różnice wynikające ze skażenia środowiska substancjami zakłócającymi działanie układu hormonalnego

 

 

Rola parietiny w detoksykacji kadmu u porostu Xanthoria parietina

 

 

Ocena toksyczności preparatów pestycydowych przy użyciu wybranych biotestów

 

 

Analiza funkcjonowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim w latach 2007-2009

 

 

Rozwój sinic, potencjalnych producentów anatoksyn a, w kąpielisku Marina Zalewu Zemborzyckiego w 2010r.

 

 

 

Rocznik 2010

 

Prace magisterskie

Tytuł pracy
Zastosowanie wybranych biotestów do oceny jakości wód Czerniejówki w roku 2009
Ekotoksykologiczna ocena jakości wód Czechówki w roku 2009
Porównawcza analiza występowania toksycznych gatunków sinic w Zalewie Zemborzyckim (2007 i 2009)

 

 

 Prace licencjackie

Tytuł pracy
Stan wód powierzchniowych na terenie Lubelszczyzny w latach 2007- 2008
Analiza efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu w 2009 roku
Skutki eutrofizacji Zalewu Zemborzyckiego w 2007 roku

 

 Rocznik 2009

 

Prace magisterskie

Tytuł pracy
Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności zakwitu sinic obserwowanego w roku 2007 w zbiorniku hodowlanym Kunów k. Lublina
Dynamika występowania sinic w jeziorze Krzczeń w sezonie letnim 2008 roku na tle warunków środowiskowych
Ocena poziomu ceruloplazminy oraz lizozymu w surowicy karpia (Cyprinus carpio L.) jako biomarkery skażenia środowiska
Ocena immunotoksycznego działania wybranych antybiotyków na parametry odporności nieswoistej królika (Oryctolagus curiculus)

Ocena toksyczności sinicowego zakwitu wód pobranego z Zalewu Kraśnickiego w 2008 roku

 

 Rocznik 2008

Tytuł pracy

 

Ocena toksycznego oddziaływania diuronu na funkcje komórek odpornościowych karpia (Cyprinus carpio L.)

 

 

Zastosowanie biotestów Daphtoxkit F TMPulex i Protoxkit FTM w ocenie toksyczności zakwitów sinicowych wód Zalewu Zemborzyckiego

 

 

Wykorzystanie biotestów do oceny toksyczności zanieczyszczeń środowiska

 

 

Ocena ekotoksycznego oddziaływania oksytetracykliny za pomocą baterii biotestów

 

 

Immunotoksyczne oddziaływanie siarczanu miedzi na układ odpornościowy ryb

 

 

Analiza efektywności oczyszczania ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Rzeszowie (2005-2007)

 

 

Analiza funkcjonowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie w latach 2006-2007

 

 

Dynamika występowania wybranych gatunków sinic, potencjalnych producentów anatoksyny-a, w Zalewie Zemborzyckim w sezonie letnim 2007 roku na tle warunków środowiskowych

 

 

 Rocznik 2007

Tytuł pracy

 

Dynamika występowania sinic- potencjalnych producentów anatoksyny-a, w jeziorze Krzczeń w 2006 roku na tle warunków środowiska

 

 

Badania porównawcze nad wpływem chloropiryfosu na komórki immunokompetentne karpia i królika

 

 

Ocena toksycznego oddziaływania związków z grupy pyretroidów na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej karpia (Cyprinus carpio L.)

 

 

Ocena immunotoksycznego oddziaływania pestycydów

 

 

Ocena oddziaływania glifosatu na mechanizmy odpowiedzi komórkowej pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

 

 

Dynamika występowania w Zalewie Zemborzyckim gatunków sinic i produkcja anatoksyny-a w 2006 roku na tle warunków środowiskowych

 

 

Rocznik 2006

Tytuł pracy

 

Dynamika rozwoju potencjalnie toksycznych sinic w Zalewie Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2005 roku

 

 

Różnice w odporności na Zn, Pb i Cu u porostów pochodzących ze środowiska o różnym stopniu skażenia metalami

 

 

Analiza funkcjonowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli w latach 2003-2005

 

 

Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu w latach 2003-2005

 

 

Rocznik 2005

Tytuł pracy

 

Wpływ enrofloksacyny na wybrane funkcje komórek odpornościowych pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) – badania in vitro

 

 

 

Badania porównawcze nad wpływem nikotynianu norfloksacyny na komórki immunokompetentne zwierząt zmienno- i stałocieplnych

 

 

Produkcja fitochelatyn w odpowiedzi na cynk u porostów pochodzących ze środowisk o różnym stopniu skażenia metalami

 

 

Wpływ preparatu roundup na komórki  układu odpornościowego ryb

 

 

Wpływ związków bispirydylowych na wybrane funkcje komórek układu immunologicznego królika

 

 

Indukcja syntezy fitochelatyn przez ołów u porostów pochodzących ze środowisk o różnym stopniu skażenia metalami

 

 

Rocznik 2004

Tytuł pracy

 

Wpływ pefloksacyny na wybrane parametry układu odpornościowego ryb

 

 

Badania porównawcze in vitro nad wpływem cyprofloksacyny i pefloksacyny na aktywność limfocytów izolowanych od zwierząt stałocieplnych (królik)

 

 

Wpływ oksytetracykliny na aktywność komórek leukocytarnych królika

 

 

Wpływ leukocydyny PVL na proliferację limfocytów karpia

 

 

Wpływ tiuramu – związku z grupy ditiokarbaminianów na proliferację limfocytów T i B królika

 

 

Wpływ herbicydów z grupy związków bispirydylowych na wybrane mechanizmy odpornościowe

 

 

Rocznik 2003

Tytuł pracy

 

Mykotoksyny w żywności zagrożeniem zdrowia człowieka

 

 

Wpływ cyprofloksacyny na wybrane parametry układu immunologicznego ryb

 

 

Ocena działania immunotoksycznego toksyny bakteryjnej - leukocydyny panton valentine

 

 

Toksyczny wpływ dioksyn na zwierzęta doświadczalne

 

 

Badania in vitro nad wpływem preparatów z grupy ditiokarbaminianów na układ immunologiczny ryb

 

 

Analiza działania immunotoksycznego gamma-hemolizy na zwierzęta stałocieplne

 

 

Badania in vitro nad wpływem preparatu Talstar 100 EC z grupy pyretroidów na aktywność komórek fagocytującyh ryb

 

 

Rocznik 2002

Tytuł pracy

 

Badania nad toksycznością dla ryb insektycydu „Nurelle” z grupy związków fosforoorganicznych

 

 

Badania porównawcze nad immunotoksycznym działaniem chloramfenikolu i florfenikolu na ryby

 

 

Alergeny chemiczne prowadzące do chorób układu oddechowego

 

 

Badanie nad oceną proliferacji limfocytów jako testu wskaźnikowego immunotoksycznego działania związków chemicznych

 

 

Ocena działania immunotoksycznego na organizmy preparatu azoprim 50WP

 

 

Toksyczne działanie dioksyn na organizm zwierząt i człowieka

 

 

Rocznik 2001

Tytuł pracy

 

Wpływ cypermetryny na odpowiedź proliferacyjną limfocytów u ryb: karpia (Cyprinus carpio L.) i pstrąga (Oncorhynchus mykiss)

 

 

Badania porównawcze nad immunotoksycznym wpływem wybranych antybiotyków (chloramfenikol) na zwierzęta stałocieplne (królik) i zmiennocieplne (karp)

 

 

Immunomodulujący wpływ norfloksacyny na wybrane parametry odporności u ryb łososiowatych

 

 

Badania porównawcze nad wpływem atrazyny na kształtowanie się wybranych parametrów odporności suma i karpia

 

 

Badania in vitro nad działaniem wybranych pyretroidów na parametry odporności komórek ryb

 

 

Badanie in vitro nad wpływem oksytetracykliny na odpowiedź proliferacyjną limfocytów pstrąga (Oncorhynchus mykiss) stymulowanych mitogenami

 

 

Badania porównawcze nad kształtowaniem się poziomu ceruloplazminy przy zatruciach ryb pestycydami

 

 

Wpływ promieniowania jonizującego na powstawanie nowotworów

 

 

Rocznik 2000

Tytuł pracy

 

Wpływ wybranych antybiotyków na odporność humoralną karpia

 

 

Badania nad toksycznym wpływem oksytetracykliny na komórki immunokomponentne karpia (Cyprinus sarpio L.)

 

 

Kształtowanie się poziomu białek ostrej fazy w zatruciach wybranymi pestycydami

 

 

Badania in vitro nad działaniem norfloksacyny na komórki immunokompetentne królika i karpia

 

 

Badania nad działaniem wybranych herbicydów na parametry  odporności humoralnej ryb

 

 

Badania nad toksycznym działaniem oxytetracykliny na komórki

 

 

Toksyczne działanie N-nitrozoamin na zdrowie człowieka

 

 

Wybrane metale śladowe w wodach powierzchniowych, osadach dennych i organizmach wodnych Zalewu Zemborzyckiego

 

 

Rocznik1999

Tytuł pracy

 

Badania in vitro nad immunotoksycznym wpływem wybranych karbaminianów

 

 

Wpływ wybranych czynników fizycznych na zdrowie człowieka

 

 

Negatywne skutki działania promieniowania jonizującego na zdrowie człowieka

 

 

Dermatozy zawodowe wywołane wybranymi ksenobiotykami

 

 

Bioindykatory skażenia środowiska

 

 

Toksyczne działanie ołowiu na zdrowie człowieka

 

 

Alergeny pochodzenia przemysłowego działające na układ oddechowy

 

 

Zagrożenie zdrowia ludności wiejskiej ksenobiotykami pochodzącymi z różnych źródeł

 

 

Zagrożenie zdrowia ludności wiejskiej pestycydami

 

 

Modulowanie mechanizmów obronnych ryb po immunosupresji spowodowanej czynnikami skażenia środowiska

 

 

Toksyczne działanie karbaminianów i związków fosforoorganicznych na zdrowie człowieka

 

 

Rocznik1998

Tytuł pracy

 

Toksyczne działanie wybranych antybiotyków na mechanizmy obronne karpia (Cyprinus carpio L.)

 

 

Bioakumulacja kadmu, ołowiu i rtęci w tkankach zwierząt

 

 

Immunomodulujący wpływ Lydium-KLP po supresji tetracyklinami

 

 

Skażenia żywności kadmem

 

 

Toksyczność nitrozoamin

 

 

Narażenie na kadm w różnych gałęziach przemysłu

 

 

Toksyczne działanie promieniowania jonizującego na organizm człowieka

 

 

Rocznik1997

Tytuł pracy

 

Wpływ pyłu ceramicznego na zdrowie człowieka

 

 

Wpływ skażenia środowiska metalami ciężkimi (kadm i ołów) na zdrowie człowieka

 

 

Rakotwórcze działanie wybranych ksenobiotyków

 

 

Toksyczne działanie nitrozoamin na organizm człowieka

 

 

Działanie immunomodulacyjne wybranych związków chemicznych

 

 

Działanie zapobiegające skażeniu powietrza atmosferycznego przez zakłady azotowe „Puławy” S.A.

 

 

 

Autor: Agnieszka Welman
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019, godz. 12:10 - Agnieszka Welman-Styk