prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1994); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (praca doktorska 1978 r.); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (praca habilitacyjna 1989 r.). Pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii UMCS, Prodziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS, Kierownika Centrum Badań Wschodnich UMCS. Obszar badawczy: Transformacja systemu bankowego w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej; Zmiany gospodarcze i społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. W latach 1993–2002 pełnił funkcje kierownicze w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie i w Banku Pekao SA. Współdziałał przy założeniu Banku Depozytowo-Kredytowego LTD (Ukraina) w Łucku na Ukrainie, a także Przedstawicielstw polskich banków w Rosji, na Łotwie i Białorusi. Był członkiem Zespołu doradczego przy Premierze RP. Organizator 15 Międzynarodowych Sympozjum Banków krajów Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Autor i współautor wielu książek. Redaktor i współautor monografii, w tym wydanych w językach obcych: „Банковская система в Польше” (j. rosyjski), „Еволюція банківської системи Польщі” (j. ukraiński), „The Banking System In Poland” (j. angielski) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce, Rosji i na Ukrainie w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

prof. dr hab. Zyta Gilowska

 

Absolwentka ekonometrii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 250 publikacji naukowych. Ekspert i jeden z twórców samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych 1968, usunięta z uczelni i ponownie przyjęta na studia. W latach 1972-1981 wykładowca na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, 1996-2000, profesor nadzwyczajny w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. W 2001 roku została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego KUL. W latach 2001-2005 posłanka na Sejm RP. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, autorka założeń poselskiego projektu ustawy o finansach publicznych. Zwyciężyła m.in. w rankingu na najlepszych posłów tygodnia "Polityka" (2002 rok), laureatka siódmej edycji plebistcytu Srebrne Usta, organizowanego przez Program III Polskiego Radia oraz nagrody "Gazety Polskiej" (2002 rok). Głosami czytelników "Twojego Stylu" wybrana "Kobietą Roku 2002". 7 stycznia 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński powołał Zytę Gilowską na stanowisko Ministra Finansów. Objęła ona jednocześnie funkcję Wicepremiera. 6 września 2007 roku, po kulkutygodniowej walce o dobre imię, po oskarżeniu o kłamstwo lustracyjne, zostaje, wyrokiem Sądu Lustracyjnego, oczyszczona z zarzutów. Z dniem 22 września 2006 roku, profesor Zyta Gilowska została ponownie powołana na stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

 

 

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk zarządzania i doktor habilitowany nauk ekonimicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Polski ekonomista i menedżer. Autor wielu artykułów i prac poświęconych prawnym i ekonomicznym problemom przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacji i transformacji ustrojowej. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw. Do 1989 roku pracował w Polskiej Akademii Nauki. 1989 roku bierze czynny udział w pracach nad programem reformy gospodarczej. W latach 1989 - 1991 był doradcą Ministra Finansów Leszka Balcerowicza (praca nad koncepcją prawną i ekonomiczną Skarbu Państwa), a w 1992 roku pełnił funkcję kierownika byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 1992-1993 przebywa w Londynie, gdzie jest asystentem dyrektora reprezentującego Polskę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Następnie, jako ekspert i konsultant, bierze udział w rozmaitych pracach praktycznych. W lutym 1998 roku powałany do Rady ds. Reform Ustrojowych przy Premierze Rady Ministrów. Od 1987 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą przedmiotów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie pełnił takżę funkcję Dyrektora Instytutu. Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Energetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkiem rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 roku został powłany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A.

 

 

 

prof. dr hab. Zbigniew Zaleski

 

Absolwent Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, profesor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Polityk, społecznik, naukowiec. Od 1981 - "Solidarność", 1991-1992 - w zespole doradców dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Sejmu RP. Członek Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych. Założyciel Towarzystwa Współpracy Europejskiej, którego działalność skupia się obecnie na informowaniu uczniów szkół średnich o celowości uczenia się języków obcych, o wymianie ze szkołami za granicą. Były Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor wielu książek i publikacji naukowych. Obszar badawczy: osobiste cele i przyszłościowa perspektywa czasowa, procesy atrybucji, wartości, relacje między grupami etnicznymi, procesy integracji europejskiej, własność i prywatność, wpływ społeczny w strukturach hierarchicznych: ludzkie emocje i motywacja; cele i przyszłościowa perspektywa; relacje międzynarodowe np. RP a Unia Europejska. Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 - 2009, gdzie pracował w dwóch komisjach: Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego oraz w Delegacji ds. relacji z Izraelem. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w szkołach wyższych Europy i USA - Los Angeles (USA), Nancy (Francja), Leuven (Belgia).

 

 
 

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

 

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). 1984 - rozprawa doktorska pt. Współpraca krajów RWPG w wykorzystaniu siły roboczej, 1989 - praca habilitacyjne pt. Broń na sprzedaż. Kompleks militarno-przemysłowy a zbrojenia, 1994 - tytułu profesora - Szerokie otwarcie. Polska gospodarka w aktywnym otoczeniu międzynarodowym. Od 2001 kierownik Katedry Bezpieczeństwa Miedzynarodowego SGH. Obszar badawczy: integracja między krajami Europy środkowo-Wschodniej, ekonomiczne aspekty zbrojeń i rozbrojenia, transformacja systemowa, polityka pogłębiania i poszerzania integracji europejskiej (członkostwo krajów EŚW, możliwość dołączenia do unii gospodarczo-walutowej, polityka fiskalna i monetarna, polityka kursowa), polityka konkurencji, stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, ewolucja systemu bezpieczeństwa w efekcie liberalizacji stosunków międzynarodowych, umiędzynarodowienia gospodarki i poszerzenia zakresu współpracy międzynarodowej. Pracowała jako ekspert NATO, ONZ, SIPRI, OECD, UE. Autorka 442 publikacji (44 książkowych, 201 rozdziałów w książkach, 148 artykułów, 49 recenzji) w języku polskim i angielskim m. in. Fiscal, monetary and exchange rate issues of the eurozone enlargement. A raport; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Rozszerzenie strefy euro na wschód. Redaktor Economic Papers wydawanych na SGH. Przygotowywała ekspertyzy dla Sejmu, MSZ, Ministerstwa Gospodarki, UKiE, Ministerstwa Finansów i MON.

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Zombirt

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). 1976 - studia wyższe z zakresu filologii orientalnej (arabistyka). 1995 - rozprawa doktorska pt. Unia monetarna jako forma integracji gospodarczej. Doświadczenia i perspektywy europejskie (Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa), 2003 - rozprawa habilitacyjna pt. Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich (Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej). Obecnie profesor w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Systemu Finansowego Unii Europejskiej. Autorka ok. 70 artykułów o Unii Europejskiej, jako dziennikarka Gazety Bankowej. Obecnie współpracuje z miesięcznikiem Bank. Doradca ministra w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, doradca prezesa Powszechnego Banku Kredytowego i Banku Handlowego, a także ekspert Kredyt Banku S.A. (Departament Strategii i Rozwoju). W latach 2002-2007 główna specjalistka ds. rozwoju rynków finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Autorka wielu publikacji m. in. Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wlijanie processa integracji Polszi s Europejskim Sojuzom na instytucjonalnoje i funkcjonalnoje razwitie polskoj bankowskoj systemy.

Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2012, godz. 22:16 - Anna Mizak