REGULAMIN KONKURSU

na temat wiedzy z zakresu Strefy Euro.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany w ramach XXII Tygodnia Ekonomicznego oraz konferencji „Strefa Euro-co dalej?”; zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat strefy euro.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które są uczniami szkół i studentami  uczelni państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 i 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę zawierającą 20 pytań konkursowych.
 2. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi.
 3. Wygrywa ten Uczestnik, który odpowie poprawnie na wszystkie zadane pytania lub będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi wśród osób biorących udział w Konkursie.
 4. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które poprawnie odpowiedziały na pytania konkursowe zostaje zawiązana przez Organizatorów Komisja Konkursowa mająca za zadanie wyłonić jednego zwycięzcę w drodze serii kolejnych pytań.

 

§ 4

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od godziny 9.00 do godziny 10.00 dnia 29 marca 2012r.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 10.30 dnia 29 marca 2012r. wraz z rozpoczęciem w/w konferencji.
 3. Możliwość złożenia wypełnionych kart konkursowych, uczestnicy będą mieli po zakończeniu konferencji w czasie nie dłuższym niż 30 minut.
 4. Zakończenie Konkursu nastąpi w momencie wręczenia nagród zwycięzcom tj. najpóźniej do dnia 30 marca 2012r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy siedzibie Organizatora tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala C-422, po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych.
 5. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 

§ 5

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie powinny stawić się na konferencji „Strefa euro-co dalej?” do godziny 10.30 oraz wypełnić kartę  z pytaniami.
 2. W karcie zgłoszeniowej wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności: imię , nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Każdy uczestnik może posiadać w ramach Konkursu wyłącznie jedną kartę konkursową.

 

§ 6

ZASADY GRY

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę konkursową z 20 pytaniami.
 2. Celem gry jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 20 pytań zawartych w karcie konkursowej.
 3. Pierwszych 15 pytań będzie to test jednokrotnego wyboru, kolejne 5 pytań to pytania otwarte.
 4. Ostateczny termin złożenia kart konkursowych upływa po 30 minutach od momentu zakończenia konferencji pt. „Strefa Euro-co dalej?” w dniu 29 marca 2012r.
 5. Karty należy składać w wyznaczonym przedstawicielom Organizatora w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie odbywać się będzie konferencja.

 

§ 7

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych  Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych kart konkursowych dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi wyłania zwycięzców.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania lub zdobędzie najwyższy wynik wśród osób biorących udział  w Konkursie.
 3. Jeżeli kilku graczy uzyska tę samą liczbę punktów Komisja Konkursowa dokonuje dogrywki w której osoby z taką samą maksymalną liczba punktów będzie odpowiadać na pytania w kolejnych zestawach aż do wyłonienia zwycięzcy.
 4. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. Sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II najpóźniej do dnia 30 marca 2012r.

 

§ 9

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe,  za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci tableta.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma kalkulator finansowy.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę książkową.

 

§ 10

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisje Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności sprawdzaniem kart konkursowych co do poprawności udzielonych odpowiedzi, dbaniem o prawidłowy przebieg konkursu, ogłaszaniem rankingu graczy listy nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów, dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowego wyniku gry.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-422 na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II )oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse),  a także w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 29 marca 2012r.

 

REGULAMIN

Turnieju „CASFLOW”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Turniej pod nazwą „CASHFLOW” zwany dalej „Turniejem” organizowany jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach XXII Tygodnia Ekonomicznego.
 2. Przedmiotem Turnieju jest gra planszowa „CASHFLOW 101” i „CASHFLOW 102”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 4. Celem Turnieju jest popularyzacja inteligencji finansowej.

 

§ 2

UCZESTNICY TURNIEJU

 

 1. W Turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Turnieju na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ TURNIEJU

 

 1. Zgłoszenia do Turnieju odbywają się od 20 marca do 27 marca 2012r. (decyduje kolejność zgłoszeń)
 2. Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w dniach 28 marca 2012r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 3. Finał Turnieju odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. w miejscu, o którym mowa w ust.2.
 4. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. podczas XXII Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO TURNIEJU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Turnieju mogą dokonywać zgłoszeń od 20 do27 marca 2012 r. wyłącznie po przez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy-knse@wp.pl w temacie wpisując „TURNIEJ CASHFLOW”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności : imię , nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mai oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Turnieju.
 4. W przypadku gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Turnieju.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Turnieju decyduje Organizator.

 

 

§ 5

ZASADY I PRZEBIEG TURNIEJU

 

 1. Turniej składa się z 2 etapów: eliminacji oraz finału.
 2. W eliminacjach bierze udział maksymalnie 36 uczestników, 6 uczestników w każdej z 6 gier.
 3. Za uczestnika uważa się osobę zakwalifikowaną do Turnieju przez Organizatora.
 4. Do fazy fnałowej przechodzą wyłącznie zwycięzcy każdej z 6 gier eliminacyjnych.
 5. Za zwycięzcę gry eliminacyjnej uważa się osobę, która wygrała grę na podstawie jej zasad.
 6. Za zwycięzcę finału uważa się osobę na takich samy zasadach jak w ust. 5
 7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa osoba zwana bankierem, która jest przedstawicielem Organizatora.
 8. Za bankiera uważa się osobę, której obowiązkiem jest wytłumaczenie zasad gry jej uczestnikom. Nie może ona brać udziału w samym Turnieju. Bankierem w rozgrywkach eliminacyjnych oraz w rozgrywce finałowej jest przedstawiciel Organizatora.
 9. Dane osobowe uczestników Turnieju chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator może opublikować dane osobowe uczestników.

 

§ 6

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną - tablet.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma kalkulator finansowy.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę książkową o tematyce ekonomicznej.

 

§ 7

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Bankiera podczas trwania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika Turnieju, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco w trakcie turnieju, przez Bankiera prowadzącego dany turniej, który jest przedstawicielem Organizatora.
 4. Decyzja Bankieta, który jest przedstawicielem organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz pozostałych finalistów, na stronie Koła Naukowego Studentów Ekonomii.
 3. Zgłoszenie udziału w Turnieju oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-422 na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse), a także jest dostępny w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 28 marca 2012r oraz 30 marca 2012 r.

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Gra Miejska organizowana jest w ramach XXII Tygodnia Ekonomicznego; zwana dalej ,,Grą”.
 2. Organizatorem Gry jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Gry jest popularyzacja wiedzy na temat ekonomicznych aspektów miasta Lublin.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Grze mogą brać udział czteroosobowe drużyny, których wszyscy uczestnicy są studentami uczelni państwowych i prywatnych lub uczniami szkół na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Grze nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 i 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Grze mogą wziąć udział drużyny, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W Grze nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Gry na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od 20 marca od godziny 9.00 do 29 marca do godziny 10.00.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 14.00 dnia 30 marca 2012 r.  na dziedzińcu KUL-u.
 3. Gra będzie obejmować głównie dzielnicę Śródmieście w mieście Lublin.
 4. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców po zakończeniu Gry, gdy wszyscy uczestnicy dotrą na metę.
 5. Nagrody będą wręczone po zakończeniu Gry w dniu 30 marca 2012r.

 

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Drużyny zainteresowane wzięciem udziału w Grze mogą się od 20 marca od godziny 9.00 do 29 marca 2012 r. do godz. 10.00 wyłącznie po przez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: knskonkursy-knse@wp.pl w temacie wpisując „GRA MIEJSKA”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać dane osobowe wszystkich członków drużyny jak i wyznaczenie lidera w szczególności : imię , nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoby, które podadzą dane niezgodne ze stanem faktycznym zostaną wykluczona z Gry.
 4. W przypadku gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, drużyna nie zostanie zakwalifikowana do udziału w Grze.
 5. O zakwalifikowaniu drużyny do Gry decyduje Organizator.

 

§ 5

ZASADY GRY

 

 1. Drużyna zakwalifikowana do Gry otrzymuję potwierdzenie na pocztę lidera drużyny i musi stawić się w komplecie na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu rozpoczęcia Gry.
 2. O godzinie 16.00 gdy wszystkie drużyny będą na dziedzińcu KUL-u nastąpi rozpoczęcie Gry.
 3. Każda z drużyn będzie miała przypisany jeden kolor, na którym będzie otrzymywała wskazówki związane z dalszym postępowaniem w Grze.
 4. Podczas rozpoczęcia każda z drużyn otrzyma pierwszą podpowiedź związaną z pierwszym miejscem gdzie mają się udać.
 5. Po rozwiązaniu pierwszej podpowiedzi i dotarciu do wyznaczonego miejsca spotkają jednego, odpowiednio oznakowanego przedstawiciela Organizatorów, który będzie miał przygotowane zagadki ekonomiczne dla każdej z drużyny w odpowiednim kolorze.
 6. Drużyna chcąc uzyskać dalszą podpowiedź musi odpowiedzieć na zadaną zagadkę przez Organizatora.
 7. W przypadku  gdy zagadka będzie zbyt trudna drużyna może porosić o podpowiedź.
 8. Jeżeli dana drużyna odpowie na pytanie bezbłędnie i bez podpowiedzi otrzymuje 3 punkty i dalszą wskazówkę dalszej drogi, jeżeli zaś poprosi o pierwszą podpowiedź i po niej odpowie poprawnie otrzymuje 2 punkty i wskazówkę, jeśli poprosi o drugą podpowiedź i po niej odpowie poprawnie otrzymuje 1 punkt i również wskazówkę, jeżeli dalej nie będzie znała odpowiedzi może poprosić o trzecią podpowiedź, która będzie tak sformułowana aby drużyna na pewno odpowiedziała poprawnie wtedy dostaje dalszą wskazówkę do następnego miejsca i 0 punktów.
 9. Podczas całej Gry drużyny będą musiały odpowiedzieć na 10 wskazówek i 10 zagadek.
 10. Poszczególne drużyny będą odpowiadać na te same wskazówki i zagadki tylko w różnej kolejności.
 11. Drużyna, która rozwiąże 10 wskazówkę przybędzie na metę.
 12. Drużyna, która jako pierwsza przybędzie na metę zdobywa 15 punktów, drużyna, która zajmie drugie miejsce 10 punktów, a trzecia drużyna, która przybędzie na metę 5 punktów.
 13. Grę wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 14. Wszyscy uczestnicy Gry otrzymają dyplomy za udział w Grze.

 

§ 6

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 7

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Nad całym przebiegiem Gry czuwać będzie specjalnie powołana Komisja, która na podstawie przekazanych danych przez poszczególnych przedstawicieli Organizatora  dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 3. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. Sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II najpóźniej do dnia 29 marca 2012r.

 

§ 8

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Grze zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci aparatów fotograficznych.
 3. Osoby, które zajmą odpowiednio drugie miejsce otrzymają kalkulatory matematyczne, natomiast za zdobyte trzecie miejsce książki o tematyce ekonomicznej.

 

§ 9

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisje w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja  zajmuje się w szczególności sprawdzaniem poprawności  przebiegu Gry oraz prawidłowo udzielonych odpowiedzi na zagadki,  ogłaszaniem rankingu nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Grą sporów.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu z Gry uczestnika drużyny, który dokonał tychże naruszeń.

 

§ 10

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy drużyn, które osiągnęły najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Grze oraz wzięcie w niej udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse), a także w miejscu przeprowadzenia konkursu dnia 30 marca 2012r.
Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 09:58 - Anna Mizak