DRUKI ZWARTE:

L’uomo come punto d’incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat (1900-1979), Roma 2003.

 


OPRACOWANIA REDAKCYJNE:

 1. Włodzimierz Wieczorek, Mirosław Brzeziński (red), 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania, Lublin 2008, ss. 189.
 2. Mirosław Brzeziński (red), Rodzina: dar i wyzwanie, Łomża 2009, „Episteme” 92 (2009), ss. 174.    
 3. Mirosław Brzeziński (red), W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. I. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny. Lublin 2010, ss. 363.


ARTYKUŁY NAUKOWE:

 1. Oblicza miłości – małżeństwo i rodzina, [w:] J. Kotowski – W. Nowacki (red), Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, „Episteme” 67/2007 s. 97-107.
 2. Doświadczenie miłosiernej miłości w życiu rodzinnym, [w:] Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża 26/2008 s. 125-139.
 3. Karta Praw Rodziny i duszpasterstwo rodzin w służbie podstawowej jednostce społecznej i społeczeństwu, [w:] W. Wieczorek, M. Brzeziński (red), 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania, Lublin 2008, s.159-173.
 4. Naturalne planowanie rodziny w polu działania Duszpasterstwa Rodzin, [w:] Naturalne planowanie rodziny w ujęciu różnych dyscyplin naukowych (praca zbiorowa), Lublin 2008, s. 433-444.
 5. Rodzina wspólnotą ewangelizacji w świetle wybranych Dokumentów Kościoła, [w:] J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red), Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Lublin 2009, s. 165-177.           
 6. Święta Rodzina z Nazaretu wzorem życia chrześcijańskiej rodziny, [w:] J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red), Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Lublin 2009, s. 179-190.
 7. Sakrament pokuty i pojednania na drodze do jedności małżeńskiej, [w:] M. Brzeziński (red), Rodzina dar i wyzwanie, Łomża 2009, „Episteme” 92/2009, s. 141-152.
 8. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa jako sakramentu wiary i miłości. [w:]Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 27/2009, s.127-135.
 9. Znaczenie czystości przedmałżeńskiej na drodze do dojrzałej miłości, [w:] J. Kotowski (red), Wychowanie i szkoła pełne nadziei, Łomża 2009, „Episteme” 94/2009, s. 229-244.
 10. Rola rodziny w formacji kandydatów do kapłaństwa w nauczaniu Kościoła [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 1(56) / 2009, s. 169-181.
 11. Życie duchowe rodziny, [w:] A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010, s. 333-345.
 12. Aborcja wyzwaniem dla duszpasterstwa rodzin, [w:] M. Z. Stepulak (red). Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, Lublin 2010, s. 143-159.
 13. Duszpasterska troska o rodziny adopcyjne, [w:] Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 28/2010, s. 213-216.
 14. Dialog na drodze życia duchowego małżonków,[w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 2(57) 2010, s. 141-153.
 15. Формaцiя сeмінаристів в сфері душпастирства сімей в документаx Церкви (Formacja alumnów w zakresie duszpasterstwa rodzin w dokumentach Kościoła) W: Польська та українська сім’я перед викликами сучасності (Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności) red. J. Gorbaniuk, H. Kryshtal, M. Chuchra, Львів (Lwów) 2010, s. 177-191.
 16. Wyzwania katechezy przedmałżeńskiej w dokumentach Kościoła w dobie przemian społeczno - kulturowych, [w:] J. Kotowski, S. Dziekoński (red), Dwadzieścia lat katechezy w szkole, Episteme 102/2010, s. 179-195.
 17. Rodzina wobec choroby i cierpienia, [w:] W. Gałązka (red), Duchowość cierpienia, Warszawa 2010, s. 133-148.
 18. Religijno-moralne życie rodziny w obliczu przemian społecznych, [w:] J. Koperek (red), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin 2011, s. 85-98.
 19. Nauczanie Magisterium Kościoła o adopcji, [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (58) / 2011, s. 185-199.
 20. Prezentacja Papieskiej Rady ds. Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (12 maja 2009), [w:] J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red) Wartość i dobro rodziny, Lublin 2011, s. 29-33.
 21. Matrimonio e famiglia - «il santuario della vita» - nell’insegnamento del Pontificio Consiglio per la Famiglia, [w:] J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red), Wartość i dobro rodziny     Lublin 2011, s. 71-82.
 22. Przygotowanie do małżeństwa - «kurs» czy «katecheza»? [w:] J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red), Wartość i dobro rodziny, Lublin 2011, s. 553-562.
 23. «Spotkanie» Boga i człowieka w Chrystusie drogą do odkrycia tajemnicy osoby ludzkiej w personalistycznej myśli ks. Wincentego Granata, [w:] K. Guzowski, G. Barth (red), Współczesny fenomen osoby, Lublin 2011, s. 213-232.
 24. Rodzina – domowy Kościół, który służy i ewangelizuje, [w:] Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 29/2011, s. 131-146.
 25. Dar życia i rodzicielstwa w nauczaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny, [w:] M.Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska (red), Dlaczego rodzić w domu?, Lublin 2011, s. 47-56.

 początek strony

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE:

 1. Z potrzeby serca [W:] „Niedziela - Głos Katolicki” nr 10 (354) S 2004 Rok. XLVII,7.III.2004, s. 3-4.
 2. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę! [W:] „Niedziela - Głos Katolicki” nr 23 (409) S 2005 Rok XLVIII, 5.VI.2005, s. 2-4.
 3. Przekaz wiary w rodzinie [W:] „Głos Katolicki” nr 27 (210) 6.VIII.2006, s. 7.
 4. Aby dzieci czuły się kochane [W:] „Głos Katolicki” nr 32 (263) 12.VIII. 2007, s. 10.
 5. Miłosierdzie Boże spoiwem małżeństwa [W:] Peregrynacja obrazu Jezusa miłosiernego w diecezji łomżyńskiej, J. Sołowianiuk (red), Łomża 2008, s. 124-130.

  początek strony

RECENZJE:

 1. Leksykon teologii pastoralnej, red. Ks. Ryszard Kamiński, ks. Wiesław Przygoda, Marek Fijałkowski OFMConv, Lublin: TN KUL 2006, ss. 945, [w:] RT t. LIV, z.10/2007, s.329-330.
 2. Kobiety Bożego Miłosierdzia, B. Kucharski OCD, Kraków 2007, ss. 166, [w:] Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża 26/2008 s. 640-641.
 3. Krzysztofowicz Jacek OP, Mężczyzną i kobietą stworzył nas. Czy nie mógł prościej?, Wydawnictwo Fides, Kraków 2007, ss. 91. [w:] RT t. LV, z. 10/2008, s. 306-307.        
 4. Ghia Luigi, ABC małżeństwa. Pomoc w rozeznaniu duchowym dla małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2008, ss.184. [w:] RT t. LV, z.10/2008, s. 308-309.      
 5. Cencini Amadeo, Po śmierci dziecka, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 224, [w:] Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 28/2010, s. 499-501.
 6. Melina Livio e Anderson Carl A. (a cura di), L’olio sulle ferie. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio, Siena 2009, ss. 292, [W:] Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 28/2010, s. 501-504.
 7. Rinaldo Fabris – Erio Castellucci (Edd), Chiesa domestica. La Chiesa – famiglia nella dinamica della missione cristiana, [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 2 (57)/2010, s. 244-246.
 8. Elżbieta Adamiak – Małgorzata Chrząstowska, Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w latach 1978-2005. Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008r., ss. 517, w: Roczniki Nauk o Rodzinie 2 (57)/2010, s. 247-249.
 9. Francesco Pilloni (a cura di), Il mistero della vita nella relazione uomo – donna, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2009, ss. 152, [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (58)/2011, s. 311-314.
 10. Carl Anderson – José Granados, Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Edizioni PIEMME, Milano 2010, ss. 278, [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (58)/2011, s. 315-318.
 11. Novello Pederzini, Conviventi, separati, divirziati, risposati e sacramenti, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2010, ss. 165, [w:] Roczniki Teologiczne Białystok – Drohiczyn - Łomża 29/2011, s. 511-514.
 12. Rodzina jako Kościół domowy, A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (Red), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 633, [w:] Roczniki Teologiczne Białystok – Drohiczyn - Łomża 29/2011, s. 515-517.

 

SPRAWOZDANIA

 1. Sprawozdanie zkonferencji: „Rodzina – dar i wyzwanie”, Łomża, 8 listopada 2008r. [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 1(56)/2009, s. 335-338.
 2. Sprawozdanie z konferencji „Magia – cala prawda”, Łomża, 04 kwietnia 2009r., [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 2(57)/2010, s. 260-263.
 3. Sprawozdanie z Sympozjum „Kapłan na miarę Boga i człowieka”, Łomża 24 kwietnia 2010r., [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (58)/2011, s. 331-332.
 4. Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem eurosieroctwa w Polsce”, Lublin 25 listopada 2010r., [w:] Roczniki Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 29/2011, s. 493-497.

 początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2012, godz. 18:29 - Ewa Zięba