Konkurs „Najlepsi u Najlepszych”


nun_jpgREGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU "NAJLEPSI U NAJLEPSZYCH"
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. ORGANIZATORZY
Organizatorem VIII edycji konkursu "Najlepsi u Najlepszych", zwanego dalej "konkursem" jest Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 2. PATRONI MEDIALNI
Patronami medialnymi konkursu są: Gazeta Wyborcza w Lublinie posiadająca jako gazeta wyłączność na promowanie i obsługę medialną konkursu, Radio Centrum Lublin, oraz Portal student.lublin.pl  posiadające takie samo prawo, zwani dalej "patronami medialnymi".

§ 3. UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział osoby, zwane dalej "uczestnikami konkursu", będące studentami III, IV i V roku studiów wszystkich lubelskich uczelni  lub absolwentami tychże uczelni, którzy w dniu 1 stycznia 2008 nie ukończyli  26 roku życia.

§ 4. CZAS TRWANIA
Konkurs trwa od dnia 10 stycznia 2008 do dnia 10 października 2008. Przebieg konkursu będą relacjonować patroni medialni.

II. OGÓLNE ZASADY KONKURSU

§ 5. ZADANIA KONKURSOWE i FUNDATORZY STAŻY
Autorami zadań konkursowych oraz fundatorami staży są firmy Lubelszczyzny, zwane dalej "Fundatorami Staży". Zadania konkursowe mają charakter cease-owy/problemowy. Są rodzajem spotykanego w działalności Fundatorów Staży problemu, który jego pracownicy muszą rozwiązać lub wyzwania, które muszą podejmować lub ich symulacją.

§ 6. PRZEBIEG KONKURSU

Pierwszy etap kwalifikacji


1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do osobistego doręczenia następujących dokumentów, zwanych dalej "wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi":
- rozwiązania zadania konkursowego podpisanego jedynie imieniem i nazwiskiem
- CV ze zdjęciem wraz klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu przez, w terminie do dnia 2 kwietnia 2008 roku włącznie do godziny 15. 00 do siedziby Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL, Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, pokój 131. Wymagane dokumenty aplikacyjne doręczone później lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

2. Zadania konkursowe pojawią się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej w Lublinie oraz będą umieszczone na stronie internetowej Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, www.kul.lublin.pl/kariera.


3. W rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu wezmą udział wszystkie kompletne wymagane dokumenty aplikacyjne, które nadejdą na adres Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w terminie do dnia 2 kwietnia 2008 włącznie do godziny 15.00.

 

4. Do drugiego etapu konkursu kwalifikuje uczestników Komisja Konkursowa Pierwszego Etapu, zwana dalej "Komisją Pierwszego Etapu", którą stanowią samodzielnie Fundatorzy Staży. Kryterium oceny rozwiązań zadania konkursowego ustalają indywidualnie Fundatorzy Staży. Po dokonaniu oceny Fundatorzy Staży pisemnie (faxem lub mailem) informują Organizatorów o zakwalifikowanych do drugiego etapu uczestnikach konkursu. Organizatorzy natomiast powiadamiają uczestników drogą e-mailowa lub telefoniczną. Pierwszy etap kwalifikacji konkursowych odbędzie się w terminie od 7 kwietnia do 18 kwietnia 2008r.

 

Drugi etap kwalifikacji


1. Drugi etap kwalifikacji konkursowych odbędzie się w terminie od 21 kwiecień do 7 maj  2008 roku i będzie polegał na przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową Drugiego Etapu, zwaną dalej "Komisją Drugiego Etapu", rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami konkursu. Skład Komisji Drugiego Etapu stanowią: Przedstawiciel Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Przedstawiciele Fundatorów Staży. Przedstawiciele Fundatorów Staży są każdorazowo Przewodniczącymi Komisji Drugiego Etapu i podejmują ostateczną decyzję o przyjęciu uczestnika konkursu na staż. Przedstawiciel Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Jana Pawła II pełni rolę doradczą. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, pokój 131.

 

2. Spośród uczestników biorących udział w drugim etapie konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, zwani dalej "laureatami", którzy otrzymają możliwość odbycia płatnych staży w firmach  Fundatorów Staży. Fundatorzy staży winni poinformować Organizatora w przeciągu 3 dni po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z autorami prac, o nazwiskach laureatów za pomocą pisma przesłanego faxem do siedziby Organizatora. Fundatorzy Staży oraz Organizatorzy powiadamiają laureatów konkursu o otrzymaniu stażu drogą mailową lub telefoniczną.


3. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu wraz z nazwiskami laureatów nastąpi w ostatniej dekadzie maja 2008 roku w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej w Lublinie, lista laureatów zostanie podana również na falach Radia Centrum i zamieszczona będzie na stronie internetowej www.kul.lublin.pl/kariera.


4. Punktem kończącym konkurs będzie uroczysty Gala, który odbędzie się w drugiej połowie maja 2008r, na którą zostaną zaproszeni patroni honorowi, medialni, sponsorzy, laureaci i Fundatorzy Staży. O miejscu i godzinie Gali patroni honorowi, laureaci i Fundatorzy Staży zostaną powiadomieni listem poleconym ze stosownym wyprzedzeniem.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

§ 7. STAŻ


1. Fundatorzy Staży zapewniają każdemu laureatowi minimum jednomiesięczny płatny staż w okresie od 1 lipca do 30 września 2008 roku.
2. Dokładny termin odbycia stażu, jak i też warunki odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Fundatorami Staży a laureatami. Fundatorzy Staży zapewniają wynagrodzenie za staż w wysokości minimum 1200,00 złotych brutto ( słownie: jeden tysiąc  dwieście złotych) za każdy miesiąc stażu dla każdego laureata. W przypadku, gdy Fundator Stażu zdecyduje się przedłużyć umowę z laureatem na okres przekraczający ten ustalony w umowie między Organizatorem a Fundatorem Stażu (1,2, lub 3 miesiące) wtedy wysokość wynagrodzenia dla laureata będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Fundatorem Stażu a laureatem.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy o staż z laureatami, które to warunki będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między laureatami a Fundatorami Staży.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku rezygnacji laureatów z podjęcia stażu lub jego przerwania.
5. Organizatorzy nie pokrywają laureatom kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu oraz kosztów podróży z nim związanych.

§ 8 OPŁATY I PODATKI
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani laureaci w związku z zawartymi z Fundatorami Staży umowami o staż.

§ 9 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ
Decyzje Komisji Konkursowej Pierwszego i Drugiego Stopnia są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Fundatorów Staży.

§ 11 Prawa autorskie do rozwiązań zadań konkursowych w przypadku zakwalifikowania ich autorów jako laureatów do odbycia stażu przechodzą automatycznie na Fundatorów Staży.

§ 12 Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie materiały związane z konkursem przekazane Organizatorom nie podlegają zwrotowi.

§ 13 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach lokalnego wydania Gazety Wyborczej w Lublinie, na antenie Radia Centrum Lublin oraz na łamach portalu.student.lublin.pl na stronie www. Organizatora.

§ 14 Informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wymaganych dokumentów aplikacyjnych będą przetwarzane przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tylko na potrzeby  konkursu i wyłącznie w celach z nim związanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 ).

§ 15 We wszystkich nieuregulowanych sprawach w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16 Każdy uczestnik konkursu przez przystąpienie do niego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 17 Pełny tekst Regulaminu konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na jego stronie internetowej.


Autor: Paweł Piech
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2008, godz. 12:57 - Marta Wziątek