Aktualności / Wydarzenia

Stypendia MEiN dla młodych naukowców

Logo Ministerstwa Edukacji i NaukiBlisko 42 mln zł przeznaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch naukowców z KUL:  ks. dr Marcin Ferdynus w dziedzinie filozofii oraz doktorant, br. Tomasz Mantyk OFM Cap. w dziedzinie nauk teologicznych.

Ks. dr Marcin Ferdynus prowadzi badania w zakresie bioetyki, etyki medycznej oraz filozofii pielęgniarstwa, w ostatnim czasie koncentrują się one wokół dyskusji dotyczyczącej terminów „uporczywa terapia” i „terapia medycznie daremna” oraz wokół teorii osoby we współczesnej filozofii pielęgniarstwa. Wyniki badań publikuje w wysoko punktowanych czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. Journal of Medical Ethics oraz Nursing Philosophy. Jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2017) za pracę doktorską „Przedłużanie życia jako problem moralny”.

Br. Tomasz Mantyk OFMCap. zajmuje się historią egzegezy i teologii biblijnej w późnym średniowieczu oraz w epoce renesansu, a jego badania mają charakter interdyscyplinarny, łączący teologię, historię oraz filologię. Prowadzi badania nad dorobkiem egzegetycznym Franciszka Titelmansa, wczesnoszesnastowiecznego teologa z Leuven. Był on jednym z najbardziej płodnych katolickich komentatorów biblijnych w przededniu Soboru Trydenckiego.  Cząstkowe wyniki badań były publikowane m.in. w Biblical Annals, a ich całość znajdzie się w przygotowywanej pracy doktorskiej „Biblical Scholarship of Franciscus Titlmans”.

Stypendia Ministra dla młodych naukowców zostały przyznane już po raz siedemnasty. Mogą je otrzymać młodzi naukowcy – doktoranci lub nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora albo posiadający go nie dłużej niż 7 lat. Laureaci konkursu przez 3 lata będą otrzymywać stypendium w wysokości 5.390 zł, a wyłoniła ich komisja składająca się z ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.