Studia stacjonarne I stopnia
Absolwenci dysponują podstawową wiedzą ogólną z zakresu komunikacji społecznej oraz z wybranej przez siebie specjalności. Odpowiednio do wymagań zawodowych uzyskują niezbędną praktykę w podejmowaniu działań dziennikarskich, opiniotwórczych, technologicznych i kulturoznawczych. Uzyskane kompetencje naukowe gwarantują możliwość podjęcia studiów na poziomie magisterskim lub usamodzielnienie się w praktyce zawodowej w instytucjach medialnych w kraju i za granicą. W trakcie studiów absolwent uzyskuje pogłębione i zaktualizowane kompetencje: teoretyczne i praktyczne pozwalające funkcjonować zawodowo w redakcjach mediów, domach medialnych, biurach rzecznictwa prasowego, agencjach reklamowych, PR, portalach internetowych, agendach produkcji radiowej i telewizyjnej; komunikacyjne, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie jako samodzielny specjalista w szeroko pojętej dziedzinie komunikacji społecznej i mediów posługiwania się nowymi mediami cyfrowymi, komunikacją elektroniczną, tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi; w dziedzinie edukacji medialnej, jako specjalista w zakresie odpowiedniego wykorzystania mediów w instytucjach upowszechniających kulturę, instytucjach badawczych, jednostkach szkoleniowych. Studenci mają ukształtowaną kreatywność zawodową, wrażliwość estetyczną i postawę etyczną gwarantującą zachowanie standardów moralnych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.

 

 

Graduate’s profile I degree
Graduates have basic general knowledge in the field of social communication and their chosen specialties. In accordance with professional requirements, they gain the necessary practice in undertaking journalistic, opinion-making, technological and cultural activities. Acquired scientific competences guarantee the possibility of studying at the master's level or becoming an independent professional in media institutions in the country and abroad. During the studies, the graduate obtains in-depth and updated competences: theoretical and practical allowing to function professionally in media editorial offices, media houses, press offices, advertising agencies, PR, internet portals, radio and television production departments; communicative enabling one to function as an independent specialist in the broadly understood field of social communication and media, skilled in new digital media usage, electronic communication, creation and management of internet portals; in the field of media education, as a specialist in the efficient use of media in institutions promoting culture, research institutions, and training organizations. Graduates demonstrate professional creativity, aesthetic sensitivity and ethical attitude guaranteeing the preservation of high moral standards in the course of performed professional tasks.
 
Studia stacjonarne II stopnia
Zgodnie z misją KUL absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu współczesnej komunikacji społecznej, zna systemy medialne na świecie i w Polsce, potrafi je modyfikować w relacji do społecznych, kulturowych i wyznaniowych wyzwań osobowych, rodzinnych i środowiskowych, narodowych, regionalnych i europejskich. W zakresie postaw reprezentuje wysoki stopień wrażliwości etycznej, zna kryteria postępowania w sferze komunikacji społecznej określone prawem, tradycją obyczajową i wymaganiami dobra wspólnego. Stosuje w praktyce zasady współpracy tworząc i rozwijając mechanizmy wspólnototwórcze. Poza wiedzą teoretyczną posiada wysoką sprawność na polu wybranej specjalności. Angażuje się w inicjatywy komunikacji społecznej wnosząc do nich solidny, bogaty w doświadczenie kapitał. Umiejętności – zna postęp technologiczny i potrafi go wykorzystać dla efektywnej komunikacji idei, wzorców zachowań, prospołecznych postaw w duchu uniwersalizmu chrześcijańskiego.

 

Graduate’s profile II degree

 

In accordance with the mission of KUL, the graduate has theoretical knowledge in the field of contemporary social communication, knows media systems both in Poland and around the world, and can modify them in relation to social, cultural and religious challenges ranging from personal, familial and environmental to national, regional and European. In terms of attitudes, our graduates represent a high degree of ethical sensitivity, know the code of conduct in the sphere of social communication as defined by law, moral traditions and the requirements of the common good. The graduate applies the principles of cooperation in practice by creating and developing community-building mechanisms. In addition to theoretical knowledge, one gains high efficiency in the field of the chosen specialty. He/she engages in social communication initiatives, contributing experience, reliability and expertise. In terms of acquired skills, the graduate is open to technological progress and can use it for effective communication of ideas, behavioral patterns, pro-social attitudes in the spirit of Christian universalism.

 

 
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 11:03 - Małgorzata Sławek-Czochra