Seminarium magisterskie językoznawcze 2019/2020

tezy egzaminacyjne (dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL)

 1. Miejsce języka polskiego w rodzinie języków słowiańskich
 2. Geograficzne zróżnicowanie polszczyzny
 3. Socjalne odmiany języka polskiego
 4. Style funkcjonalne
 5. Gatunki mowy i ich funkcje – historia i współczesność
 6. Lingwistyczna analiza tekstu
 7. Teoretyczne podstawy kultury języka
 8. Językowy obraz świata
 9. Funkcje języka i wypowiedzi
 10. Zapożyczenia językowe w historii polszczyzny
 11. Język polski jako obcy
 12. Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 13. Edytorstwo naukowe
 14. Edycje cyfrowe – możliwości i ograniczenia
 15. Historia języka w pracy edytora
 16. Prawo autorskie a edycja tekstów
 17. Leksykografia polska
 18. Zasób leksykalny polszczyzny w jej rozwoju historycznym

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019, godz. 14:39 - Magdalena Grela-Tokarczyk